nieuws

Forse verruiming fiscale grenzen voor pensioenopbouw in aantocht

Archief

Het kabinet heeft ingestemd met een pakket maatregelen tot verruiming van de fiscale grenzen voor werknemerspensioenen die de werkgroep ‘Fiscale behandeling pensioenen’ in haar eindrapport heeft aanbevolen.

Dit schrijven de staatssecretarissen Vermeend (financiën) en Linschoten (SZW) aan de Tweede Kamer.
Uitvoering van adviezen betekent dat de fiscus meer uiteenlopende pensioenen zal erkennen en dus fiscaal begunstigen. In de aanbevelingen kunnen pensioenen eerder ingaan dan nu het geval is en later. Pensioenuitkeringen kunnen hoger en lager worden dan nu het geval is. Er ontstaan meer keuzemogelijkheden binnen de voorgestelde grenzen.
Uitgangspunt
Bij de aanbevelingen is uitgangspunt dat in 35 jaar een pensioen kan worden opgebouwd van 70% (incl. AOW) van het eindloon en dat dat op zijn vroegst ingaat op de leeftijd van 60 jaar. De pensioenopbouw is daarbij maximaal 2% per jaar (2% x 35 jaar = 70%).
Het pensioen kan ingaan op een leeftijd tussen 60 en 65 jaar welke zogenaamde pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling moet worden vastgesteld.
Individueel is het mogelijk eerder (vanaf 55 jaar) en later (uiterlijk 70 jaar) met pensioen te gaan. Als wordt afgeweken van de pensioenrichtleeftijd, moet de hoogte van de pensioenuitkering herrekend worden.
Uitstel van de leeftijd van pensioeningang leidt tot verhoging van het jaarlijkse pensioenbedrag. Dit mag stijgen tot maximaal (incl. AOW) 100% van het eindloon.
In individuele pensioenregelingen, voor onder meer directeuren-grootaandeelhouders, mag thans meer dan 2% per jaar worden opgebouwd. Voor deze regelingen betekent het voorstel een versobering.
De werkgroep stelt een overgangsregeling voor om vut-regelingen in te ruilen voor mogelijkheden van vervroegde pensionering.
Overigens geeft de werkgroep aan dat de feitelijke invulling van pensioenregelingen plaatsvindt door werkgevers en werknemers in het arbeidsvoorwaardenoverleg.
Bedacht moet worden dat bij deze aanbevolen flexibiliseringsoperatie niet wordt getornd aan de AOW-leeftijd van 65 jaar.
De werkgroep heeft ernaar gestreefd de fiscus noch voordeel noch nadeel te laten behalen van deze operatie. De nadelen voor de fiscus van verruiming van de collectieve regelingen vallen weg tegen de voordelen van de versobering van bepaalde individuele regelingen.
29 aanbevelingen
De werkgroep heeft haar advies verpakt in 29 aanbevelingen. Sommige ervan vereisen wettelijke regelgeving en vergen tijd. Andere blijven binnen de regelgeving en kunnen meteen uitgevoerd worden. Daartoe worden besluiten voorbereid.
In de werkgroep hadden à titre personnel onder meer zitting mr W.A. Mooij (Verbond van Verzekeraars) en G.V. Smittenaar (NN Leven). De werkgroep had tot taak wijzigingen voor te stellen in de fiscale behandeling van pensioenopbouw om pensioenregelingen flexibeler te kunnen maken en meer toepasbaar op individuele gevallen.
Een greep uit de maatregelen die onmiddellijk kunnen worden genomen.
– Het 100%-pensioen mag worden overschreden als deze overschrijding het gevolg is van: indexering van ingegane pensioenen; het variabel maken van de pensioenuitkeringen (binnen de bandbreedte 4:3); positieve gevolgen van waarde-overdracht; inruil van nabestaandenpensioen voor ouderdomspensioen.
– In elke pensioenregeling moet een pensioenrichtleeftijd worden opgenomen. Indien die ontbreekt, wordt uitgegaan van een richtleeftijd van 65 jaar.
– Men kan in deeltijd werkzaam zijn resp. pensioen genieten.
– Ook over variabele beloningen en loon in natura mag pensioen worden opgebouwd. Hiervoor moet het middelloon-opbouwsysteem worden toegepast of het systeem ‘beschikbare premie’.
– Wanneer iemand binnen 10 jaar vóór de pensioenrichtleeftijd een lager betaalde functie aanvaardt (demotie), mag zijn pensioen gebaseerd blijven op zijn eerdere hogere salaris.
– Pensioen mag ook worden opgebouwd over periodes van ouderschapsverlof, tijdelijk uittreden (sabbatical year), studieverlof en periodes na onvrijwillig ontslag.
– Voor de periode tussen de pensioenrichtleeftijd en de 65-jarige leeftijd mag een overbruggingspensioen worden opgebouwd ter compensatie van het ontbreken van AOW.
– Het praepensioen ter vervanging van de vut-regeling mag maximaal 85% van het eindloon bedragen en moet opgebouwd worden in een periode van minstens 10 jaar. Het praepensioen kan niet eerder ingaan dan op 55-jarige leeftijd en dient uiterlijk op de pensioenrichtleeftijd te eindigen.
Tot zo ver snel toepasbare veranderingen.
Directeuren-grootaandeelhouders
Het bestaande besluit voor de pensioenopbouw voor directeuren-grootaandeelhouders in de winstsfeer zal snel aangepast worden. Voor slopende of anderszins bijzondere beroepen komen geen afwijkende regels. De aanbevelingen bieden hier voldoende ruimte voor maatwerk.
De werkgroep pleit voor het scheppen van een wettelijke mogelijkheid om (wijzigingen van) pensioenregelingen vooraf ter beoordeling voor te leggen aan de belastingdienst. Tegen de beslissing van de inspecteur moet beroep mogelijk zijn.
Pensioenen die onbedoeld te hoog zijn, kunnen via een ‘glij-clausule’ worden aangepast.
Gespaard loon in bedrijfsspaarregelingen mag door de werknemer gedeblokkeerd worden ter voldoening van de pensioenpremie.
De wettelijke voorwaarde dat pensioenpremies, betaald door een werknemer, alleen dan ten laste van zijn loon kunnen worden gebracht indien deze premies verplicht zijn, dient te vervallen.
Bestaande pensioenregelingen moeten binnen een termijn van vijf jaar na invoering van de aanbevelingen aangepast zijn aan de nieuwe bepalingen.
(Zie ook artikel op pag…)
Staatssecretaris Vermeend: meer uiteenlopende pensioenen erkennen en fiscaal begunstigen.

Reageer op dit artikel