nieuws

Forse verbetering technisch resultaat NN Schade en Zorg

Archief

Nationale-Nederlanden heeft vorig jaar zijn resultaten in schade- en zorgverzekeringen fors verbeterd. In beide bedrijfsactiviteiten boekte NN een forse groei in technisch resultaat naar in totaal e 80,0 (49,9) mln. De premieomzet daalde met e 30 mln tot minder dan e 1,4 mld. NN Leven daarentegen combineerde een forse premiestijging met een winstdaling.

Het technische resultaat van het schadebedrijf steeg vorig jaar met ruim 60% naar e 79,0 (48,3) mln. Debet hieraan waren met name de branches Ongevallen en Ziekte en Brand met e 96,8 (80,7) mln, respectievelijk e 1,6 (-13,9) mln. In Ongevallen en Ziekte was de resultaatsverbetering deels het gevolg van vrijgevallen voorzieningen voor niet-gemelde schades. In Brand dankte NN de resultaatsverbetering voor e 13,9 mln aan het vrijvallen van de voorziening catastrofes Atoompool.
In Motorrijtuigen verbeterde het resultaat technische rekening naar e -12,0 (-18,0) mln. In Transport daalde dat resultaat tot e 2,9 (6,0) mln en in Overige Varia naar e -10,0 (-6,5) mln.
Het technische resultaat van het zorgbedrijf kwam vorig jaar uit op e 1,0 (1,6) mln; het nettoresultaat verbeterde licht tot e 2,7 (2,4) mln. Met de overdracht van de ziektekostenportefeuille aan ONVZ is volgens de directie van NN een last van maximaal e 20 mln gemoeid.
Premieomzet
Het brutopremie-inkomen liep met ruim 2% terug naar e 1.366 (1.396) mln. Hiervan kwam e 1.148 (1.184) mln voor rekening van het schadebedrijf en e 217 (213) mln voor het zorgbedrijf.
De terugval (-3%) in de premieomzet uit schadeverzekeringen deed zich vooral voor in Ongevallen en Ziekte (-8% tot e 451 mln) en in Transport (-7% tot e 25 mln). Oorzaak van de premiedaling Ongevallen en Ziekte zijn volgens de directie van NN vooral de overheidsmaatregelen ten aanzien van de Pemba-wetgeving voor kleine bedrijven. Het premievolume Motorrijtuigen liep terug tot e 272 (274) mln. In Brand (+2,5%) nam de brutopremiestroom toe tot e 299 (292) mln, Overige Varia bleef stabiel op e 101 (101) mln.
Leven
Nationale-Nederlanden Leven zag de nettowinst vorig jaar met 15% dalen tot e 357 mln, onder meer te danken aan de overstap naar veilige, maar minder renderende beleggingen. Van wezenlijke invloed is verder een extra afschrijving van e 77,6 mln, die NN heeft gedaan op aandringen van de Pensioen- en Verzekeringskamer. “Bij koopsommen hanteren wij een commerciële marktrente van zo’n 5%, terwijl de PVK uitgaat van een conservatief rentescenario van 3%”, zo verklaart NN. “Daarvoor is een voorziening getroffen.”
De brutopremieomzet van NN Leven steeg met 14% tot meer dan e 5,1 mld. Daarvan was e 4.849 mln afkomstig uit Nederland: een stijging van 17,5%. De buitenlandse premies daalden als gevolg van de verkoop van de Italiaanse activiteiten.
De premiegroei komt voornamelijk uit het collectieve bedrijf, waar een plus van 27% werd gerealiseerd tot e 2.218 (1.744) mln. De individuele verzekeringen leverden e 2.905 (2.757) mln brutopremie op: +5,4%. Opvallende stijger binnen het individuele bedrijf vormden de garantiekoopsommen: +24% tot e 1.635 mln premie. De beleggingsgerelateerde koopsompolissen halveerden juist tot e 133 mln. Verder zag NN de periodieke premie-inkomsten uit individuele levensverzekeringen met bijna 5% dalen e 1.137 mln.
Overtuiging
De resultaten zijn voor de directie van NN bevredigend. “De commerciële resultaten die ondanks de economische teruggang en de extra aandacht voor de interne organisatie zijn behaald, sterken ons in de overtuiging dat wij samen met het intermediair meer voor de klant kunnen betekenen.” De directie kondigt aan ook dit jaar veel geld en energie te investeren in de verbetering van de klantgerichtheid, de kwaliteit van de dienstverlening en de rentabiliteit van de nieuwe productie. Ook vorig jaar maakte NN daar veel werk van. “Dat heeft geleid tot het fors terugbrengen van administratieve achterstanden, het verkorten van doorlooptijden en een aanzienlijke verbetering van de telefonische bereikbaarheid”, aldus de directie.

Reageer op dit artikel