nieuws

Geparkeerde mosselwagen na half jaar op drift: avb- of wam-zaak

Archief

Een twee-assige aanhangwagen staat voor het eigen bedrijf geparkeerd. Het betrokken gevaarte, een mosselwagen, is een half jaar eerder losgekoppeld en daar neergezet. Tijdens zware windstoten gaat de wagen uit zichzelf rijden en komt tot stilstand tegen een personenauto. Wie moet de schade vergoeden: de motorrijtuigverzekeraar of de avb-verzekeraar?

De verzekeraars zijn het er – in hun gezamenlijk opgestelde memorie voor de Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars – over eens, dat de directe oorzaak van de botsing ligt in de stormachtige wind.
De avb-polis sluit het wam-risico (aansprakelijkheid motorrijtuigen) uit. Deze uitsluiting geldt echter niet voor: aanhangers/opleggers, die na van een motorrijtuig te zijn losgekoppeld of losgeraakt, buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.
Druk op remmen
Toch meent de avb-verzekeraar, dat de onderhavige schade binnen het wam-risico valt, omdat: – op grond van artikel 1 van de wam de aanhanger veilig buiten het verkeer tot stilstand moet zijn gekomen (VR 1987/19); – de oplegger zonder blokken werd geparkeerd op een terrein buiten de bebouwde kom waarvan (althans bij verzekerde) bekend was, dat ter plaatse de wind vrij spel had.
Zo de oplegger op de rem is gezet, hetgeen bij gebrek aan wetenschap aan de kant van de avb-verzekeraar door deze uitdrukkelijk wordt betwist, dan toch kon met deze maatregel niet worden volstaan, gezien de plaats van parkeren alsmede de te verwachten stilstandsduur. Bekend is, dat de druk op de remmen door het tijdsverloop afneemt, waardoor ook de remfunctie afneemt. In de rapportage van de expert van/namens de motorrijtuigverzekeraar wordt ook door verzekerde zelf gesteld: dat aanhangwagens na het afkoppelen tegen wegrollen worden beschermd door ze af te keggen of stophout voor de wielen te leggen. Omdat verzekerde dat in dit geval heeft nagelaten, is de aanhanger niet ‘veilig’ buiten het verkeer tot stilstand gekomen conform de actuele jurisprudentie, vindt de avb-verzekeraar. Bovendien, zo stelt hij: de aanhangwagen dient niet alleen veilig buiten het verkeer stil te staan (NJ 1980/76) doch zelfs veilig buiten het verkeer worden gehouden (VR 1983/4 alsmede VR 1987/19).
Buitendienstrapport
De motorrijtuigverzekeraar verwijst naar een buitendienstrapport en van het KNMI afkomstige tabellen.
Volgens een van de directeuren van de betrokken firma staat op het bedrijfsterrein (in Zeeland) vaak een stormachtige wind. Aangezien de aanhangwagen gedurende 6 maanden, daaronder begrepen de herfst, op het terrein heeft stilgestaan, kan als vaststaand worden aangenomen dat de aanhangwagen verscheidene keren aan harde wind heeft blootgestaan. De motorrijtuigverzekeraar acht hiermee voldoende bewezen, dat de chauffeur alle voorgeschreven rem- en blokkeermaatregelen heeft genomen. Zou dit niet het geval geweest zijn, dan zou de aanhanger beslist bij eerdere stormachtige gelegenheid zijn gaan rollen, bijvoorbeeld op de 17de oktober van het betreffende jaar.
Gebrek aan remsysteem
Uit het onderzoeksrapport komt volgens de motorrijtuigverzekeraar naar voren, dat de aanhangwagen mogelijk is gaan rollen door het afnemen van de remkracht van het op de aanhangwagen zelf aanwezige remsysteem. Bij ingewijden moet het een feit van algemene bekendheid zijn, dat het remsysteem van aanhangwagens van het onderhavige type deze omstandigheid vertoont.
Het betreft hier een ‘gebrek’ dat specifiek bij de aanhangwagen behoort en in geen enkel verband staat met de motorrijtuigen die de betreffende aanhangwagen op enig moment voorttrokken. De onderneming hoorde hiermee op de hoogte te zijn en op deze firma rustte de plicht van tijd tot tijd te controleren of de aanhangwagen nog veilig afgeremd en geblokkeerd stilstond. Het betreft hier een uit de algemene bedrijfsvoering voortvloeiende zorgplicht, niet anders dan die voor de andere eigendommen van verzekerde, zoals gebouwen, machines, vuilcontainers enz. “Aansprakelijkheid voortvloeiend uit een verzuim in die algemene zorgplicht, staat in geen enkel verband met het motorrijtuigrisico (laat staan in nauw verband) en dient dan ook uitsluitend gedekt te zijn onder de avb.”
Oordeel Commissie
De Commissie Samenloop stelt vast, dat de aanhanger was neergezet op een vlakke, doodlopende weg naast een industrieterrein, zodat in dat opzicht sprake kon zijn van veilig buiten alle verkeer tot stilstand komen van de losgekoppelde aanhanger in de zin van de wam.
“De mogelijkheid dat op enig moment sprake kon zijn van een onveilige situatie als gevolg van het opraken van lucht in het remsysteem van de aanhanger, doet niet af aan het oordeel van de Commissie dat de aanhanger reeds eerder veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen in de zin van de wam.” De Commissie oordeelt, dat in deze situatie de avb-verzekeraar dekking dient te verlenen. (Uitspraak nr 87 van de Verbondscommissie Samenloop inzake ‘Door wind voortgedreven mosselwagen’.)

Reageer op dit artikel