nieuws

Gids voor fiscale personeelsvoorzieningen

Archief

Al vele jaren verschijnt er voor cliënten van Coopers & Lybrand jaarlijks een overzicht van fiscale personeelsvoorzieningen. Voor 1995 is dit overzicht in druk verschenen.

De uitgave is gewijd aan fiscaal aantrekkelijke betalingen en andere verstrekkingen aan personeel. Vaak zal het dan gaan om kostenvergoedingen. Centraal staat daarbij de vraag in hoeverre vergoedingen zonder belasting- en premieheffing kunnen worden verstrekt, aldus de inleiding.
Voor de werknemer is het ontvangen van een onbelaste kostenvergoeding van de werkgever financieel aantrekkelijker dan een kostenaftrek voor de inkomstenbelasting. De vergoeding van de werkgever dekt de volledige uitgaven. Een kostenaftrek leidt tot een vermindering van de te betalen belasting en premies volksverzekeringen overeenkomstig het geldende inkomstenbelastingtarief.
Bovendien zijn sommige beroepskosten vanaf 1990 als gevolg van de zogenaamde Oort-wetgeving niet meer (volledig) aftrekbaar, terwijl zij nog wel onbelast door de werkgever kunnen worden vergoed.
Wanneer de werknemer al zijn kosten vergoed krijgt, heeft hij daarnaast recht op de forfaitaire kostenaftrek in de inkomstenbelasting, de zogenaamde 8%-regeling.
Indien de kostenvergoeding belastingvrij kan worden verstrekt, zijn over de vergoeding in de regel geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De normen voor een belastingvrije en die voor een premievrije kostenvergoeding zijn namelijk grotendeels aan elkaar gelijk.
Zelfstandige bevoegdheid
De belastingdienst en de bedrijfsvereniging hebben echter elk een zelfstandige bevoegdheid om de hoogte en de aard van de vergoedingen te toetsen. Dit kan leiden tot een verschil in behandeling van de vergoedingen voor de loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) ten opzichte van die voor de premieheffing werknemersverzekeringen.
Het overzicht omvat de onderdelen: uitkeringen bij bijzondere gelegenheden; winstdelings- en spaarregelingen; woon-werkverkeer; eigen auto of auto van de zaak; kostenvergoedingen; kinderopvang; telefoon-, verhuis-, studie- en ziektekosten; maaltijden, consumpties en kost en inwoning; geldboetes; loon in natura; overhevelingstoeslag; lump-sumheffing (afkoop van loonbelasting).
De publicatie kan worden besteld door f 37,50 over te maken op Postgiro 7236587, ten name van C & L Fiscale personeelsvoorzieningen in Amsterdam, met duidelijke vermelding van naam, adres en woonplaats, met het oog op correcte adressering.

Reageer op dit artikel