nieuws

Geové vóór fusie met RZ in desastreuze toestand

Archief

Als Geové begin dit jaar niet was gefuseerd met RZG, had dat het einde van deze groep betekend. Een zelfstandig bestaan was namelijk niet langer mogelijk. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1999.

Dat de financiële positie van Geové zeer slecht was, was bekend. Nu blijkt dat de groep niet meer aan de solvabiliteitseisen WTV/ZFW kon voldoen. Om aan die eisen te voldoen, was f 33,9 mln vereist, terwijl er eind 1999 f 35,1 mln tekort was (begin 1999: f -1,2 mln).
In de accountantsverklaring in het jaarverslag staat, “dat het voortbestaan van de rechtspersoon als zelfstandige eenheid onzeker is”, maar dat blijkt “dat een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening gewaarborgd is als gevolg van de nog te realiseren juridische fusie met RZG met terugwerkende kracht per 1 januari 2000”.
Het ziet er dus naar uit dat de Verzekeringskamer een zogenoemde ‘aanwijzing’ heeft gegeven om de financiële positie veilig te stellen. “Wij mogen over zulke situaties niets meedelen”, zegt Loek van Daalen, woordvoerder van de Verzekeringskamer. Gerard Massaar, commercieel directeur van Geové, ontkent dat de Verzekeringskamer een vinger in de pap heeft gehad. “De fusiebesprekingen waren al aan de gang voordat duidelijk werd dat de financiële positie slecht was. Gedurende het boekjaar is RZG voortdurend op de hoogte geweest van de ontwikkelingen.”
Koopje voor RZG
In mei van dit jaar werd bekend gemaakt dat zorgverzekeringsgroep Geové over het boekjaar 1999 grote verliezen zou leiden en dat in verband hiermee topman Henk Kegel en financieel directeur René Sipkema zouden vertrekken. Destijds zei RZG desgevraagd, dat Geové niet werd beschouwd als een kat in de zak. RZG, van huis uit ziekenfonds voor de provincie Groningen (die zelf over 1999 f 31 mln winst maakte) achtte het vooral van belang dat met Geové (148.500 particuliere verzekerden en 18.060 ziekenfondsverzekerden) nieuwe distributiekanalen kunnen worden aangeboord.
Massaar: “Nee een kat in de zak in de zak is Geové allerminst. RZG beschikt nu over een grote particuliere zorgverzekeraar met een landelijke dekking die collectieve contracten sluit via grote intermediairs. Kijk maar eens wat het normaliter kost om een polis binnen te halen. Vanuit dat oogpunt heeft RZG aan Geové een koopje gehad,”
Ruwweg kan worden gesteld dat RZG ongeveer f 44 mln heeft uitgegeven om met Geové te kunnen fuseren. Ten eerste is volgens het jaarverslag “een bedrag van f 11,8 mln betaald aan Geové om de 50%-participatie vanuit RZG en Geové te bewerkstelligen in Geové RZG Holding”. Ten tweede heeft RZG aan Geové in verband met de fusie een achtergestelde lening gegeven van f 16 mln.
De tol voor groei
In mei van dit jaar kondigde de groep een verlies aan van f 25 mln. Dit blijkt meer dan het dubbele, namelijk f 57,2 mln (eind 1998 bedroeg het netto-resultaat nog f -4,9 mln). Hierdoor daalden de reserves (tevens het eigen vermogen) van f 28,7 mln naar f -28,5 mln.
Destijds werd het verlies geheel toegeschreven aan de resultaten van het ziekenfonds (dat begin dit jaar integreerde in het ziekenfonds van RZG). Het ziekenfonds, dat in 1995 startte, zou – net als de andere jonge fondsen – niet uitkomen met de vergoedingen uit de ziekenfondskas. Het verlies blijkt echter niet aan het ziekenfonds te wijten. Het verlies van f 57,2 mln van de groep blijkt namelijk op de gulden gelijk aan het verlies van de Onderlinge Geové die alle activiteiten omvat met uitzondering van het ziekenfonds. “Er is verlies geleden op grote collectiviteiten”, zegt Massaar. “Bij een aantal hiervan is het verlies begin van dit jaar teruggebracht op de nullijn. Zo hebben we een groot contract van meer dan zestig miljoen premie in de onderwijssfeer, dat dit jaar uit de rode cijfers is gekomen.” Massaar ziet de verliezen als een tol die betaald moet worden voor groei. “Je moet, bij de huidige concentratietendensen wel groeien. Door die groei zijn we wel een interessante partner geworden voor RZG.”
Inmiddels is er al weer een fusie op stapel: Geové RZG verbindt zich in begin 2001 aan zorgverzekeraar Amicon. Er ontstaat dan een groep van 1,7 miljoen zorgverzekerden .
Jaarcijfers
De Geové-groep had in 1999 een omzet van f 234,8 (187,8) mln, waaronder f 172,5 (134,4) mln aan geboekte bruto-premies (inclusief nominale ziekenfondspremie). Bij de Onderlinge Geové (de groep exclusief ziekenfonds) was dit f 186,4 (151,9) mln.
De schades voor eigen rekening (inclusief technische voorziening) bedroegen f 252,6 (174,7) mln. Bij de Onderlinge Geové was dit f 210,0 (143,8) mln.
Het technisch resultaat van de groep en van de onderlinge kwam uit op f -54,4 (-12,0) mln.

Reageer op dit artikel