nieuws

Geldt OVS ook bij schade tussen bloedverwanten?

Archief

Is de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) ook van toepassing als er sprake is van schade tussen twee bloedverwanten? De autoverzekeraar van een vader en die van zijn zoon komen hier niet uit en leggen de vraag voor aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars.

Een vader en een zoon hebben een aanrijding op het terrein bij hun naast elkaar gelegen woningen. De vader rijdt met zijn WA-verzekerde auto achteruit tegen de geparkeerde auto aan van zijn zoon. Deze auto is WA- en casco-verzekerd.
Tussen de schadeverzekeraars ontstaat een discussie over de vraag of de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) hier van toepassing is. De verzekeraar van de vader meent dat de grondslag van de OVS is dat de cascoverzekeraar door subrogatie een rechtsgeldige vordering heeft gekregen. Aan deze voorwaarde is echter niet voldaan, omdat de verzekeraar geen vordering kan verkrijgen op bloedverwanten in de rechte lijn van de verzekerde (volgens artikel 7: 962, lid 3 BW). De OVS is volgens de verzekeraar van de vader om die reden niet van toepassing.
Doel OVS
De cascoverzekeraar van de zoon is van mening dat de vordering wel onder de OVS valt, omdat deze regeling “ten doel heeft om materiële schade in het verkeer tussen de aangesloten verzekeraars effectief en efficiënt af te wikkelen”. De cascoverzekeraar beroept zich hierbij op artikel 16 van de OVS: “Als een verzekeraar een schade rechtstreeks heeft betaald aan een benadeelde en die schade zou op grond van deze overeenkomst voor rekening zijn gekomen van een andere verzekeraar, dan betaalt de laatstgenoemde verzekeraar de schade terug aan de eerstgenoemde verzekeraar.” Volgens de verzekeraar kan de OVS door artikel 16 van de OVS niet omzeild worden en gaat de OVS boven het gemene recht.”Anders zou het doel van de OVS worden ondergraven.”
Niet ondergraven
De Geschillencommissie Schadeverzekeraars stelt vast dat de OVS eigenlijk geen rechtstreeks antwoord geeft op de vraag of de OVS hier van toepassing is. “De OVS geeft antwoord op de vraag in hoeverre tot de OVS toegetreden verzekeraars van motorrijtuigen de op grond van een “cascoverzekering” uitgekeerde schade bij een botsing op elkaar kunnen verhalen. Heel wel mogelijk is dat een op grond van een cascoverzekering uitgekeerde schade naar gemeen recht niet op een derde verhaald kan worden, maar op grond van de OVS wel op een deelnemende verzekeraar.”
Volgens de commissie is het “niet noodzakelijk en wenselijk”om bij de toepassing van de OVS rekening te houden met het eventueel ontbreken van een vordering van de cascoverzekeraar op grond van het Burgerlijk Wetboek. “De OVS is een regeling tussen verzekeraars. Verzekerden vallen buiten het bereik van de OVS”, stelt de Schadecommissie. “Verhaal op grond van de OVS verstoort niet de relatie tussen verzekerden en doorkruist daarmee niet de bedoeling van artikel 7:962 BW. De werking van de OVS wordt niet ondergraven door in die relatief zeldzame gevallen waarin geen sprake is van een vorderingsrecht, verhaal op grond van de OVS toch toe te staan.” Het bindend advies van de commissie luidt dat de schade onder de OVS valt.
05.

Reageer op dit artikel