nieuws

Hannover positief over branche Motorrijtuigen

Archief

Hannover International Insurance (Nederland), dochter van de Duitse industriële verzekeraar HDI, heeft vorig jaar 5% premiegroei geboekt, waarvan driekwart afkomstig was uit de branche Motorrijtuigen. De omzet steeg tot f 173,5 (164,9) mln, het resultaat voor belastingen tot f 8,0 (7,3) mln; de nettowinst kwam uit op f 5,1 (7,0) mln.

Dat Hannover best wel te spreken is over de algemene gang van zaken in de branche Motorrijtuigen, komt naar voren uit het jaarverslag over 1998. Het resultaat in Motorrijtuigen was zeer bevredigend en ondanks de scherpe prijsconcurrentie kon het brutopremie-inkomen met ruim 14,5% stijgen naar f 47,6 (41,6) mln.
Natuurlijk weet de maatschappij dat zij zeer alert moet blijven ten aanzien van deze zeer prijsgevoelige branche. Net als verleden jaar, wordt gewezen op enkele onzekere factoren, zoals met name de groei van de nekletselschade en wijzigingen in de volksverzekeringen met betrekking tot het verhaal van letselschade op derden.
“Toch zijn wij de mening toegedaan, dat deze branche in de toekomst positief kan blijven bijdragen tot het resultaat. Wanneer de ontwikkeling van preventiemaatregelen op het gebied van de verkeersveiligheid voortgaat en maatregelen op verzekeringstechnisch vlak doorgevoerd kunnen worden, zien wij zeker perspectieven voor deze branche. Voorwaarde is dan wel, dat deze maatregelen een voldoende draagvlak hebben binnen de gehele marktsector van deze verzekeringen.”
Co-assurantie
Tegenover de positieve ontwikkeling bij ‘Motor’ staat ook bezorgdheid. “De premiestelling in de voor ons zo belangrijke co-assurantiemarkt is uitermate teleurstellend”, aldus het jaarverslag. De stijging van de bedrijfskosten en schadebehandelingskosten beliep ruim 10%. Deze stijging is onder meer het gevolg van een toename van de personeelskosten, met name op het gebied van pensioenpremies, en van de expansie van het premie-inkomen voor eigen rekening, aldus de maatschappij in het jaarverslag.
In de grootste branche Brand (incl. technische verzekeringen) realiseerde Hannover “ondanks de sterk aanblijvende concurrentie en de constante afbraak van tarieven”, een premiegroei van 2,5% tot f 56,7 (55,6) mln.
Millennium
Ten aanzien van de millenniumproblematiek zegt Hannover zoveel mogelijk aansluiting te hebben gezocht bij het beleid van het Verbond van Verzekeraars. “Na beraad binnen de HDI-groep hebben wij echter besloten niet te participeren in de maximerende regeling binnen de zogenaamde ‘vangnetconstructie’, waaraan een groot aantal leden van het Verbond van Verzekeraars zich hebben geconformeerd. Wij hebben de risico’s geïnventariseerd en individueel beoordeeld en waar wenselijk de polisvoorwaarden aangepast, teneinde de potentiële verplichtingen voor de vennootschap te beperken. Wij zijn van mening dat er sprake is van een verzekerbaar risico en dientengevolge zullen wij onze verzekerden normale dekking verlenen conform de polis, zonder aanvullende beperkingen. Daarnaast bieden de herverzekeringscontracten voldoende garantie om de solvabiliteit van de maatschappij te waarborgen.” Hannover Nederland 1998 1997 omzet 173,5 164,9 w.v. brutopremie 162,5 154,7 medische varia 3,5 3,3 motorrijtuigen 47,6 41,6 brand 56,7 55,6 transport 39,3 39,0 overige varia 15,4 14,4 technisch resultaat 5,9 6,5 w.v. medische varia 0,4 1,0 motorrijtuigen 2,6 2,3 brand 1,3 1,0 transport 1,0 0,9 overige varia 0,5 1,3 kosten 19,7 17,9 w.v. provisies 3,0 2,4 aantal medewerkers 90 94 (bedragen in f mln)

Reageer op dit artikel