nieuws

Goudse: Personeels Pensioen Plan à la Witteveen

Archief

De Goudse heeft een collectieve pensioenverzekering op de markt gebracht waarin aanbevelingen zijn uitgevoerd die de ‘commissie Witteveen’ heeft uitgebracht met het oog op flexibeler pensioenen.

Het produkt is gedoopt: Personeels Pensioen Plan. Het schept meer vrijheid voor de werkgever en voor de werknemers.
De pensioenvoorziening wordt opgebouwd met bouwstenen (modules).
Fundament is de basisregeling, die zorgt voor een levenslang ouderdomspensioen. Deze kan worden uitgebreid met aanvullende voorzieningen, waarvan er zeven beschikbaar zijn. De werkgever kan uit deze zeven modules zijn keuze maken voor de collectiviteit, en daarna kan de individuele werknemer zijn voorziening van het bedrijf uitbreiden met eigen wensen, tegen betaling. “Welke modules de werknemers tegen een eigen bijdrage kunnen koppelen, wordt bepaald door de werkgever”, merkt de Goudse in de documentatie voor het intermediair op.
De zeven beschikbare modules zijn:
tijdelijk ouderdomspensioen;nabestaandenpensioen;arbeidsongeschiktheidspensioen;indexatie pensioenen;vervroegde pensionering;uitgestelde pensionering;deeltijdpensioen.Met het Personeels Pensioen Plan kan een praepensioenregeling worden opgebouwd die de vut-regeling vervangt, aldus de Goudse.
De werkgever kan kiezen voor een financiering door middel van periodieke premies of door middel van koopsommen. In beide gevallen is een winstdeling van toepassing (rentestandskorting of overrentedeling) en een omvangskorting.
Basisregeling
De basisregeling houdt de opbouw in van een ouderdomspensioen op basis van hetzij eindloon, gemiddeld loon of beschikbare premies.
Bij elk van de drie types heeft de werkgever een aantal mogelijkheden. Hij kan bij voorbeeld de franchise ontkoppelen van de AOW en de pensioenrichtleeftijd (tussen 60 en 65 jaar) bepalen. Hij kan bij de vaststelling van de pensioengrondslag (pensioengevend salarisdeel) bonussen, tantièmes, overwerk en loon in natura laten meetellen.
Ook de individuele werknemer heeft mogelijkheden. Bijvoorbeeld: de eerste zeven jaren een hoger pensioen laten uitbetalen, ouderdomspensioen inruilen voor meer nabestaandenpensioen of omgekeerd, een pensioentekort opheffen door betaling van individuele premie.
Bouwstenen
Voor aanvullingen op het basispensioen zijn zeven genoemde bouwstenen beschikbaar.
Het ‘tijdelijk ouderdomspensioen’ bijvoorbeeld kan gebruikt worden door de werknemer die vóór zijn 65ste jaar met pensioen gaat. Hij ontvangt dan nog geen AOW en betaalt nog de hogere sociale premies voor niet-gepensioneerden. Met de module ‘vervroegde pensionering’ kunnen medewerkers eerder (op z’n vroegst op 55 jaar) stoppen met werken dan op de vastgestelde pensioenrichtleeftijd. Met de bouwsteen ‘uitgestelde pensionering’ kan de pensioendatum verschoven worden naar uiterlijk de 70ste verjaardag. In dat geval wordt het pensioen hoger. De module ‘deeltijdpensioen’ schept de mogelijkheid om vanaf de 55ste verjaardag in deeltijd pensioen te genieten.

Reageer op dit artikel