nieuws

Gemeente wordt bewuster

Archief

Gemeente wordt bewuster

Gemeentelijke overheden zijn hun imago als logge bureaucratische instituten nog lang niet kwijt, maar in de praktijk wordt de gemeente geacht efficiënt met financiële middelen om te gaan. Onderdeel hiervan is ook de post verzekeringen.
Verzekeringen worden bij gemeenten vaak alleen geassocieerd met premieverhogingen en/of dekkingsbeperkingen. Om de gemeente-ambtenaar met assurantiën in zijn portefeuille een overzicht te geven van de aanbieders in de markt, de verschillende verzekeringsvormen en wat er allemaal komt kijken bij schaderegeling, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het boekje Verzekeringen en Gemeenten uitgebracht.
Naast een bespreking van verzekeringen op het gebied van brand, aansprakelijkheid, motorrijtuigen, ongevallen en CAR, wordt de gemeente-ambtenaar enig inzicht gegeven in wat een risico-analyse inhoud en maakt hij kennis met de ‘marktpartijen’. Makelaars, tussenpersonen, hun verhouding tot verzekeraars en de functie van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf worden kort behandeld.
Het boekje geeft voor de aanbieders van verzekeringsprodukten een aardige kijk op de gemeentelijke organisatie en de manier waarop daar tegen verzekeraars en tussenpersonen wordt aangekeken. Het kan aardige aanknopingspunten geven voor verkoopgesprekken met gemeenten.
Verzekeringen en Gemeenten, M.A.H. Scheuer red., Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag, 1994. ISBN 90-322-7805-3.
Verzekeren bij export
Zonder transportverzekering zou de wereldgoederenhandel ondenkbaar zijn. De grote risico’s, behorend bij het internationale vervoer en de grote bedragen die ermee gemoeid zijn, maken het nodig dat exporteurs van een deugdelijke transportverzekering zijn voorzien.
In de serie Fiscale en juridische documentatie voor internationaal zakendoen heeft Fenedex daarom in samenwerking met uitgeverij Kluwer de derde druk van het boek Aspecten van verzekering bij export op de markt gebracht. De auteur D. Koole, die zijn sporen in de branche voor het verzekeren van binnen- en buitenlandse goederentransporten ruimschoots heeft verdiend, schotelt de lezer geen uitgebreide theoretische verhandelingen voor. De alledaagse verzekeringsaspecten die voorwaarde zijn voor een goed en vlot verloop van exporttransacties, staan centraal.
Onderwerpen als de opzet van de verzekering, de samenhang tussen transportverzekering en leveringscondities, de keuze van het vervoermiddel, de aansprakelijkheidsregeling van de beroepsgoederenvervoerders, de protectionistische maatregelen in bepaalde landen, meeverzekering van molest en de behandelingsprocedures bij schade, worden vanuit de praktijk toegelicht.
Aspecten van verzekering bij export, 3e herz. druk, D. Koole, Kluwer, Deventer, 1994. ISBN 90-200-1553-2. f 57,50
Fiscale aspecten pensioenen
In de uitgave Pensioenen regelen en verzekeren, behandelt dr P.M.C. de Lange de fiscale aspecten van de begrippen pensioen en pensioenregeling. In deze studie, die in september 1994 als proefschrift is verdedigd aan de Rijks Universiteit Leiden, wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is pensioen? Wat is een pensioenregeling? Is de inhoud van het in de belastingwetgeving gedefinieerde begrip pensioenregeling in overeenstemming met wat het thans naar maatschappelijke opvattingen zou moeten zijn? Uitgangspunt hierbij is de definitie in artikel 11, lid 3 Wet LB.
Het tweede deel van het boek draagt een meer technisch karakter. Het handelt over de eisen waaraan in fiscaal opzicht een pensioenverzekering behoort te voldoen om als zodanig te functioneren. In dat verband wordt onderzocht of en zo ja, in hoeverre de pensioenverzekering om fiscale redenen al of niet congruent moet zijn met de pensioentoezegging. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de functie van de levensverzekering als dekkingsinstrument voor pensioen.
Voordat De Lange tot de conclusie komt de fiscale wetgeving met betrekking tot pensioen op diverse terreinen te wijzigen, schenkt hij eerst nog aandacht aan de (fiscale) pensioensituatie in een aantal andere landen.
Pensioenen regelen en verzekeren, Fiscale monografieën, dr P.M.C. de Lange, Uitgeverij Kluwer, Deventer, 1994, ISBN 90-200-1683-0. f 67,50.
De geschiedenis van Amev
De in 1920 opgerichte NV Algemeene Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringsmaatschappijen is in de afgelopen 75 jaar uitgegroeid tot het concern Fortis Amev. Ter gelegenheid van deze mijlpaal is er een gedenkboek verschenen onder de titel: Voorzorg & de Vruchten. Het verzekeringsconcern Amev: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995.
Het boek, geschreven door de heren J. van Gerwen en N. Verbeek van het Nederlands Economisch Historisch Achief, beschrijft de geschiedenis van Amev en de vele bedrijven die daarin zijn opgegaan van 1847 tot 1974. De ontwikkelingen in de periode 1974-1995 zijn kort samengevat in een epiloog.
‘Voorzorg & Vruchten’ geeft inzicht in de strategische beslissingen die aan de historische ontwikkeling van Amev ten grondslag hebben gelegen, maar levert daarnaast een bijdrage aan de kennis van de geschiedenis van het Nederlandse verzekeringsbedrijf in de negentiende en twintigste eeuw.
Belangrijke overwegingen voor het schrijven van het boek waren voor het concern de diverse ingrijpende veranderingen die zich de afgelopen vier jaar rondom de vennootschap hebben voorgedaan. Deze veranderingen werden ingezet in 1990 toen Amev en VSB besloten samen te gaan. Later dat jaar bundelden Amev en de grootste Belgische verzekeraar AG Groep hun operationele activiteiten in één groep.
Voorzorg & de Vruchten, Het verzekeringsconcern Amev: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995. J.L.J.M. van Gerwen en N.H.W. Verbeek. Neha, Amsterdam, 1995. ISBN 90-71617-88-2.

Reageer op dit artikel