nieuws

Financiën gaat visie op premiesplitsing en successierecht verduidelijken

Archief

Bij het ministerie van financiën is een beleidsmededeling in voorbereiding waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden in geval van premiesplitsing geen successierecht verschuldigd is over een overlijdensuitkering.

Dit heeft staatssecretaris Vermeend van financiën geantwoord op vragen van Tweede Kamerlid B.M. de Vries (VVD).
Op een aantal punten, in het bijzonder ook de inhoud van een mogelijke overgangsregeling voor bestaande polissen, vindt volgens Vermeend nog overleg plaats met vertegenwoordigers van het verzekeringswezen. “Ik ga er daarbij van uit dat het mogelijk moet zijn om ook voor het verleden te komen tot een aanvaardbare oplossing”.
Na afronding van dit overleg zal de beleidsmededeling worden gepubliceerd.
Gemengde verzekering
De problematiek van premiesplitsing doet zich met name voor bij zogenaamde gemengde verzekeringen. Het gaat hier om verzekeringen die worden afgesloten op één of op twee levens. Daarbij wordt een verzekering overeengekomen die tot uitkering komt op de einddatum van de verzekering bij leven dan wel bij overlijden van de (eerststervende van de) verzekerde(n). De premiesplitsing kan bij voorbeeld inhouden dat het gedeelte van de premie voor de dekking van het overlijdensrisico verschuldigd is door een ander dan de verzekerde.
Noch uit de wetsgeschiedenis noch uit de jurisprudentie blijkt, of door middel van premiesplitsing bereikt kan worden dat een uitkering bij overlijden niet in de heffing van successierecht wordt betrokken, aldus Vermeend.
“Tot op heden is er bij de toepassing van artikel 13 van uit gegaan dat een gemengde verzekering juridisch als één verzekeringsovereenkomst moet worden beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat, indien voor die verzekering premie verschuldigd is door de verzekerde, de uitkering bij diens overlijden wordt betrokken in de heffing van successierecht, ongeacht of die premie betrekking zou hebben op de uitkering bij leven of bij overlijden. In deze zienswijze sorteert een premiesplitsing dus geen effect voor de toepassing van artikel 13”.
De vragen vanuit de verzekeringswereld, het notariaat en de fiscale advieswereld zijn volgens Vermeend aanleiding geweest om nader te bezien of via een meer economische benadering van deze problematiek een soepeler standpunt mogelijk is met betrekking tot de figuur van premiesplitsing.

Reageer op dit artikel