nieuws

Handhaving Wabb ter discussie bij algehele evaluatie in 1996

Archief

De huidige Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) staat ter discussie. Een allesomvattende evaluatie in 1996 moet aan het licht brengen of handhaving van de wet noodzakelijk is voor een gezonde marktwerking.

Deze zeer opmerkelijke uitspraak deed hoofd afdeling financieel marktbeleid A.J.C. van Bohemen van het ministerie van Economische Zaken op de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF).
Volgens Van Bohemen zal bij de evaluatie volgend jaar onderzocht worden in hoeverre belangrijke argumenten die in 1952 tot de totstandkoming van de Wabb hebben geleid, zoals marktregulering, beroepsbescherming, en consumentenbescherming, “thans nog valide zijn”.
In de weg
De kans is volgens hem aanwezig dat de wet wordt opgeheven. “Ik sluit niet uit, dat we uitkomen bij het oordeel dat deze regeling op onderdelen een gezonde marktwerking in de weg staat, en niet meer spoort met de hedendaagse inzichten omtrent de interventietaak van de overheid”, aldus Van Bohemen.
Het intrekken van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wabb eind vorig jaar, ziet hij als “voorschot” hierop. De ‘motor’ hierachter is, aldus Van Bohemen, de toenemende drang van de overheid tot vermindering van “doorgeschoten regelgeving” die de concurrentie beperkt en noodzakelijke vernieuwing en aanpassing in de weg staat.
NVA en NBvA niet verrast
De tussenpersonenorganisaties NVA en NBvA zijn niet verrast door de uitlatingen van de topambtenaar van EZ. Vooral de NVA zegt in informele gesprekken met ambtenaren en politici min of meer dezelfde geluiden te hebben vernomen.
Directeur mr H. Scheffer gaat voorshands er niet van uit, dat na de evaluatie in 1996 de WAbb zal worden ‘uitgekleed’, dan wel wordt afgeschaft. “Vergeet niet, dat ‘Financiën’ het eerstverantwoordelijke ministerie is. Economische Zaken mag dan vanuit haar invalshoek (deregulering, mededinging-red.) naar de Wabb kijken, het is de vraag of het departement van Financiën die opvattingen zal delen.”
Vooruitlopend op de evaluatie zouden NVA, NBvA en de Wabb-commissie van het Verbond van Verzekeraars zich gezamenlijk bezinnen op een mogelijke vermindering van wetgeving. Scheffer: “Als NVA kijken we nu al naar de mogelijkheden die er zijn om – indien nodig – tot een zelfregulering te komen, als de Wabb mocht sneuvelen. Daar gaan we echter niet vanuit, want in het belang van zowel bedrijven als consumenten is handhaving van deze goed functionerende vestigingswet een vereiste.”
De NBvA zegt niet op de zaken te willen vooruitlopen en eerst concrete invulling van mogelijke voorgenomen plannen te willen afwachten. ” De uitspraken van de EZ-ambtenaar staan vol ‘mitsen en maren”. Reageren heeft pas zin als er concrete standpunten naar buiten worden gebracht”, aldus een woordvoerder in Tiel.

Reageer op dit artikel