nieuws

Geen goede resultaten gezinsrechtsbijstand

Archief

In de totale markt van gezinsrechtsbijstandverzekeringen was vorig jaar het resultaat na interest niet om over naar huis te schrijven, namelijk f -3,8 mln. In 1997 was dit / -3,9 mln.

Ongeveer 835.000 huishoudens in ons land hadden vorig jaar een verzekering voor gezinsrechtsbijstand. Dit blijkt uit een raming van het CVS, het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Het aantal gezinsrechtsbijstandpolissen stijgt snel. In de periode 1994-1997 waren er achtereenvolgens de volgende aantallen polissen: 520.000, 580.000, 650.000 en 735.000. In het marktsegment is nog steeds een grote groei mogelijk. Volgens het CBS zijn er namelijk in ons land ongeveer 6,6 miljoen huishoudens (meest recente meting: 1997). Bovendien is het klimaat voor gezinspolissen zeer gunstig. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen vinden gezinnen een rechtsbijstandpolis steeds meer nodig. Ook is het product voor velen een stuk aantrekkelijker dan een aantal jaren geleden doordat bij de gefinancierde rechtsbijstand hogere drempels en lagere overheidsbijdragen gelden.
In de gezinssector bedroeg vorig jaar de brutopremie f 190 (163) mln en de brutoschade f 138 (120) mln. Het gemiddelde schadebedrag per claim bedroeg (evenals in 1997) f 1.500.
Overige resultaten
Volgens ramingen van het CVS bedroeg vorig jaar het totale bruto premie-inkomen in de rechtsbijstandbranche f 464 (1997: 417) mln. De totale brutoschade bedroeg f 289 (266) mln. Het totale resultaat na interest kwam uit op f 4,5 (3,0) mln.
In de sector motorrijtuigrechtsbijstand bedroeg de brutopremie / 121 (f 114) mln en de brutoschade f 61 (55) mln. Er werd een resultaat na interest behaald van f 12,5 (15,2) mln.
In de bedrijfssector werd een brutopremie behaald van / 153 (140) mln, en beliep de brutoschade f 90 (91) mln. Het resultaat na interest steeg beduidend: van f 2,8 mln naar / 8,9 mln.

Reageer op dit artikel