nieuws

Heliview: toename ziektekosten-collectief, meer inschakeling externe

Archief

arbodiensten

Naar verwachting zal ongeveer de helft (nu 43%) van de grotere bedrijven volgend jaar een collectieve ziektekostenverzekering hebben. Voorts zal dan circa 70% (63%) gebruik maken van een externe arbodienst. Deze prognoses komen naar voren uit de zeer recentelijk gehouden enquête ‘Zorgverzekeringen en arbodiensten 1994/1995’ van marktonderzoekbureau Heliview.
In oktober heeft het bureau meer dan 400 telefonische interviews gehouden met personen die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid in hun bedrijf (in dit verband vestigingen van meer dan 20 werknemers).
Bij de ondervraagde bedrijven had 43% (vorig jaar 37%) een collectieve ziektekostenverzekering, waarvan 11% een gemengde collectiviteit (particulier- en fondsverzekerden op één polis). Bij 12% van de bedrijven zonder collectiviteit wordt momenteel een collectieve ziektekostenverzekering overwogen. Van de betrokkenen verwacht 1 op de 3 dat het een ‘gemengde’ zal worden.
Als het gaat om de vraag via welk kanaal men een collectiviteit wil sluiten, geeft 42% de voorkeur aan een assurantietussenpersoon, verkiest 29% de polis rechtstreeks met een verzekeraar te sluiten, en heeft 21% geen voorkeur.
Ziekteverzuimpolissen
Van alle geïnterviewde bedrijven heeft 12% een ziekteverzuimverzekering gesloten, 3% zegt dit van plan te zijn in de komende twee jaar, 16% zegt ‘misschien’.
Het belangrijkste criterium bij het sluiten van een ziekteverzuimverzekering, is het vermijden van elk financieel risico (door 27% genoemd), gevolgd door de aantrekkelijkheid van de premie (13%).
Arbodiensten
Van de geënquêteerde bedrijven heeft in de afgelopen twee jaar 63% een externe arbodienst ingeschakeld. Bij deze inschakeling speelden de volgende motieven: ziekteverzuimbeheersing 40%, keuringen 25%, advisering op het gebied van de arbeidsomstandigheden 22%, werkplekonderzoek 20%.
Eén loket
Bij iets meer dan de helft (53%) van de bedrijven bestaat voorkeur voor één loket voor alle personeelsgerelateerde verzekeringen en arbodiensten.
Als de analyse wordt beperkt tot de bedrijven die al over een ziektekostencollectiviteit beschikken alsmede een arbodienst hebben ingeschakeld of dit van plan zijn, ligt het enthousiasme lager (46%). Van de bedrijven die geen voorkeur hebben voor één loket, kunnen de meeste (55%) niet een concrete reden aangeven, 14% vreest een te grote afhankelijkheid van één organisatie, 12% een mindere kwaliteit van de dienstverlening en 7% noemt ‘hogere kosten’. De voorstanders noemen als pluspunten o.m.: minder administratie (58%), betere kwaliteit dienstverlening (25%), en lagere kosten (16%), aldus Heliview.

Reageer op dit artikel