nieuws

‘Het is flauwekul om te stellen dat wij van grote brandschades niet

Archief

wakker liggen’

In een artikel in Assurantie Magazine nr. 7 (pagina 22) laat het bedrijf Prefire zich enigszins laatdunkend uit over verzekeraars. Dit is niet echt uniek; op verjaardagen en dergelijke komt het onderwerp verzekeringen met grote regelmaat aan de orde.
In dit geval gaat het echter niet om uitkeringen maar om het nemen van preventieve maatregelen bij vuurgevaarlijke werkzaamheden. Speciaal als deze plaatsvinden op daken waarbij de heren dakdekkers zich kennelijk onvoldoende realiseren welke risico’s hun werkzaamheden vormen voor dak en even later het gehele gebouw.
Het signaleren van deze tekortkoming door een aantal dakdekkersbedrijven is terecht: het concluderen dat de verzekeraars niet wakker liggen van zo’n half miljard per jaar is natuurlijk pure flauwekul. Aan het einde van het artikel meldt de vertegenwoordiger van de firma Prefire nogmaals de slaapgewoonte van de verzekeraars: het zit hem kennelijk hoog.
In het artikel maakt hij ook nog eens de opmerking dat “veel verzekeraars zich niet realiseren dat je in zulke gevallen weinig hebt aan de branddetectie en -beveiliging die aan de binnenkant van het gebouw is gemonteerd”. Als technisch specialist, met ongeveer 29 jaar ervaring bij verschillende maatschappijen, kan ik de directeur van Prefire verzekeren dat zijn opmerkingen volkomen onjuist zijn en vermoedelijk meer ingegeven zijn door het ongenoegen dat zijn bedrijf niet vaak genoeg te hulp wordt geroepen dan door feitelijke kennis hoe het echt in elkaar steekt.
Ik zal mij beperken tot Interpolis waar ik nu werkzaam ben en met mij nog 22 technici. Wij zijn ons allen zeer bewust van het risico dat veroorzaakt wordt door onverschillige dakdekkers (er zijn ook hele goede bedrijven). Wij pleiten al jaren voor een schriftelijk vergunningensysteem bij vuurgevaarlijke werkzaamheden, en daar horen de werkzaamheden van de heren dakdekkers ook bij.
Wij houden voordrachten bij onze verzekerden om ze nog eens extra te wijzen op het grote risico en wij controleren in voorkomende gevallen op de aanwezigheid van blusmiddelen (in werkvaardige toestand en uiteraard op het dak) en de vakkennis van de dakdekkers.
Het zal echter duidelijk zijn dat wij als technici niet altijd aanwezig zijn als er wordt gewerkt op het dak en dat de bedrijven zelf zich ook bewust zullen moeten zijn van het grote risico: vandaar het vergunningenstelsel. Dat is een kwestie van aandacht blijven vragen en dat doet Interpolis zeer frequent en met veel nadruk.
Niet onvermeld kan blijven dat ongeveer tien jaar geleden reeds acties zijn gevoerd vanuit de verzekeringswereld, in goede samenwerking met Bureau Dakadvies, om te komen tot veilige daken en werkzaamheden.
Ten slotte de opmerking van Prefire dat “brandpreventie onder op de stapel ligt”. Dit is volkomen uit de lucht gegrepen en doet onrecht aan de grote inspanningen die wij (Interpolis en collega’s) ons getroosten om preventie – op velerlei schadegebieden overigens – onder voortdurende aandacht van de verzekerden te brengen.
Kortom, de constatering van het belang van voortdurende aandacht voor preventie is terecht, maar de teneur van de uitspraken in het artikel is bedenkelijk en zegt meer over het bedrijf Prefire dan over de werkelijke gang van zaken.
P. de Graaf
Technisch specialist Interpolis
Naschrift Ton Jansen, Prefire Nederland:
In het betreffende artikel was het zeker niet mijn bedoeling om te generaliseren, maar eerder om de liggende problematiek aan de orde te stellen. Het is bij Prefire Nederland bekend dat er verzekeringsmaatschappijen zijn die zich wél actief inzetten op het gebied van brandpreventie – zoals de heer De Graaf van Interpolis terecht aangeeft – maar dat is nog lang niet de meerderheid. Ook is het ons bekend dat met name Vebidak en SBD zich inspannen om de aannemers op één lijn te krijgen in het kader van veilig werken.
Van het grootste belang is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen om de schadelast in de hele sector terug te dringen, zodat onverkwikkelijke beelden op televisie zoals de scholengemeenschap in Haarlem (veroorzaakt door onvoorzichtig verfbranden) in de toekomst van ons netvlies zullen verdwijnen.
Mocht er een negatieve indruk ontstaan zijn over sommige maatschappijen, dit was zeker niet mijn bedoeling. Maar gezien de grote schadebedragen en de reacties (positief en negatief) op het artikel, blijkt het nodig dat mensen wakker geschud moeten worden om gezamenlijk actie te ondernemen.

Reageer op dit artikel