nieuws

‘Geef geen telefonische adviezen’

Archief

Het nieuwe belastingstelsel IB2001 betekent voor het intermediair een gigantische operatie. De aandacht zal daarbij primair gericht moeten zijn op bestaande klanten. “Zij hebben daar moreel en juridisch recht op”.

Dit stelde NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader begin deze maand tijdens de NBVA Belastingdag in Den Haag. Deze bijeenkomst in het Nederlands Congrescentrum, die was georganiseerd in samenwerking met veertien verzekeraars, werd door achthonderd tussenpersonen en tweehonderd maatschappijmedewerkers bezocht.
Het zal volgens Van Voorst Vader nog een hele toer worden om alle cliënten tijdig te adviseren. Een belangrijke oorzaak voor het ontstane tijdgebrek ligt naar zijn mening in onbehoorlijk bestuur van de overheid, want tal van details ten aanzien van IB2001, zijn nog niet bekend.
Hoewel het natuurlijk altijd wenselijk is om nieuwe klanten aan de portefeuille toe te voegen, dient er een absolute prioriteit te liggen bij de bestaande klanten. Uitgangspunt mag best zijn dat zij in het verleden goed zijn geadviseerd, maar door de invoering van de nieuwe belastingwet kan dat eertijds gegeven advies mogelijk niet meer optimaal blijken. “En dat moet de klant van ons horen en niet van de bank, direct-writer, accountant of een concurrerende tussenpersoon”, aldus Van Voorst Vader. Dat die bestaande cliënt zowel uit moreel als juridisch oogpunt voorrang moet genieten, zal om te beginnen de klantenbinding positief beïnvloeden. Maar dat zal niet het enige zijn, aldus Van Voorst Vader. “Uit die belangenbehartiging komt vanzelf ook nieuwe productie naar voren, nu en in de toekomst.” Er liggen overigens tal van praktische problemen op de loer. Het is niet alleen het tijdgebrek als gevolg van de trage overheid. Hoe zullen de verzekeraars omgaan met de enorme informatiebehoefte die op hen afkomt? Er moet voor worden gewaakt dat zij op grote schaal ook rechtstreeks informatie gaan sturen naar cliënten van het intermediair. Dat zal verwarring en misverstanden opleveren, waarschuwde de NBVA-voorzitter. Aan de kant van de consument bestaat overigens over het algemeen nog maar weinig interesse voor IB 2001, vooral doordat de meeste burgers de consequenties van het nieuwe stelsel amper of niet beseffen. Heel wat consumenten hebben bovendien hun belangen over meerdere adviseurs verspreid, zodat geen van hen een totaalbeeld van de individuele situatie kan geven. Van Voorst Vader: “Uit die belangenbehartiging komt vanzelf ook nieuwe productie naar voren”.
Assurantiebemiddelaars moeten ervoor zorgen dat zij in het kader van IB 2001 geen telefonische adviezen aan klanten geven, en dat geldt uiteraard ook voor hun medewerkers. “Maak van alle adviesgesprekken systematisch verslagen en stuur een kopie daarvan naar de klant”. Dit stelde Willem Pel, secretaris van de Bavam (beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar) tijdens de Belastingdag van de NBVA.
Een ander belangrijk punt is volgens Pel om steevast een schriftelijke bevestiging naar klanten te sturen als zij hebben meegedeeld, dat zij in het kader van IB 2001 (liever) naar hun belastingadviseur gaan.
Een belangrijk verschil met eerdere fiscale wetswijzigingen op het gebied van levensverzekeringen is dat voorheen veelal de oude regelgeving van kracht bleef voor lopende verzekeringen. Met deze praktijk wordt bij de wet IB 2001 gebroken. Pel raadt het intermediair aan om spoorslags een inventarisatie te maken van klanten die over levensverzekeringen beschikken. Hierbij is het goed om te rubriceren naar gelang de invloed van IB 2001 op de betreffende levenpolissen. “Let ook op eenmalige koopsomstortingen in het verleden en let op volledigheid”, aldus Pel, die in dit kader tevens adviseerde om bij klanten te vragen naar levenpolissen die via een ander intermediair of bij een direct-writer lopen. In elk geval dienen alle klanten een brief over deze materie te ontvangen, maar stuur die brieven niet allemaal tegelijk. Overweeg het organiseren van bijeenkomsten voor collectieve voorlichting en bouw een netwerk van deskundigen op. Het houden van bijeenkomsten is niet afdoende, het is ook zaak om van dit soort bijeenkomsten consequent verslag te laten maken en dat naar de aanwezigen te sturen. “Zorg voor namen en adressen van ten minste drie belastingdeskundigen, met het oog op doorverwijzing. Laat de klant ook altijd kiezen uit meerdere namen.” Pel gaf ook nog enkele andere preventietips: “Schakel nooit zelf derden in die namens u voorlichting geven. En werkt u samen met derden-deskundigen (geen personeelsleden) maak dan duidelijk dat die niet namens uw kantoor spreken, maar voor zichzelf.” Bavam-secretaris Willem Pel: “Maak van alle adviesgesprekken systematisch verslagen”.
Leden voorzien gesprek met 30% van de klanten
‘Met hoeveel procent van uw klanten voert u in 2001 een gesprek over IB 2001?’ Dit was een vraag in de schriftelijke enquête die de NBVA onlangs onder zijn leden heeft gehouden met het oog op de nieuwe belastingwetgeving.
Uit de beantwoording van deze vraag komt naar voren, dat het modale NBVA-lid volgend jaar met gemiddeld 30% van de klanten aan tafel gaat zitten om over IB 2001 te praten. ‘En hoe lang denkt u per klant nodig te hebben’, was de volgende vraag. Antwoord: ruim 2,5 uur. Voor een modale portefeuille komt dit neer op 780 uur, aldus de NBVA. De respondenten hebben in hun reacties duidelijk aangegeven, dat zij op ondersteuning van verzekeraars rekenen om te achterhalen bij welke klanten levenposten lopen waar individueel advies nodig is. Ongeveer de helft van de NBVA-leden heeft nog geen opleiding in verband met de nieuwe belastingwetgeving gevolgd. Wel had 86% van de inzenders inmiddels ondersteuningsmateriaal van maatschappijen ontvangen. Meer dan één op drie NBVA-leden (35%) had nog geen informatieve activiteiten richting de klanten ondernomen. Voor het optreden van hun eigen organisatie, gaven de NBVA-leden als rapportcijfer een 7,2. De NBVA heeft aangegeven, dat de ondersteuning onder meer zal bestaan uit een zogeheten ‘fiscale routeplanner’ (in september gepresenteerd), een regionaal bijblijftraject (negen bijeenkomsten in november) en marketingmateriaal.
Voor wat betreft een prognose van de levenproductie in het lopende jaar verwachten de NBVA-leden gemiddeld een daling van 6%, hoewel 15% van de ondervraagden denkt dat die productie gelijk blijft en 47% zelfs op een kleine stijging rekent. Voor het jaar 2001 zijn de enquête-uitkomsten op dit punt grotendeels identiek aan de prognose voor 2000.

Reageer op dit artikel