nieuws

Het cao-woord is nu aan de achterbannen

Archief

Werkgevers en werknemersorganisaties in het verzekeringsbedrijf hebben afgelopen maandag met betrekking tot de cao voor de binnendienst en de buitendienst een ‘onderhandelingsresultaat’ bereikt. Laatstgenoemde term houdt in, dat de onderhandelaars de uitkomst tamelijk neutraal aan hun respectievelijke achterbannen zullen voorleggen, want anders hadden zij de term ‘principe-akkoord’ gebezigd.

Het ‘onderhandelingsresultaat’ voorziet in een cao met een looptijd van 15 maanden (van 1 april 1996 tot 1 juli 1997). Per 1 september a.s. worden de lonen met 2% verhoogd en per 1 januari 1997 met 1%.
Er wordt door de verzekeraars een budget van f 10 mln beschikbaar gesteld voor werkgelegenheidsprojecten, waaronder 100 werkervaringsplaatsen ten behoeve van werklozen die langer dan één jaar werkzoekend zijn. De aanvankelijk door werkgevers gewenste wachtdag vanaf de tweede ziektemelding is van tafel. De werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering blijft 60% en ook gehandhaafd wordt de doorbetaling van het volledige salaris gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid.
Bedrijfstijden
Bij de verzekeraars was er tijdens de onderhandelingen geen brede ontvankelijkheid te krijgen voor een proef inzake bedrijfstijdverlenging in ruil voor een 36-urige werkweek. Toch is er uiteindelijk een opening gecreëerd.
Individuele ondernemingen die daar behoefte aan hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden experimenteren met verlengde bedrijfstijden. Bestuurder D. Kramer van De Unie licht desgevraagd toe: “De vragen óf en hóe de bedrijfstijd zal worden verlengd, dienen te worden besproken met de ondernemingsraad van het betrokken bedrijf. De wijze van compensatie (in geld en/of vrije tijd) dient te worden doorgesproken met de bij die ondernemingen betrokken vakbondsbestuurders. De uitkomsten dienen ter marginale toetsing te worden voorgelegd aan een uit werkgevers en vakbondsbestuurders bestaande cao-commissie.”
Tijdelijke contracten
De werkgevers hebben gedeeltelijk hun zin gekregen met de mogelijkheid van tijdelijke arbeidscontracten met een duur van meer dan een jaar. Het wordt toegestaan bij werkzaamheden die duidelijk van projectmatige aard zijn (maximaal drie jaar) en wanneer het werk binnen afzienbare tijd zal vervallen wegens voorzienbare reorganisaties. Deze zaken moeten overigens wel worden opgenomen met de ondernemingsraad.
Seniorenverlof
Specifiek voor buitendienstwerknemers komt er een zogeheten seniorenverlof. In het jaar dat de betrokken werknemer 58 jaar wordt, krijgt hij vier extra vrije dagen; bij 59-jarige leeftijd worden dit acht dagen. Voor alle buitendienstwerknemers geldt dat men 10 extra vakantiedagen kan ‘kopen’.
De vakorganisaties zullen het resultaat aan hun leden voorleggen. De uitkomst zal ook aan de orde komen tijdens de volgende week te houden algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel