nieuws

Gevecht om pensioenen

Archief

De ministeries van sociale zaken en werkgelegenheid en financiën hebben belanghebbende organisaties ter beoordeling een voorstel medegedeeld voor een nieuwe terreinafbakening voor pensioenfondsen en levensverzekeraars

In dezelfde brief hebben bewindslieden de betrokken organisaties gevraagd om hun visie op de marktwerking in de pensioensector. De verplichte deelneming in bedrijfstak- en beroepspensioenregelingen mag daarbij aan de orde komen. De twee vraagstukken, terreinafbakening en concurrentie, worden in één brief aan de orde gesteld. Ze hebben dan ook een wisselwerking op elkaar. Wanneer een pensioentoezegging alleen maar op een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer hoeft te steunen en niet meer de voorwaarde geldt, dat de werkgever minstens 50% van de premie dient te betalen, is voor zijn werkterrein het hek van de dam. Dan kan de werkgever toezeggingen doen waarom de werknemer vraagt. Het hoeft de werkgever niets te kosten. Hoogstens zal zijn salarisadministratie worden ingeschakeld voor afdracht van de individuele premies. Het ziet er naar uit dat deze nieuwe afbakening enerzijds een forse verruiming van de mogelijkheden van pensioenfondsen kan betekenen. Anderzijds moet in aanmerking worden genomen, dat werkgeverstoezeggingen vaak voortvloeien uit cao’s. Op het ogenblik is een vraag in hoeverre cao’s nog verbindend moeten worden verklaard. Het is dus ook de vraag in hoeverre een werkgever de verruiming van het pensioenterrein kan benutten. De concurrentie in de pensioensector wordt fors ingeperkt door pensioenfondsen. Bij deze instellingen kent men geen concurrentie. In geval van ondernemingspensioenfondsen zijn de betrokken werknemers verplicht aan de regeling deel te nemen. In geval van bedrijfstakpensioenfondsen hebben niet alleen de werknemers een deelname-plicht maar ook de werkgevers. Zij moeten gebruik maken van het fonds van de bedrijfstak tenzij ze zelf een pensioenregeling hebben die minstens zo goed is als die van de bedrijfstak. Voor de ridders van de individualisering staan vooral de bedrijfstakpensioenfondsen er niet best op. Ze worden gekarakteriseerd als logge starre lichamen die weinig openheid betrachten en nauwelijks een boodschap hebben aan individuele wensen van deelnemers. Vandaar de roep om opheffing van de verplichtstelling. Als de deelnemingsplicht voor werkgevers zou worden geschrapt, zou er voor levensverzekeraars een grote markt aan potentiële pensioenklanten vrij komen. Misschien spreekt het Europese Hof in een lopend geding trouwens wel uit dat de verplichtstelling in strijd is met de Europese mededingingsbepalingen. Het eenvoudigste zou zijn, wanneer alle pensioenfondsen verzekeraars werden. Dan zouden gelijke concurrentievoorwaarden gelden: allemaal belasting betalen, allemaal onderworpen zijn aan de zelfde wettelijke regeling (WTV) en allemaal onder hetzelfde toezicht staan. Dat leidt tot een rijker assortiment voor de klant, met veel of weinig service en met hoge of lage prijzen. Piet Biemans

Reageer op dit artikel