nieuws

Groeiende schadelast drukt zwaar op het Waarborgfonds

Archief

Een groeiend beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer dwingt onder meer verzekeraars en overheid tot een fundamentele bezinning. Het ‘vangnet’ van het fonds krijgt anders een steeds groter gewicht te dragen, stelt de directie in het jaarverslag over 1997.

Aanleiding voor een herbezinning op de taak van het Waarborgfonds is zowel de overschrijding vorig jaar van de grens van 50.000 ingediende schadeclaims als de groei van de schade-uitkeringen tot ruim 92 mln.
De directie werpt de vraag op of parkeerschades en schades aan wegmeubilair (onder meer verkeersborden, bomen) nog langer mogen worden verhaald op het fonds ten laste van premiebetalers. “Moeten we onze krachten misschien sparen voor meer schrijnende gevallen?”, vraagt de directie zich af.
Stijging autopremies
Van de 50.442 ingediende schadeclaims had vorig jaar meer dan 90% betrekking op aanrijdingen veroorzaakt door onbekenden. Het Waarborgfonds verwacht dat dit percentage zal groeien door de introductie van wetgeving (Pemba en Verkeersongevallen) die zwakke verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, beter moet beschermen tegen de gevolgen van letselschade. Hogere premies – de directie gaat uit van 20% tot 30% – zullen automobilisten eerder doen besluiten door te rijden na een ongeval uit vrees voor het verlies van hun (hogere) no-claimkorting.
Driekwart van de ingediende schadeclaims kon worden gehonoreerd. De schade-uitkeringen namen toe met bijna 10% tot in totaal f 92,3 (84,1) mln, waarvan f 73 mln door onbekend gebleven doorrijders, de hit-and-run-gevallen. De schadelast (schade-uitkeringen plus schadereserve) van het Waarborgfonds beliep vorig jaar f 99,8 (105,1) mln.
Schadeposten
De categorie parkeerschades vormt de grootste post, zowel in aantal als in omvang, aldus de directie. In 1997 werden 30.977 (29.628) schadeclaims ingediend, die vrijwel allemaal zijn veroorzaakt door onbekende bestuurders. De schade-uitkering bedroeg in totaal f 40 (37) mln. In de laatste vijf jaar is deze post met een derde gestegen. Als een van de mogelijke oorzaken noemt de directie de grotere concentratie van auto’s op een gelijkblijvend parkeeroppervlak.
Het aantal geclaimde schades aan wegmeubilair is licht gedaald tot onder de 10.000, terwijl voorgaande jaren een toename te zien gaf. De schade-uitkeringen stegen daarentegen naar f 14,2 (13,3) mln, waaronder f 6 mln aan kapotte lichtmasten en f 4 mln aan beschadigde vangrails.
Het aantal claims wegens schade aan overig (rijdend) verkeer steeg naar 7.746 (7.652) met een schadepost van in totaal f 19 (18,8) mln. Schade door persoonlijk letsel of overlijden leverde een schadepost van f 19,0 (14,9) mln, verdeeld over 1.740 (1.711) ingediende claims.
Onverzekerden
Het aantal schades veroorzaakt door onverzekerde automobilisten daalde met bijna 8% naar 3.330 (3.617). Over de omvang van de schade-uitkeringen kon de directie geen mededelingen doen. In 1996 bedroeg deze schadepost nog f 14,4 (1995: f 17,2) mln. De verhaalde schade op onverzekerde bestuurders bleef gelijk: f 3,7 mln.
Het aantal schadeclaims van gewetensbezwaarden daalde tot 43 (57) met een totaaluitkering van f 0,8 (0,4) mln.
Inkomsten
De inkomsten van het Waarborgfonds Motorverkeer namen vorig jaar toe naar f 99,7 (96,7) mln, door bijdragen voor bijna acht miljoen voertuigen van verzekeraars (f 99,3 mln), Staat (f 0,4 mln) en gewetensbezwaarden.
Het saldo van lasten en baten van het Waarborgfonds verbeterde aanzienlijk, mede door de schadereserve van f 7,5 (20,2) mln, maar bleef nog altijd negatief: f -4,7 (-12,8) mln.
Bijdrage niet gewijzigd
De fondsbijdrage voor gekentekende motorrijtuigen is verplicht volgens de Wet op de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). In 1997 waren er 6,8 (6,6) miljoen gekentekende en bijna 1 (1) miljoen niet-gekentekende motorrijtuigen. De bijdrage voor gekentekende en niet-gekentekende motorrijtuigen die door autoverzekeraars wordt opgebracht, is de laatste drie jaar niet veranderd. Een overzicht van de bijdrage voor gekentekende voertuigen over de laatste vijf jaar: 1993 12,30 1994 12,90 1995 14,40 1996 14,40 1997 14,40 Schadelast Waarborgfonds schade- schade- parkeer- weg- rijdende claims last schade meub. schade 1993 47.460 72,3 34,6 9,9 16,2 1994 47.480 79,5 35,4 10,4 18,2 1995 48.373 79,1 36,3 11,5 17,0 1996 49.258 84,1 37,0 13,3 18,8 1997 50.442 92,3 40,0 14,2 19,0 personen- onverzekerd schade 13,3 14,8 11,5 14,3 15,4 17,2 14,4 14,4 14,9 14,2 19,0 15,6

Reageer op dit artikel