nieuws

Het Anker doet voor eigen ziekenfonds beroep op expertise TopZorg

Archief

(Geové)

De coöperatieve verzekeringsgroep Het Anker zal bij het operationeel worden van haar eigen ziekenfonds gebruik maken van het administratie- en uitvoeringsapparaat van het ziekenfonds TopZorg in Velp, onderdeel van de Geové-groep.
Het toelatingsverzoek voor een eigen ziekenfonds van Het Anker is eind maart in de Ziekenfondsraad behandeld. Er is een positief advies aan minister Borst (volksgezondheid) uitgebracht.
In het verzoekschrift had Het Anker aangegeven, in de beginfase gebruik te zullen maken van “een bestaand ziekenfonds”. De Ziekenfondsraad: “Uit nadere informatie is komen vast te staan, dat dit bestaande ziekenfonds de o.w.m. Ziekenfonds TopZorg u.a. te Velp is. Blijkens een schriftelijke verklaring van ‘TopZorg’ zal een samenwerking tot stand komen inzake de volledige ondersteuning van ziekenfonds Het Anker zowel in de startfase alsook in het vervolgtraject. Voor dat doel zullen partijen een overeenkomst sluiten.”
Schippers
Het Anker, opgericht in 1956, is nog “één van de weinige echte onderlingen waar de belangenbehartiging van de deelgenoten centraal staat. Oprichting geschiedde destijds speciaal voor de Rijn- en binnenvaartschippers”.
Gedwongen door de sloopregeling in de binnenvaart, werd de maatschappij in 1978 opengesteld voor iedereen, met als speciale aandachtsgebied het midden- en kleinbedrijf. Ondanks deze overheidsmaatregel heeft Het Anker toch nog veel deelgenoten in de binnenvaart behouden. Bovendien is de binnenvaart een wezenlijk bestanddeel van het midden- en kleinbedrijf, aldus Het Anker.
Weinig marktwerking
“De door de overheid geformuleerde wens tot introductie van marktwerking werd door de ziekenfondsen beantwoord met interne marktafspraken, waardoor van de beoogde marktwerking weinig terecht kwam. Vanuit deze gedachte menen wij, als landelijk werkende particuliere ziektekostenverzekeraar een dergelijke marktwerking wel te kunnen realiseren.
Voorts willen wij als Gronings bedrijf in onze regio voor het midden- en kleinbedrijf, zowel voor werkgevers als werknemers, een totaalpakket aanbieden, hetgeen impliceert dat wij voor beide groeperingen als zorgverzekeraar willen optreden. Uit (aan-)vragen die bij ons binnenkomen, blijkt dat onze maatschappij in een behoefte kan voorzien”. Het werkgebied van het ziekenfonds van Het Anker zal zich over geheel Nederland uitstrekken.
Vestiging in Rotterdam
Verzekeringsgroep Het Anker, die een jaaromzet van ongeveer f 40 miljoen heeft, opent dit voorjaar een regiokantoor in Rotterdam om de relatiekring in de Randstad uit te breiden en te verdiepen.
De groep kent behalve een eigen ziektekostenonderlinge ook risicodragers op het terrein van de rechtsbijstand- en de uitvaartverzekering en voert daarnaast een totaalpakket van zorg-, schade- en levensverzekeringen.

Reageer op dit artikel