nieuws

Fundum heeft modulaire variant op ArbeidsGeschiktheidsVerzekering

Archief

Onder de naam Multiflex heeft Fundum een bouwsteenvariant gelanceerd op de ArbeidsGeschiktheidsVerzekering. Hiermee kan worden gekozen uit alle elementen van de Budget- en Compleetvariant.

Bij de Multiflex-variant van de ArbeidsGeschiktheidsVerzekering kan worden gekozen uit vier modules die in combinatie en (met uitzondering van de overlijdensmodule) afzonderlijk kunnen worden gesloten. Bij combinaties kunnen de verzekerde bedragen variëren, maar moeten de volgende variabelen gelijk zijn: tariefvorm, contractsduur, eindleeftijd en (bij periodieke uitkering: wel/geen indexatie). Voor offertes heeft Fundum de cd-rom ProductPartner.
De Multiflex gaat uit van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Voor bepaalde beroepen (zoals klasse-4-beroepen) wordt het criterium passende arbeid gehanteerd. Bij de periodieke uitkeringen geldt dekking voor het zogenoemde WAZ-gat dat ontstaat doordat de WAZ uitgaat van het criterium gangbare arbeid.
De vier modules zijn:
periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid: uitkering overeenkomstig de mate van arbeidsongeschiktheid.periodieke uitkering bij ernstige aandoeningen: uitkering in het eerste jaar (vanaf diagnosedatum, zonder dat de eigen-risicotermijn geldt) indien een in de polis genoemde ernstige aandoening wordt geconstateerd (er hoeft geen sprake te zijn van arbeidsongeschiktheid). De eerstejaarsuitkering wordt verhoogd met 25% van het verzekerde bedrag, tenzij deze module wordt gecombineerd met de module kapitaaluitkering bij ernstige aandoeningen. Na het eerste jaar wordt, indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid, een periodieke uitkering gegeven op grond van het arbeidsongeschiktheidspercentage.De ernstige aandoeningen (ook voor de kapitaaluitkering) zijn: beroerte, nier-falen, kanker, ernstig hersenletsel, verlamming, verlies van twee of meer ledematen, en ernstige brandwonden.
kapitaaluitkering bij overlijden.kapitaaluitkering bij ernstige aandoeningen: een uitkering ineens bij de constatering van een ernstige ziekte indien de verzekerde dertig dagen na deze constatering nog in leven is.Verzekerde bedragen
Voor een periodieke uitkering geldt een minimaal verzekerd bedrag van f 25.000 en een maximaal bedrag van 80% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar met een maximum van f 200.000. Voor een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid mag het verzekerd bedrag niet hoger zijn dan bij ernstige aandoeningen.
Voor een kapitaaluitkering geldt een minimaal verzekerd bedrag van f 25.000 en een maximaal bedrag van vier keer het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar met een maximum van f 800.000. In combinatie met een periodieke uitkering (combinatie niet mogelijk bij de overlijdensformule) voor ernstige aandoeningen geldt een maximum van f 150.000.
Uitkeringen
De module periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid keert bij de volgende arbeidsongeschiktheidspercentages de volgende percentages uit van het verzekerd bedrag: tussen de 25% en 35% arbeidsongeschikt is de uitkering 30% van het verzekerd bedrag, tussen de 35% en 45% is deze 40%, tussen de 45% en 55% arbeidsongeschikt is deze 50%, tussen de 55% en 65%, 60%, tussen de 65% en 80% bedraagt deze 75%, en tussen de 80% en 100% ten slotte, komt de uitkering op 100%.
Variabelen
Bij een periodieke uitkering kan worden gekozen voor een gelijkblijvende uitkering of een stijgende (stijging gerelateerd aan het loonindexcijfer met een maximum van 5%),
Er kan worden gekozen uit een standaardtarief (instapleeftijd) en een combitarief (stijgend tot de leeftijd waarop de polis niet meer kan worden gesloten). De maximumleeftijd voor acceptatie is bij een eindleeftijd van 65 jaar: 59 jaar. De contractsduur is één jaar of vijf jaar.
Premievoorbeeld
Als premievoorbeeld geldt een 30-jarige bloemist met een jaarinkomen van f 80.000 die kiest voor: eindleeftijd 65 jaar, combitarief, geen indexatie en een contractsduur van vijf jaar. Bij een verzekerde jaarrente voor ernstige aandoeningen van f 64.000 en een extra jaarrente voor ernstige aandoeningen van f 16.000 betaalt deze bloemist een jaarpremie van f 982 (na zijn 50e f 4.186). Verzekert hij tevens een jaarrente voor arbeidsongeschiktheid van f 64.000, dan betaalt hij f 3.163 (na zijn 50e f 10.922). Verzekert hij bij dit laatste voorbeeld ook nog een kapitaal bij overlijden van f 100.000, dan bedraagt zijn jaarpremie f 3.294 (na zijn 50e 11.466).

Reageer op dit artikel