nieuws

Geen provisie bij pensioenoverdracht

Archief

Het Verbond van Verzekeraars adviseert in een circulaire om de provisieregeling bij overdracht van pensioen te wijzigen. Bij waardeoverdracht zou geen provisie moeten worden teruggeboekt. Ook zou geen provisie moeten worden gegeven voor verzekeringen die zijn gefinancierd met dezelfde overdrachtswaarden.

Sinds 8 juli 1994 voorziet de Pensioen- en Spaarfondsenwet in de mogelijkheid om pensioenaanspraken mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werknemer. Zo’n verschuiving van pensioenaanspraken komt neer op afkoop aan de afgevende kant en inkoop aan de ontvangende kant.
Het Verbond stelt in de circulaire dat de inkoop gezien moet worden als een voortzetting van een lopende verzekering. Macro gezien, is er immers geen sprake van een nieuwe verzekering. Voor het inkopen zouden dan ook geen verwervingskosten (acquisitie en provisie) moeten worden gerekend. Voor de feitelijke werkzaamheden bij inkoop zou een gering bedrag – géén provisie – moeten worden gerekend. Dit kan met de overdrachtswaarde worden verrekend.
Bij afkoop mag de afgevende partij ook geen provisie laten terugboeken. In plaats daarvan moet volgens het Verbond de ontvangende partij zorgen voor een ‘schadeloosstelling’, die verwerkt wordt in de verschuldigde premies voor de voortzettingsverzekering.

Reageer op dit artikel