nieuws

Hagelschade kan pret Bovemij niet drukken

Archief

Een zware hagelbui in juni vorig jaar bezorgde Bovemij een schadepost van ruim f 5 mln en daarmee een lager resultaat van het schadeverzekeringsbedrijf. De hagel mocht de pret echter niet drukken, want de omzet steeg met bijna 5% tot f 166 mln. Het totale bedrijfsresultaat groeide met 31% tot f 3,3 mln.

In het boekjaar 1998 heeft Bovemij de afbouw van herverzekeringscontracten gecompleteerd. De ‘mobiliteitsverzekeraar’ van de Bovag wil voor steeds meer branches zelf als risicodrager optreden en heeft voor het jaar 1999 zelfs helemaal niks meer herverzekerd, op een aantal access of loss-contracten na. “Ook daaraan kun je zien dat we een bedrijf met lef zijn”, zegt hoofddirecteur Harry Dirks. Zelf risico’s dragen kan de verzekeraar mede dankzij het in 1998 aangeschafte programma ‘Bovemij Scan’ waarmee een beter zicht ontstaat op het risicoprofiel van de eigen portefeuille en het verband daarvan met de premie. Met behulp van dit programma zijn er bijvoorbeeld al risico-inspecties uitgevoerd bij een aantal verzekerden en zijn er gericht preventie-adviezen verstrekt.
Prestaties
Bovemij presteerde in 1998 naar eigen zeggen helemaal niet verkeerd, indien de resultaten afgezet worden tegen die van de markt. In het verslag van de directie over 1998 maakt de verzekeraar fijntjes melding van de verwachtte daling van het resultaat van schadeverzekeraars in Nederland. Volgens de voorzitter van de sector Schadeverzekeringen zou het technisch resultaat als percentage van de bruto verdiende premie dalen van 4% naar 1%. Bovemij kan echter melden dat het technisch resultaat van de schadeverzekeringsactiviteiten slechts afgenomen is van 4,3% in 1997 naar 3,1% in 1998. Het premie-inkomen steeg met bijna 7% tot f 135 (126) mln.
In de branche Motorrijtuigen (goed voor f 79,1 mln, ruim de helft van het premie-inkomen) nam het technisch resultaat met bijna de helft af tot f 0,5 (0,9) mln. Het aantal gestolen auto’s in de eigen portefeuille nam weliswaar af met 16%, maar dat gold eveneens voor het percentage teruggevonden auto’s. Het resultaat hiervan is dat het percentage teruggevonden auto’s een diepterecord heeft bereikt van 27%.
Eveneens in de branche Ziekte en ongevallen valt een achteruitgang van het technisch resultaat te constateren. Hier zakte het resultaat terug tot f 1,0 (1,2) mln bij een brutopremie-inkomen van f 19,2 (16,9) mln . Alleen in de branche Brand en Overige varia was een verbetering in het resultaat zichtbaar. Bij Brand werd het marginale resultaat iets verbeterd tot f 0,2 (0,1) mln. De branche Overige varia, met name bestaande uit (brom)fietsen, liet met f 1,2 (-0,8) mln de grootste stijging in technisch resultaat zien. Deze stijging werd echter voor de helft veroorzaakt door een correctie uit 1996 waardoor er (evenals vorig jaar) sprake was van een vrijval van f 1 mln.
Ook Polis Direct, waar Bovemij in deelneemt, droeg in 1998 bij aan het groeiend resultaat. Het volmachtbedrijf dat zich middels directe marktbewerking richt op particuliere huishoudens boekte een premie van ruim f 55 mln (f 40 mln). Het resultaat in bedroeg f 250.000 (f 20.000).
‘Letselschade? Geen schadeverrijking svp’
Bovemij zegt zich in het jaarverslag zorgen te maken over nog altijd de groeiende letselschadelast, mede veroorzaakt door de toegenomen claimbewustheid bij benadeelden en de toenemende interesse van advocaten inzake juridische ondersteuning. De verzekeraar suggereert daarbij bovendien dat er door benadeelden misbruik gemaakt wordt van de situatie: “De hoofdtaak van een schadeverzekeringsmaatschappij is schadeloosstelling en geen schadeverrijking”. Hoofddirecteur Harry Dirks in een toelichting: “In het verleden werd door verzekeraars de schade vergoed die een persoon met letsel leed als gevolg van inkomensderving en dergelijke. Tegenwoordig lijkt het steeds vaker op ‘handje klap’ in plaats van schadebehandeling: Ze eisen een bedrag en anders wordt er geprocedeerd. Laatst hadden we hier een 26-jarige vrouw met letsel en die wilde voor de rest van haar leven een vergoeding voor een werkster. Nou vraag ik je. We zien ook steeds meer verzekeraars die privé-detectives inhuren om te controleren of de verzekerde wel écht last heeft van zijn whiplash. Dan denk ik: waar zijn we in vredesnaam mee bezig?” Bovemij Verzekeringen (in f mln) 1998 1997 omzet 166,2 159,1 w.v. provisies 22,3 23,8 beleggingen 8,3 8,2 expertise 0,9 1,0 brutopremies 157,0 149,9 w.v. ziekte/ongevallen 19,2 16,9 motorrijtuigen 79,1 74,3 brand 7,4 7,2 overige varia 29,1 27,7 technisch resultaat 2,9 1,4 w.v. ziekte/ongevallen 1,0 1,2 motorrijtuigen 0,5 0,9 brand overige varia 0,2 0,1 nettowinst 3,3 2,5 medewerkers 170 168

Reageer op dit artikel