nieuws

Forse stijging klachten over spaarkascontracten

Archief

Het aantal klachten bij de Ombudsman Spaarkasbedrijf is in 1995 en 1996 met meer dan de helft toegenomen. De groei komt onder meer door de introductie van spaarkascontracten met belegging van de spaarstortingen in aandelenfondsen.

In de verslagperiode 1995-1996 ontving Ombudsman mr. Job de Ruiter 115 klachten, tegen 41 in de voorafgaande twee jaar. In 1990 werden nog slechts twaalf klachten ingediend; toentertijd reden voor het aanhouden van een tweejaarlijkse verslagperiode voor de Ombudsman Spaarkasbedrijf. Sindsdien is het aantal fors toegenomen: alleen al in 1996 werden 67 klachten over spaarkascontracten ingediend.
Van de 115 ingediende klachten werden er 86 afgehandeld, waarvan 38 (44%) geheel of gedeeltelijk ten gunste van de klagende consument. De daaruit voortvloeiende ophogingen van uitkeringen en afkoopwaarden, restituties en rentevergoedingen beliepen in totaal f 77.000.
Bij ruim 70% van de behandelde klachten was er sprake van “ontoereikende voorlichting” over de aard en het karakter van de spaarkasovereenkomst, aldus Ombudsman De Ruiter. Begin vorig jaar waren er nog veertien klachten in behandeling.
Inzichtelijker
De Ruiter vindt dat de spaarkasondernemingen hun producten inzichtelijker moeten maken voor de consument. Nu traditionele producten in raptempo worden verdrongen door geavanceerde open jaarkassystemen, open-endjaarkassen en universal-lifespaarkassen met belegging in aandelen en keuze uit risicoprofielen, dienen volgens hem hoge(re) eisen te worden gesteld aan de voorlichting van de consument.
Met name geldt dit volgens De Ruiter voor producten met een geprognotiseerde einduitkering. “De consument heeft er recht op te weten wat er met zijn stortingen gebeurt. Welk deel van de periodieke storting voor sparen of beleggen wordt aangewend, welk deel benodigd is voor de overlijdensrisicopremie en hoe hoog de kosten zijn voor het sluiten, administreren en beheren van de jaarkas.”
Olievlekwerking
Volgens de Ombudsman zijn daarover in het verleden afspraken gemaakt met de overheid, maar houdt een aantal maatschappijen zich niet aan deze zelfregulering. Een neveneffect is volgens hem dat dit beleid een olievlekwerking heeft naar maatschappijen die wél inzicht plachten te geven in onder meer de opbouw van periodieke stortingen. “Een maatschappij schreef mij: “In een dergelijk geval geldt het oude adagium ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Zou een monnik verplicht worden om een zwaardere kap dan die van de andere monniken te dragen, dan bestaat er gerede kans dat deze monnik het tempo van de anderen niet meer kan bijhouden omdat hij een zwaardere last te torsen heeft.”
Job de Ruiter: “Voorlichting over spaarkascontract is ontoereikend”
Ombudsman Spaarkasbedrijf Jaar Klachten Toegewezen 1990 13 3 1991 14 2 1992 21 4 1993 26 4 1994 25 6 1995 48 17 1996 67 21
Aard klachten Ingediend Toegewezen Percentage hoogte einduitkering 23 7 30 afkoop 21 4 19 opzegging/beëindiging 10 8 80 voorlichting 8 4 50 overigen 24 15 63 Totaal 86 38 44

Reageer op dit artikel