nieuws

Financiën: geen probleem met uitvaartpolis Down-kinderen

Archief

Het sluiten van een uitvaartverzekering voor kinderen met het syndroom van Down levert in de praktijk nauwelijks problemen op. Toch gaat het Verbond van Verzekeraars overleg voeren met de Stichting Down’s Syndroom.

Die conclusies trekt het ministerie van Financiën, in antwoord op Kamervragen van de CDA-fractie. Het ministerie baseert zijn antwoord onder meer op navraag bij het Verbond van Verzekeraars, het Nederlandse Verbond van Uitvaartorganisaties (NVU) en het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk (LSUW). Die informatieronde levert onder meer de conclusie op dat kinderen op de meeste gezinspolissen worden meeverzekerd met de ouders, zonder dat om gezondheidswaarborgen wordt gevraagd.
Als er al scherpere premies of voorwaarden worden gevraagd voor bijvoorbeeld Down-kinderen, dan zijn die volgens de bewindsman verklaarbaar. “De levensverwachting voor kinderen met het syndroom van Down is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd, maar ligt nog altijd lager dan voor gezonde kinderen. De Stichting Down’s Syndroom, die in 1988 is opgericht, schat op basis van haar eigen ledenbestand dat de sterfte onder deze kinderen op twee procent ligt. De gemiddelde kindersterfte tot het twintigste levensjaar bedraagt één procent.”
Voor alle duidelijkheid laat het ministerie van Financiën de kamerleden nog weten dat de overheid, op grond van Europese richtlijnen, ook niet de mogelijkheden heeft om verzekeringsvoorwaarden direct te beïnvloeden.
Overleg
“Uit navraag bij de verzekeringsorganisaties komt naar voren dat de lagere levensverwachting zich bij leden van het Verbond kan uiten in premies die 10% tot 20% hoger liggen dan voor gezonde kinderen. Premies die het drievoudige bedragen, komen niet voor. Bij leden van het NVU en het LSUW komen hogere premies en uitsluiting van kinderen met het Down’s syndroom in zijn geheel niet voor. Maar van systematische uitsluiting is geen sprake, zo blijkt uit een enquête van het Verbond onder zijn leden.”
Om te onderstrepen dat van problemen geen sprake is meldt Financiën nog dat “bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen tot op heden geen klachten zijn binnengekomen over de acceptatie van mensen met het Down’s syndroom bij uitvaartverzekeringen”. Toch zijn de Stichting Down’s Syndroom en het Verbond van Verzekeraars met elkaar in overleg getreden over de verzekeringsvoorwaarden voor mensen met het syndroom van Down.

Reageer op dit artikel