nieuws

Fortis investeert in directe distributie

Archief

Bij het verzekeringsbedrijf van Fortis in ons land moet over vier jaar 25% van de nieuw gesloten verzekeringen afkomstig zijn uit het directe kanaal. Daaronder verstaat Fortis onder meer het eigen loondienstkanaal en het online sluiten op sites van tussenpersonen.

Om het aandeel van rechtstreeks gesloten producten – in 2005 was dat 14% – te vergroten, is al een aantal initiatieven in gang gezet. Zo kunnen op de site van de eigen loondienstorganisatie De VerzekeringsUnie (160 adviseurs) al online polissen worden gesloten en ook de Attentiv-kantoren bieden sluitmodules op hun sites. Die mogelijkheid moet verder worden verbreid. Daarnaast moet de verkoop van polissen via zogeheten affinity groups de komende jaren worden versterkt.
De plannen voor een evenwichtiger verdeling van de distributie werden voor analisten ontvouwen door Peer van Harten, directeur van de verzekeringsdivisie van het Fortis-concern. Gezamenlijk moeten rechtstreekse verkoop via internet (25%) en bankkantoren (10%) in 2011 zo’n 35% van de totale nieuwe productie gaan uitmaken; in 2005 was dat nog 19%, waarvan 5% via het bankkanaal. Het aandeel van het intermediair in de nieuwe productie moet over vier jaar zijn teruggebracht tot 65%.
Cijfers
De nettowinst van het Nederlandse verzekeringsbedrijf is bij Fortis vorig jaar verder gestegen tot _ 624 (534) mln. Fortis schrijft dat toe aan “een sterke ontwikkeling bij Leven, strenge kostenbeheersing en een lagere gemiddelde belastingdruk”. Daarnaast verbeterde de combined ratio in de schadetak; over het gehele Nederlandse verzekeringsbedrijf komt deze verhouding tussen uitkeringen en kosten enerzijds en premie-ink0msten anderzijds uit op 90,6%, tegen 92,2% in 2005.
Het brutopremie-inkomen steeg met 17% tot _ 5.380 (4.604) mln. De stijging is voor het overgrote deel te danken aan een niet nader gespecificeerd collectief levencontract ter waarde van _ 710 mln in het vierde kwartaal. Die inkomsten buiten beschouwing gelaten, resteert een premieomzet van _ 4.670 mln (+1%).
Het contract heeft uiteraard een nog sterkere weerslag op de inkomsten van het levenbedrijf, die met 30% plusten tot _ 3.437 (2.635) mln; exclusief het contract resteert een stijging van 3,5%.
De embedded value van het levenbedrijf (de contant gemaakte waarde van de bestaande portefeuille en de nieuwe productie) steeg van _ 5.612 mln eind 2005 naar _ 6.249 mln eind 2006. De waarde van de nieuwe productie nam met 9% tot toe _ 50 (45) mln. De marge op de nieuwe productie, in 2005 stevig gedaald tot 2,22%, is verbeterd tot 2,42%.
Schade
Het schadebedrijf boekte een lichte daling van het brutopremievolume: _ 1.943 (1.969) mln. Qua technisch resultaat presteerden vooral de branches Motorrijtuigen en Ongevallen & Ziekte goed. De activiteiten in die branche hebben een “uitzonderlijk sterke combined ratio van 82,5% dankzij selectieve acceptatie en een gunstig schadeverloop”. De winst uit schadeverzekeringen is met 30% gestegen tot _ 219 mln.
De kosten van het verzekeringsbedrijf daalden vorig jaar met 1% tot _ 553 mln, onder meer door een reductie van het aantal fte’s met 10% tot 4.210 (4.652). Exclusief de consolidatie van alarmcentrale SOS International in de jaarcijfers zijn de kosten met 3% gedaald, aldus Fortis. SOS International is sinds begin dit jaar voor 100% eigendom van Fortis, dat eerder 65% van de aandelen in handen had. De andere aandeelhouder was Interpolis, dat het 35%-belang echter heeft verkocht vanwege de fusie met Achmea. Dat concern heeft met EuroCross al een alarmcentrale in huis.
Wereldwijd
De concernwinst bereikte met _ 4,4 (3,5) mld recordhoogte. “We hebben de winst die we ons voor 2009 ten doel stelden, nu al bereikt”, stelde bestuursvoorzitter Jean Paul Votron tevreden vast op de persconferentie. De doelstellingen voor de middellange termijn (tot 2011) zijn daarom aangescherpt. Zo moet over twee jaar minimaal 30% van de winst buiten de Benelux worden behaald.

Reageer op dit artikel