nieuws

Hellevoetse tussenpersoon botst met RVS over tussentijdse opzeggingen

Archief

Tussenpersoon Henk Ros uit Hellevoetsluis heeft in de afgelopen weken een strijd gevoerd met RVS met als inzet de uitleg van de opzegbepalingen in het nieuwe verzekeringsrecht. In de eerste zaak stelde de ING-dochter zich uiteindelijk coulant op, maar later hield de maatschappij de poot stijf.

Ros is gepikeerd over de opstelling van RVS, omdat hij bij andere marktpartijen geen problemen zou ondervinden. Hij somt op: Aegon, ABN Amro, Aon, Centraal Beheer, FBTO, Fortis, Interpolis, Klaverblad en Ohra.
Een van de kernpunten van het nieuwe verzekeringsrecht (artikel 7:940 BW) is dat verzekerden dezelfde rechten hebben als verzekeraars. Dus mocht de verzekeraar zich in lopende contracten ruimere mogelijkheden van tussentijdse opzegging hebben toegedicht, dan gelden die mogelijkheden met onmiddellijke ingang (1 januari 2006) ook voor verzekerden.
Begin maart werd door Ros namens een cliënt een avp bij RVS opgezegd per 1 februari 2007. In deze polis geldt als contractsvervaldatum 1 februari 2009.
In het opzeggingsbriefje werd verwezen naar artikel 7:940 (7.17.1.13) NBW. Met de toevoeging “Zonder uw andersluidende berichten binnen 7 dagen na heden, vertrouw ik u met de inhoud van het voorgaande akkoord en de opzegging gedaan” werd tijdsdruk gezet.
‘Belangrijke toevoeging’
RVS weigerde het verzoek om polisbeëindiging. “De invoering van het nieuwe verzekeringsrecht vormt op zich geen grond om de overeenkomst op te zeggen. U hebt verder aangegeven dat de opzegging plaatsvindt overeenkomstig artikel 7.17.1.13 lid 3 BW of 7:940 BW. Hierin is bepaald dat, indien de verzekeraar de bevoegdheid heeft bedongen de overeenkomst tussentijds op te zeggen, aan u als verzekeringnemer een gelijke bevoegdheid toekomt. In dit artikel staat echter nog een belangrijke toevoeging met de volgende inhoud: De verzekeraar kan slechts tussentijds opzeggen op de in de overeenkomst vermelde gronden welke van dien aard zijn dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van de verzekeraar kan worden gevergd.
Het voorgaande houdt in dat als RVS onder het nieuwe verzekeringsrecht de overeenkomst tussentijds zou willen beëindigen, dat alleen is toegestaan als in de polisvoorwaarden daarvoor een grond is opgenomen én die grond van dien aard is dat van de verzekeraar niet gevergd kan worden de bestaande verzekering langer in stand te houden.
RVS licht verder toe: “In de polisvoorwaarden van de door u genoemde verzekering(en) worden echter geen gronden vermeld die van dien aard zijn dat tussentijdse beëindiging door opzegging mogelijk is. De consequentie hiervan is dat, zowel voor ons als verzekeraar als voor u als verzekeringnemer, de mogelijkheid ontbreekt om gebruik te maken van het recht de verzekeringsovereenkomst alleen op grond van de door u vermelde reden tussentijds op te zeggen. Op grond van het vorenstaande kunnen wij dan ook uw verzoek tot tussentijdse beëindiging niet honoreren.”
Aanvechten
Het standpunt van RVS dat omdat de maatschappij nu in beginsel geen tussentijdse opzegging mag doen, de klant dat ook niet mag, werd door Ros aangevochten. “Daar ben ik het niet mee eens, omdat de extra bepaling wanneer een maatschappij op kan zeggen, mijns inziens niet óók voor de klant geldt. Dat er aan de verzekeraar strengere eisen worden gesteld dan aan de – particuliere – consument is ook in overeenstemming met de strekking van het nieuw verzekeringsrecht: sociale functie, vertrouwensbeginsel.”
Naar aanleiding van een officiële afwijzingsbrief op 18 maart, stuurde Ros op 23 maart een mailbericht naar RVS waarin hij de maatschappij vroeg om het belang van zijn cliënt boven het belang van RVS te stellen.
Vijf dagen later antwoordde RVS dat de kwestie opnieuw bekeken was. “Uiteraard staat het u vrij het met het standpunt van ING niet eens te zijn.” De maatschappij verklaarde zich “in dit specifieke geval” bereid om de relatie van Ros “onverplicht tegemoet te komen”, door de avp per de gevraagde datum 1 februari 2007 te beëindigen.
Het laat zich raden dat het beperkte premiebelang van een losse avp hier niet vreemd aan zal zijn.
Voet bij stuk
Op 11 april zegde Ros namens een andere cliënt een pakketverzekering bij RVS op. Ook deze polis heeft nog jaren te gaan (contractsvervaldatum is 1 december 2009). RVS weigerde de opzegging, vond het nu kennelijk welletjes en hield voet bij stuk.

Reageer op dit artikel