nieuws

‘Gelijke concurrentievoorwaarden voor verzekeraars en pensioenfondsen

Archief

graag’

Bij de vergroting van de marktwerking in de sociale zekerheid dienen er voor pensioenfondsen geen formele belemmeringen te zijn om nieuwe taken uit te voeren. De fondsen moeten werken op gelijke concurrentievoorwaarden als verzekeraars. Uit het oogpunt van doelmatigheid hoeft de uitvoering van de pensioenregeling niet noodzakelijkerwijs ‘in eigen huis’ plaats te vinden.
Deze opvatting heeft de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) meegedeeld aan staatssecretaris Linschoten van sociale zaken en werkgelegenheid. De OPF, gehuisvest bij het VNO in Den Haag, is de organisatie van de pensioenfondsen van Shell, Philips, Unilever en andere grote ondernemingen.
In een brief heeft de OPF de aandacht van de staatssecretaris gevraagd voor een aantal ontwikkelingen betreffende pensioenen.
De OPF geeft onder meer haar mening over twee hangende kwesties die het levensverzekeringsbedrijf zeer raken.
Marktpositie
Het eerste betreft de marktpositie van pensioenfondsen. Het OPF schrijft: “Pensioenfondsen hebben zich een plaats verworven op de markt voor de pensioenvoorziening. Als uitvoerders van regelingen streven fondsen op zichzelf niet naar marktvergroting. Door de vergroting van de marktwerking in de sociale zekerheid ontstaan er meer nieuwe potentiële taken voor pensioenfondsen, zoals uitvoeren van een regeling voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Waar dit efficiënt is en past binnen het begrip ‘pensioentoezegging’, menen wij dat er geen formele belemmeringen moeten bestaan voor uitvoering van nieuwe taken door pensioenfondsen, mits sociale partners hiervoor kiezen. Hierbij staat wat OPF betreft, vanuit een ondernemingsachtergrond, een level playing field met verzekeraars voorop. Daarom menen wij dat gestreefd moet worden naar een kostenefficiency, die niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden naar een uitvoering ‘in eigen huis’.
Verplichtstelling
Het tweede punt is de verplichtstelling voor ondernemingen om gebruik te maken van het pensioenfonds van hun bedrijfstak.
“OPF onthoudt zich van het doen van uitspraken over de principiële wenselijkheid van het verplichtstellen van bedrijfstaksregelingen. Overigens kunnen we ons indenken dat de sterk gewijzigde omstandigheden sedert het ontstaan van de verplichtstelling in 1948 met zich meebrengen, dat eens opnieuw zou kunnen worden gekeken naar doel en uitwerking van deze verplichtstelling. Gezien de bestaande praktijkervaringen meent OPF dat er op zijn minst een ruimere dispensatiemogelijkheid voor ondernemingen zou moeten komen van deelname aan een bedrijfstaksfonds. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan een globalere gelijkwaardigheidstoets (bijvoorbeeld een minimumtoets) en de mogelijkheid van beroep bij een onafhankelijke instantie. Zoals bekend, wordt deze toetsing thans uitgevoerd door het bestuur van het bedrijfstakfonds zelf.”
Pensioendefinitie
De definitie in de loonbelasting van het begrip pensioen werkt volgens de OPF belemmerend voor de bestaande grote variëteit aan pensioenregelingen en voor vernieuwingen op pensioengebied. De definitie bemoeilijkt bijvoorbeeld de door het kabinet bepleite flexibilisering en individualisering van pensioenregelingen.
De OPF heeft er bij de staatssecretaris Linschoten op aangedrongen om in overleg met de staatssecretaris van financiën Vermeend zo spoedig mogelijk deze belemmering uit de weg te ruimen. Het concept-wetsvoorstel van Vermeend en Van Zijl lijkt hiervoor een goede aanzet, aldus de organisatie.

Reageer op dit artikel