nieuws

‘Geen kwaliteitsverschil tussen een particuliere of ziekenfondsverzekering’

Archief

Maakt het tegenwoordig voor de kwaliteit van de verleende zorg nog niets uit of men particulier of ziekenfondsverzekerde is? ‘Nee’, vindt het gros van de Nederlanders. Dit blijkt uit een enquête van zorgverzekeringsgroep Agis.

Ter gelegenheid van de nieuwe naam heeft Agis, voorheen Anova-ZAO-Anoz (zie in AM 12 pag. 4) door het Nipo een enquête laten houden over de zorgsector. Ondervraagd werden 1.520 consumenten, 262 grote en kleine werkgevers en 492 zorgverleners.
Op de vraag welke verzekerden het beste af zijn qua prijs en kwaliteit, zei 39% van de consumenten, 47% van de werkgevers en 49% van de zorgverleners dat het niet uitmaakt hoe men verzekerd is. Van de consumenten vond 22% dat particuliere verzekerden het beste af zijn, van de werkgevers 36% en van de zorgverleners, respectievelijk 13%, 11% en 16% vond dat ziekenfondsverzekerden het beste af zijn. Geen mening had respectievelijk 26%, 6% en 13%.
De ondervraagden zijn het erover eens, dat gezonde mensen moeten betalen voor zieke mensen. “Ja”, zegt 88% van de consumenten, 93% van de werkgevers en 92% van de zorgverleners.
Minder eens is men het over de vraag of ‘rijk voor arm moet betalen’. Hierop zegt 65% van de consumenten ‘ja’, 63% van de werkgevers en 53% van de zorgverleners.
De zorg
‘Onze gezondheidszorg behoort tot de beste in de wereld’. Deze stelling beaamt 85% van de consumenten, 81% van de werkgevers en 85% van de zorgverleners.
Op de vraag of en hoe men tevreden is over de gezondheidszorg, blijkt van de consumenten 60% tamelijk tevreden, 35% heel tevreden en 5% niet tevreden. Bij de werkgevers is dit 66%, 30% en 4%, en bij de zorgverleners 59%, 35% en 6%.
‘Wie is het meest verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede gezondheidszorg?’ ‘De overheid’, zegt 50% van de consumenten, 52% van de werkgevers en 51% van de zorgverleners. ‘De zorgverzekeraars’, zegt 19% van de consumenten, 9% van de werkgevers en 22% van de zorgverleners. Van genoemde groepen werd ‘de ziekenhuizen’ genoemd door respectievelijk 17%, 17% en 13%, de ‘huisartsen en specialisten’ door 10%, 14% en 12%, en de ‘werkgevers’ door respectievelijk 1%, 4% en 1%.
Knelpunten
Over de vraag wat de grootste problemen in de gezondheidszorg zijn, blijken de ondervraagden het eens. In volgorde van belangrijkheid worden genoemd (tussen haakjes de score bij respectievelijk consumenten, werkgevers en hulpverleners): lage salarissen en werkdruk (32%, 24%, 29%), lange wachtlijsten (25%, 25%, 20%), weinig geld op de rijksbegroting (16%, 16%, 17%), vergrijzing bevolking (7%, 8%, 13%), weinig efficiency (6%, 8%, 8%), en tweedeling in de zorg (2%, 4%, 1%,).
Is er voldoende zorg beschikbaar? ‘Ja’, zegt 62% van de consumenten, 63% van de werkgevers en 50% van de zorgverleners. Zal dit over vijftien jaar ook zo zijn? Hierop antwoordt 46% van de consumenten ‘Ja’, bij de werkgevers is dit 59%, en bij de zorgverleners is dit 34%.
Tweedeling
De vraag of iedereen gelijk behandeld wordt en of dit ook over vijftien jaar nog zo zal zijn, is door 76% respectievelijk 48% van de consumenten bevestigend beantwoord. Bij werkgevers was dit 66% en 48%, bij zorgverleners 74% en 39%.
Op de vraag of werkende mensen daadwerkelijk eerder worden geholpen, wordt ‘ja’ gezegd door 22% van de consumenten, 30% van de werkgevers en 29% van de zorgverleners.
‘Om het ziekteverzuim te laten dalen, mogen werknemers met voorrang worden behandeld’. Met deze stelling is 76% van de consumenten het oneens en 34% eens. Bij de werkgevers is dit 50% respectievelijk 50%, en bij de zorgverleners 71% respectievelijk 29%.
Op de stelling ‘Alleen voorrang die gebaseerd is op medische overwegingen is aanvaardbaar’ reageren de consumenten als volgt: 4% geheel oneens, 6% grotendeels oneens, 41% grotendeels eens, 49% geheel oneens. Bij werkgevers is dit respectievelijk 1%, 7%, 33%, 59%. Bij zorgverleners was dit respectievelijk 3%, 9%, 34%, en 54%.
Advertenties
Agis laat het niet bij een Nipo-enquête. Onder de kop ‘Een beschaafd land is trots op zijn gezondheidszorg’ heeft Agis in de dagbladen paginagrote advertenties geplaatst met een enquêteformulier waarop kan worden aangegeven waarom men wel of juist niet trots is op onze gezondheidszorg. De resultaten hiervan zijn verwerkt in advertenties die deze week – na het ter perse gaan van dit nummer – werden geplaatst.

Reageer op dit artikel