nieuws

Functionele ongeschiktheid nieuw element aov-pakket Unim

Archief

Voor mensen met een medisch, commercieel of administratief beroep is UAP-NieuwRotterdam met een vernieuwd en uitgebreid assortiment arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt gekomen, onder de gevestigde naam Unim. Het opvallendste aspect is de mogelijkheid van een uitkering bij louter functionele ongeschiktheid, waarbij dus het beroep van de verzekerde buiten beschouwing wordt gelaten.

De Unim-aov, voor destijds alleen (para)medische beroepen, is in het begin van de jaren tachtig ontwikkeld door M.J.A. Merks en risicodrager UAP.
Er zijn nu drie vormen: de al bestaande ‘Passar’ (eerste vijf jaar is het criterium beroepsongeschiktheid, daarna passende arbeid) en ‘Beroeps’, waaraan de nieuwe ‘BeroepsPlus’ is toegevoegd. Bij alle drie kan gekozen voor een looptijd tot de 55-, 60- of 65-jarige leeftijd. De polissen komen tot uitkering bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan 25%. De ‘Passar’ en de ‘Beroeps’ kennen elk zes uitkeringsschijven, waarbij vanaf 80% arbeidsongeschiktheid de uitkering 100% bedraagt, en tussen 65 en 79% arbeidsongeschiktheid 75% wordt uitgekeerd. De ‘BeroepsPlus’ kent een extra uitkeringsschijf (75-84% arbeidsongeschiktheid, waarbij 80% van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd).
Functionele ongeschiktheid
Na drie jaar arbeidsongeschiktheid is er bij de ‘BeroepsPlus’ tevens een uitkering voor functionele ongeschiktheid mogelijk. Hiervan is sprake als de ‘verzekeringstechnische waarde’ van de lichamelijke handicap meer dan 25% bedraagt.
Zelfs als er geen beroepsongeschiktheid boven 25% bestaat (advocaat mist been) dan is er na drie jaar toch een uitkering voor functionele ongeschiktheid. Het percentage functionele arbeidsongeschiktheid wordt bepaald aan de hand van de ‘Guides to Evaluation of Permanent Impairment’, uitgegeven door de American Medical Association (AMA). De hoogtes van de (extra) uitkering bij functionele arbeidsongeschiktheid zijn weergegeven in onderstaande tabel. ————————————————————– Beroepsarbeids- Uitkering na 3 jaar als gevolg ongeschiktheids- van onderstaande percentages percentage functionele ongeschiktheid ————————————————————– <25% 25 t/m 49% 50 t/m 74% >75% ————————————————————– onder 25% 0% 25% 35% 45% 25 t/m 34% 30% 35% 45% 55% 35 t/m 44% 40% 45% 55% 65% 45 t/m 54% 50% 55% 65% 75% 55 t/m 64% 60% 65% 75% 85% 65 t/m 74% 70% 75% 85% 95% 75 t/m 84% 80% 85% 95% 100% 85% en hoger 100% 100% 100% 100%
Verzekerde bedragen
De verzekerde bedragen zijn gebaseerd op een daguitkering. Deze daguitkering wordt gevonden door het jaarinkomen te delen door 365 dagen. Voor de langlopende verzekering bedraagt de minimaal te verzekeren daguitkering f 50; de maximaal te verzekeren daguitkering bedraagt f 600 voor verzekerden tot 30 jaar resp. f 850 voor verzekerden vanaf 30 jaar. Voor een combinatie van een langlopende en een eerstejaarsverzekering geldt dit maximum eveneens. Zowel de verzekerde daguitkering als de premie worden geïndexeerd (CBS-indexcijfer regelingslonen). De contractsduur is steeds één jaar. Voor het sluiten of verhogen van een Unim-polis geldt een maximum leeftijd van 64 jaar.
Premiestelling
De BeroepsPlus-Polis is het vlaggeschip van de Unim-vloot. Deze variant is overigens binnen het totaal van de doelgroepen vooral gericht op de gering fysiek belastende beroepen.
Als de premie van de ‘BeroepsPlus’ op 100% wordt gesteld, dan is het bij de ‘Beroeps’ 83% en bij ‘Passar’ 66%. De premie is voorts afhankelijk van de premieleeftijd (het verschil tussen verzekeringsjaar en geboortejaar), het beroep en de daarbij behorende tariefklasse.
Zes tariefgroepen
Er zijn zes tariefgroepen, waarbij nieuwe doelgroepen in tariefgroep 6 beginnen omdat er eerst ervaringscijfers (schadestatistieken) moeten worden opgebouwd. Zo zitten bijvoorbeeld huisartsen in groep 1 (laagste premie), tandartsen in groep 2, accountants en actuarissen in groep 3, dierenartsen in groep 4, acupuncturisten en ingenieurs in groep 5, en relatief nieuwe doelgroepen als makelaars (in assurantiën, onroerend goed, effecten), vertalers/tolken en deurwaarders in groep 6.
Eigen-risicotermijn
Voor verzekerden in loondienst is de eigen-risicotermijn standaard twaalf maanden. Vrijgevestigden kunnen kiezen uit termijnen van één, drie of twaalf maanden. (Voor verzekerden uit nieuwe doelgroepen, tariefgroep 6, geldt een minimale eigen-risicotermijn van drie maanden).
Voor verzekerden die niet in loondienst hun beroep uitoefenen en bij de langlopende verzekering een eigen-risicotermijn van drie of twaalf maanden hebben genomen, heeft Unim een extra uitkering ingebouwd. Bij onafgebroken volledige arbeidsongeschiktheid langer dan zes (bij e.r.-termijn van drie maanden) resp. twaalf maanden (bij e.r.-termijn van twaalf maanden) keert de maatschappij alsnog 50% van de verzekerde daguitkering uit over de e.r.-termijn vanaf de eerste dag van het intreden van de volledige arbeidsongeschiktheid.
Schadevrije jaren
Verzekerden die een Unim-polis hebben gesloten met een verzekeringsduur tot en met 65 jaar worden na verloop van tijd beloond voor ‘schadevrije’ jaren, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
– 15 jaar of langer verzekerd bij Unim;- tijdens deze jaren géén uitkering langer dan in totaal 60 dagen.Is het voorgaande van toepassing, dan geldt het volgende: “De op de 55-jarige leeftijd door verzekerde verschuldigde premie wordt tot de 60-jarige leeftijd van verzekerde beperkt tot de in het tarief vermelde ‘no-claim premie’, ongeacht of in deze periode schade wordt geclaimd”.
Zwangerschap
Vrouwen die minimaal twee jaar bij Unim verzekerd zijn, hebben voortaan rond de bevalling recht op een zwangerschapsuitkering van 16 weken. Hierbij wordt overigens wel rekening gehouden met de in de polis opgenomen eigen-risicotermijn.
Facultatief
Zelfstandige ondernemers kunnen de langlopende verzekering uitbreiden met een aanvullende eerstejaarsverzekering, bijvoorbeeld ter overbrugging van de AAW. De te verzekeren uitkering is hierbij maximaal 50% van de op de langlopende verzekering verzekerde uitkering. Er is standaard een eigen-risicotermijn van een maand. Voorts kan als aanvulling een buitenlanddekking worden gesloten, indien de verzekerde zijn/haar beroep of praktijk in het buitenland gaat uitoefenen. Een eerstejaarsverzekering is hierbij uitgesloten en een eventueel reeds lopende eerstejaarsverzekering zal bij een omzetting naar buitenlanddekking moeten worden geroyeerd. Voor een buitenlanddekking geldt een premietoeslag van 30% in vergelijking met de binnenlanddekking. Een andere facultatieve dekking betreft een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd kapitaal van maximaal f 1 mln. De premie is leeftijdafhankelijk en bedraagt in de volgende leeftijdsklassen per f 1.000 verzekerd kapitaal: jonger dan 40 f 1,50 40 t/m 49 f 4,00 50 t/m 54 f 8,00 55 t/m 59 f 12,00 60 t/m 64 f 14,50

Reageer op dit artikel