nieuws

Hermes verwerft belang van 40% in Interborg

Archief

De Duitse kredietverzekeraar Hermes (Allianz) heeft – via haar Britse dochter Credit & Guarantee – een belang van 40% verworven in de Amsterdamse borgtochtverzekeraar Interborg. De andere aandeelhouders zijn Bloemers Nassau Groep (25%), management en medewerkers (25%) en Münchener Ruck (10%).

Deze herschikking van de eigendomsverhoudingen is tot stand gekomen via de medewerking van de nu ex-aandeelhouders IPM Participatiemaatschappij, Centraal Beheer (25%) en Axent Aegon (7,5%). Hen wordt in het jaarverslag van Interborg over 1998 erkentelijkheid betuigd “voor het feit dat zij hun aandelen voor deze herschikking ter beschikking hebben willen stellen”.
In dat jaarverslag wordt door de directie teruggeblikt op de eerste tien jaar van Interborg. “De toetreding van Münchener Rück tot de kring van aandeelhouders in het voorjaar van 1993 vormde een belangrijke erkenning van de tot dan toe opgebouwde reputatie”. Münchener Rück was al de leidende herverzekeraar van Interborg. Het volgende doel was om een alliantie aan te gaan met een onderneming uit de top van de op de internationale (bank)garantiemarkt opererende instellingen. Dat werd dus onlangs Hermes, die in Europa na de banken de belangrijkste verstrekker van garanties is. Eind 1998 had Hermes voor circa f 14 mld aan bankgaranties uitstaan.
Netwerken
Interborg wijst er in het jaarverslag op dat het een noodzaak is om in de pas te blijven met de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. “Door de voortgaande globalisering krijgen wij ook binnen onze klantenkring met steeds internationaler opererende ondernemingen te maken die steeds hogere eisen stellen op het vlak van financiële dienstverlening en dus ook op het terrein van bankgaranties. Om met deze multinationals succesvol zaken te kunnen doen is een flexibel en efficiënt netwerk nodig om waar ook ter wereld een service te kunnen verlenen van hoog niveau die steunt op lokale vakbekwaamheid en kennis van gewoontes en gebruiken ter plaatse.”
Interborg is al lid van de Panamerican Surety Association, een wereldwijde vereniging van borgtochtmaatschappijen, kredietverzekeraars en herverzekeraars, die meer dan 130 leden telt. Aan dit netwerk wordt nu dat van Hermes (International Credit Insurance Association) toegevoegd. “Bovendien wordt toegang verkregen tot het netwerk van Allianz, die in meer dan zestig landen opereert. Hierdoor hebben wij de witte plekken die op de wereldkaart nog bestonden, nagenoeg geheel kunnen invullen”, aldus Interborg.
Jaarcijfers
Het brutopremie-inkomen van Interborg liep vorig jaar met 20% terug naar f 6,56 (8,21) mln; de nettopremie nam met 9,5% toe tot f 0,78 (0,71) mln.
De daling van het brutopremie-inkomen wordt grotendeels toegeschreven aan een forse afname van het bedrag waarvoor Interborg uitvoeringsgaranties heeft verstrekt in de koopwoningensector. Dit wordt toegeschreven aan een stagnatie in nieuwbouwprojecten als gevolg van een moeizaam afkomen van bouwvergunningen. De portefeuille aan uitstaande garanties liep vorig jaar terug tot f 1.376 (1.495) mln. De nettowinst daalde met 9,3% tot f 1,5 mln. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een incidentele pensioenlast (verlaging van de pensioenleeftijd van het personeel van 65 naar “de in de branche inmiddels gebruikelijke 62 jaar”). “Wij verwachten dat de omzet na de teruggang in 1998 weer een opgaande lijn te zien zal geven, doch niet in die mate dat het niveau van 1997 dit jaar alweer bereikt zal worden.” Verder hoopt de directie het resultaat van verleden jaar te evenaren.

Reageer op dit artikel