nieuws

Het Anker wil zich meer profileren

Archief

De coöperatieve verzekeringsgroep Het Anker blijft totaalverzekeraar, maar wil zich profileren als specialist op het gebied van zorg, sociale zekerheid en rechtsbijstand. Behalve op particulieren richt de groep zich op het kleinbedrijf. Het Anker is in 1956 door binnenvaartschippers opgericht als onderlinge ziektekostenverzekeringsmaatschappij, maar is tegenwoordig toegankelijk voor iedereen.

De totale premie-omzet daalde vorig jaar met ruim 12% tot / 35 (40) mln, vooral als gevolg van effecten van de Wet-Van Otterloo bij de ziektekostenverzekering. De schadelast daalde evenwel nog méér, en wel tot f 29,1 (35,7) mln. Hoewel het beleggingsinkomen licht daalde en de bedrijfskosten toenamen tot / 6,8 (5,6) mln, kon toch nog een hoger netto resultaat worden geboekt: / 0,56 (0,48) mln.
Ziektekosten
Behalve de effecten van de Wet-Van Otterloo (overstap van 65-plussers met een laag inkomen naar de verplichte ziekenfondsverzekering) raakte Het Anker heel wat verzekerden kwijt aan collectiviteiten. Het premie-inkomen daalde tot f 29,0 (30,1) mln.
De kostenontwikkeling was gunstig. “De gemiddelde schade daalde van 94% in 1993 via 82% in 1994 naar 75% in 1995.” Per 1 januari jl. heeft Het Anker zijn ziektekostenpremies met gemiddeld 20% verhoogd. Daarmee behoorden wij tot de maatschappijen met de geringste verhoging, aldus Het Anker. “Onze concurrentiekracht op de ziektekostenmarkt is hiermee weer toegenomen.”
Ziekenfonds
Om beter te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar employee-benefitsverzekeringen, heeft de groep op 1 september 1995 een eigen ziekenfonds opgericht.
“De inschrijving van nieuwe verzekerden in Het Anker Ziekenfonds verliep naar tevredenheid. In drie maanden tijd werden ruim 400 verzekerden ingeschreven. Dit zonder noemenswaardige investeringen in reclame. Veel nieuwe verzekerden kwamen uit eigen kring, bijvoorbeeld verzekerden die terug moesten van de particuliere polis naar het ziekenfonds.”
Rechtsbijstand
Het aantal rechtsbijstandpolissen, dat in 1991 pas 3.000 beliep, is was eind vorig jaar tot ongeveer 10.000 opgelopen, met een premie-inkomen van f 1,68 (1,56) mln.
Het Anker ziet de markt voor rechtsbijstandverzekeringen als een van zijn belangrijkste groeimarkten. De werkmaatschappij die zich richt op de wettelijke werkgeversrisiso’s voor reders (aansprakelijkheid) raakte vorig jaar een belangrijke collectiviteit kwijt, waardoor het premie-inkomen een gevoelige knauw kreeg: f 1,65 (2,91) mln.
Uitvaartverzekering
De uitvaartverzekeringsmaatschappij van Het Anker is vrijgesteld van het wettelijk toezicht dat vorig jaar is ingevoerd door het van kracht worden van de WTN. Toch streeft de maatschappij, die in 1995 een premie-inkomen had van f 246.000 (231.000), ernaar op termijn wèl onder het toezicht te vallen. “Om verzekerden een extra waarborg te bieden, willen we net zo getoetst worden als alle maatschappijen die wel onder het toezicht vallen.”
Beleggingen
“Inkomsten uit beleggingen zullen in de toekomst een belangrijker rol gaan spelen”, aldus Het Anker dat vorig jaar startte met de ontwikkeling van een beleggingsbeleidsplan.
De maatschappij wil de know-how op dit gebied gaan commercialiseren. “In de toekomst zal Het Anker activiteiten gaan aanbieden op het gebied van beleggingen.”
Regiokantoor
In mei van het verslagjaar opende de groep, die zetelt in Groningen, een regiokantoor in Rotterdam. “Vanuit dit kantoor, op een steenworp afstand van de schippersbeurs, wil Het Anker gaan werken aan het opvoeren van de polisdichtheid onder verzekerden in de Randstad. Voor Rotterdam als vestigingsplaats is gekozen omdat veel verzekerden wonen in de Rijnmond. Bovendien heeft de maatschappij vanwege haar ‘natte’ oorsprong een sterke binding met de Maasstad”.

Reageer op dit artikel