nieuws

Goudse: privatisering is prachtig, maar riskant voor het evenwicht

Archief

Ten aanzien van de privatisering van delen van het sociaal verzekeringsstelsel stelt De Goudse zich steeds als een actieve partij in de betreffende markten op, betoogt de raad van bestuur in het zojuist verschenen jaarverslag over 1995. Er is evenwel geen sprake van ongeremd enthousiasme, want ook deze medaille heeft een keerzijde.

“Daar het hierbij steeds om persoonsverzekeringen gaat, dreigt het risico dat de zogeheten zaakverzekeringen, zoals brand- en autoverzekeringen, wat naar de achtergrond verschuiven. Een ontwikkeling in die richting achten wij minder gewenst. Ons beleid is er derhalve thans meer op gericht het evenwicht tussen de verzekeringsportefeuilles te bewaren en waar nodig te herstellen, juist om ook hiermee het intermediair en onze verzekerden op een breed gebied van dienst te kunnen zijn.”
Kostenbeheersing
De Goudse kan overigens terugzien op een goed 1995. De omzet groeide met 4,3% tot ruim f 706 mln en de netto winst nam toe tot f 25,7 (22,9) mln.
De raad van bestuur maakt zich trouwens wel zorgen om de kostenontwikkeling. De kosten zijn volgens de concernleiding moeilijker te beheersen dan voorheen, “mede door de snel wijzigende en complexe eisen die aan onze geautomatiseerde systemen gesteld worden.” Bij een beschrijving van de ontwikkeling bij de binnenlandse activiteiten, heet het: “Ondanks de positieve resultaten van onze Nederlandse verzekeringsbedrijven constateren wij dat de daarmee gepaard gaande kostenstijgingen uitgaan boven de groeipercentages van de verzekeringsportefeuilles, hetgeen, structureel gezien, een minder gewenste ontwikkeling is.”
AstraNet
Aan de implementatie van AstraNet, het eigen geautomatiseerde acceptatiesysteem dat tussenpersonen in staat stelt decentraal verzekeringen te accepteren en polissen daarvoor te vervaardigen, is in 1995 bij de Goudse veel aandacht gegeven.
In het jaarverslag staat, dat inmiddels reeds enkele tientallen tussenpersonen voor Astranet kozen.
Autoportefeuille
In de schadeverzekering stond tegenover de groei in de meeste branches de beoogde sanering van de autoportefeuille.
Bij de wa-dekking liep de verdiende premie terug van f 20,2 mln naar f 17,8 mln, maar de keerzijde was dat het technische resultaat sterk verbeterde: van bijna f 4 mln negatief tot een minpost van amper f 8.000. Bij de casco-verzekering daalde het premie-inkomen van f 16,8 mln naar f 14,9 mln en werd het technisch verlies van f 0,9 mln omgebogen in een positief resultaat van f 1,6 mln.
Wao-gatverzekering
In de branche inkomensverzekeringen vond een stabilisatie plaats van de omvang van de wao-gatportefeuille. “Inmiddels werd inzicht verkregen in het schadeverloop van deze verzekeringen. Bij een aantal collectieve contracten heeft het gunstige schadebeeld inmiddels aanleiding gegeven tot premieverlaging. De produktie van individuele wao-gatverzekeringen nam verder toe.”
Zorgverzekering
Inclusief de ontvangsten uit zogenaamde omslagregelingen kwam het premie-inkomen uit zorgverzekeringen uit op f 178 (167) mln. Het resultaat steeg tot f 2,7 (1,8) mln.
Gemeld wordt, dat de samenwerking met de ziekenfondsen Azivo en Trias een goede ontwikkeling doormaakt. “Met Azivo is de samenwerking ook in andere branches dan zorgverzekeringen verder uitgebouwd. Met Trias zijn wij naast de volmachtverhouding voor zorgverzekeringen een verdergaand samenwerkingsverband aangegaan. Als eerste fase daarvoor is een stichting ‘Syncare’ opgericht, die ten doel heeft verdergaande gezamenlijke stappen voor te bereiden op het gebied van de ontwikkeling van zorgverzekeringen en de inkoop van zorg.”
Leven
Het totale premie-inkomen uit levensverzekeringen steeg tot f 108,2 (98,4) mln. Het periodieke premie-inkomen steeg tot f 60,0 (55,0) mln. “In het collectieve bedrijf stond de ontwikkeling van het premie-inkomen licht onder druk door de beëindiging van enkele contracten in verband met een fusie en een faillissement.”
De Goudse verwacht in 1996, voor het tiende achtereenvolgende jaar, een (bescheiden) stijging van de concernwinst, bij een redelijke omzetgroei. Goudse Verzekeringen 1995 1994 (in f mln) omzet 706,1 677,2 w.v. premie-inkomen 522,7 498,6 Endsleigh 81,1 101,3 overige act. 31,7 21,3 netto winst 25,7 22,9 premie schade 414,5 400,2 w.v. ziekte/ong. 246,7 226,1 auto 32,7 37,0 transport 8,4 9,3 brand 46,4 46,9 overige varia 80,5 75,2 techn. resultaat schade 23,8 21,7 w.v. ziekte/ong. 13,7 14,6 auto 1,6 -4,8 transport 0,7 1,3 brand 3,7 3,5 overige varia 4,1 7,2 premie leven 108,2 98,4 w.v. periodieke pr. 60,0 55,0 technisch resultaat 6,8 5,1

Reageer op dit artikel