nieuws

GAK-kantoor ging te ver in doorspelen informatie

Archief

Door zonder expliciete toestemming gegevens over ‘inkomsten uit arbeid’ van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte door te spelen aan een particuliere verzekeraar, heeft een districtskantoor van het GAK fout gehandeld. Het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) heeft er in een brief aan het GAK op gewezen, dat voornoemde handelwijze in strijd is met de Wet Persoonsregistraties (bescherming persoonlijke levenssfeer).

Om zijn uitkering aan te vullen, sloot de betrokken gedeeltelijk arbeidsongeschikte een aanvullende renteverzekering bij een particuliere verzekeraar. Het voor uitkeringen van die verzekering van toepassing zijnde arbeidsongeschiktheidspercentage (ao-percentage) wordt vastgesteld door de bedrijfsvereniging waarvoor het GAK de administratie verzorgt.
Machtigingsformulier
Vier jaar geleden tekende de man een machtigingsformulier, waarbij het GAK toestemming verkreeg om gegevens over zijn ‘mate van arbeidsongeschiktheid alsmede over eventuele wijziging daarin’ door te geven aan de verzekeraar.
Sinds 1 januari 1995 werkt de man weer gedeeltelijk. Zijn inkomsten uit arbeid hebben vooralsnog echter géén invloed op het ao-percentage. Dit omdat het proces van reïntegratie nog niet is afgesloten. Het GAK gaf informatie over zijn inkomsten echter door aan de verzekeringsmaatschappij, in reactie waarop de man contact opnam met het CTSV. Hij vond dat de handelwijze van het GAK op gespannen voet stond met de Wet Persoonsregistraties. Dit College gaf hem daarin gelijk. Informatie over inkomsten uit arbeid valt niet onder de omschrijving ‘gegevens over de mate van arbeidsongeschiktheid’.
Onduidelijke formulering
Aan het GAK is daarom een brief gestuurd, waarin er onder meer op wordt gewezen “dat de machtigingsformulieren zoals die door u voor deze algemene machtiging gebruikt zijn (en/of worden) een onduidelijke formulering bevatten die aanpassing behoeft (…) Immers de wet verlangt, dat voor de betrokkene die een dergelijke machtiging aan u verleent helder moet zijn, welke hem betreffende gegevens door u (kunnen) worden verstrekt”. Het CTSV had ook zijn licht opgestoken bij de Registratiekamer (belast met de uitvoering van de Wet Persoonsregistraties), die de conclusies van het CTSV volledig deelde.

Reageer op dit artikel