nieuws

Experts worden meer begeleiders van schade

Archief

Het merendeel van de verzekeraars kan terugzien op een goed 1995. De resultaten uit de schadebranche waren in vergelijking met het jaar daarvoor uitstekend. Een van de oorzaken was de vermindering van het aantal grote schades en branden. Maar niet de hele verzekeringsbranche profiteerde daarvan. Expertisebureaus moesten door de achteruitgang van het aantal grote stormen en branden een stap terug doen.

Begin jaren negentig ging Nederland gebukt onder zware najaarsstormen. In 1994 en 1995 had met name de provincie Limburg last van buiten de oevers tredende rivieren. “Een zware storm van een of twee dagen biedt de expertisewereld werk voor een heel jaar”, zegt P.H. Polak Schoute, algemeen directeur van expertise- en taxatiebureau Cunningham PolakSchoute. “Als het volgende jaar opnieuw veel schade door een zware storm ontstaat, lijkt het al snel dat er een blijvende markt is ontstaan. Het idee dat de schademarkt groeiende was, leefde trouwens wereldwijd. De overstromingen van de afgelopen jaren hebben die situatie nog enigszins in stand gehouden.”
De huidige overcapaciteit vindt zijn oorsprong in een periode van economische groei, ver voor de grote stormen. “Rond 1980 zat het tij mee”, aldus de voorzitter van het Nederlands Instituut Van Register Experts (Nivre) en algemeen directeur van expertisebureau Troostwijk Ad Westerhof. “Er heerste een klimaat van ondernemen. In die tijd werd de klant claim-bewuster. Polisvoorwaarden werden steeds mooier voor bedrijven en particulieren, en door de cashflow insurance werd vooral naar het premievolume en niet naar de risico’s gekeken. Het aantal schades nam in die tijd toe. Veel bekende grote expertisebureaus zijn tussen 1977 en 1983 als afsplitsingen van andere bureaus begonnen. De stormjaren in het begin van de jaren negentig leverde opnieuw zeer veel werk op. Maar een groot deel van de schade was het gevolg van achterstallig onderhoud. Wat goed gerepareerd wordt, gaat in een volgende storm niet meer kapot. Als er nu een vergelijkbare storm plaatsvindt, zal de schadelast waarschijnlijk veel minder groot zijn.”
Dit jaar heeft de natuur zich rustig gehouden en komt de verzadiging van de expertisemarkt aan het licht. De malaise in de expertisebranche kan niet langer door natuurrampen worden gecamoufleerd.
Fusies
De gevolgen blijven niet uit. Veel bureaus moeten het hoofd boven water houden door samenwerkingsverbanden aan te gaan, te fuseren of arbeidsplaatsen af te stoten. Marktleider CED Bergweg zoekt de oplossing in schaalvergroting. Door vergroting van de landelijke dichtheid van zijn experts wil het bedrijf bezuinigen op de reiskosten van de medewerkers. Een overname van Van Ameyde vond op het laatste moment geen doorgang, maar de zoektocht naar een partner blijft doorgaan.
Van Ameyde zelf heeft ondertussen moeten afslanken: de bijkantoren in Rotterdam, Amsterdam en Breda zijn begin dit jaar gesloten omwille van een ‘slagvaardige en efficiënte bedrijfsvoering’. Alleen het hoofdkantoor in Arnhem blijft nog open. De expertisebureaus W. van Braam, De Jonge en Het Noorden EBN zijn per 1 mei van dit jaar gefuseerd in Extenso, dat met tachtig medewerkers heel Nederland kan bestrijken.
Vorige maand is LGL Risico- en Schade-experts opgericht, een samenwerkingsverband van de twee expertisebureaus Lengkeek, Laarman & De Hossonen en Groeneboom en het ingenieursbureau Lievense. Onlangs is het expertise- en taxatiebureau De Valk overgenomen door Elbers van den Berg.
Expertise-afdelingen
Er zijn, behalve een weinig opstandige natuur, verschillende oorzaken voor de matige stand van zaken in de expertisewereld aan te wijzen.
De eigen expertise-afdelingen van verzekeraars hebben een deel van de markt overgenomen. Als er weinig extra hulp nodig is, blijven de gespecialiseerde bureaus werkloos. Polak Schoute wijst erop dat de concurrentie van de eigen afdelingen van verzekeraars niet groter is dan pakweg vijf, zes jaar geleden. Wel is het volgens hem mogelijk dat de algemene inboedelexperts pas nu langzaam de gevolgen ervan ondervinden.
Westerhof is van mening dat er op het moment nauwelijks meer groei zit in de expertisediensten van verzekeraars. “De diensten waren oorspronkelijk opgezet als een geïntegreerd onderdeel van de maatschappij die haar beleid nadrukkelijker kon uitdragen. Maar de verzekeraars komen terug van de bijkomende gedachte dat het ook nog goedkoper zou zijn. Het past bovendien in de huidige tendens dat steeds meer diensten worden uitbesteed.”
Niet alleen de aparte expertise-afdelingen van de verzekeraars zijn concurrerend voor de gespecialiseerde expertisebureaus, ook de concurrentie uit het buitenland is toegenomen. Door de internationalisering van de markt wordt er vaker gebruik gemaakt van buitenlandse expertise, deels via de beurs.
Preventie
Het afgenomen werkaanbod voor expertisebureaus is ook het gevolg van de toegenomen aandacht voor preventie. Verdere beveiliging houdt de groei van het aantal schadegevallen binnen de perken. Verzekeraars wijzen klanten op mogelijke gevaren en kunnen adviezen geven of eisen stellen die deze risico’s tegengaan. Preventieve maatregelen lopen uiteen van plaatsing van stuurblokkeerders in auto’s en het aanbrengen van sprinklerinstallaties in gebouwen tot bewaking van bedrijfsterreinen en de toepassing van minder gevaarlijke stoffen in gebouwen.
Polak Schoute meent dat er voorheen al eisen werden gesteld, maar dat pas de laatste jaren polishouders er gehoor aan lijken te geven. Dit komt onder andere door de hardere opstelling en de toegenomen controle van de verzekeraars. Ook het preventieve overheidsbeleid werpt zijn vruchten af. Polak Schoute: “Het Nederlandse drugsbeleid heeft bijvoorbeeld de laatste jaren zijn weerslag op de kleine criminaliteit. Door de methadonverstrekking is het aantal auto-inbraken de laatste twee, drie jaar teruggedrongen. In Amsterdam is het totaal aantal diefstallen en inbraken vorig jaar met zo’n 30% afgenomen. Iets dergelijks zie je bij financiële instellingen: de maatregelen die genomen zijn, hebben het aantal bankovervallen verminderd.”
Eigen risico
Het schade-aanbod is daarnaast afgenomen door de invoering van het eigen risico. De kleinere schades vallen daardoor voor de expert weg. Polak Schoute: “De invloed van het eigen risico is niet als enige oorzaak aan te wijzen voor de terugval van het aantal schades. Het is een stukje minder schadelast.” Westerhof is van mening dat het eigen risico – na de preventieve maatregelen – de belangrijkste oorzaak is van de inkrimping van de expertisemarkt: “Veel kleine schades worden niet meer door experts in behandeling genomen.”
Automatische systemen
Betrokkenen kunnen met Audatex (autoschadesystemen) en Audalet (letselschadesystemen) goedkoper uit zijn, omdat met deze systemen de afhandeling sneller verloopt. De werktijd van de expert wordt beperkt of zelfs tot nul gereduceerd. Begin dit jaar kwam het Nivre met de uitkomsten van een door InterView gehouden onderzoek onder experts. Daaruit blijkt onder meer dat twee op de vijf schade-experts geautomatiseerde expertsystemen een bedreiging voor de werkgelegenheid vinden.
Er kleeft ook een voordeel aan de toepassing van de automatische systemen: het merendeel van de ondervraagden is van mening dat automatisering ervoor zorgt dat de expert zich daardoor meer met hoofdzaken kan bezighouden. Polak meent dat alleen de motorrijtuigenexpertise van de automatisering schade ondervindt.
Westerhof: “Automatiseringssystemen maken de branche doorzichtig. De efficiëntie kan erdoor worden verhoogd. Wij moeten goede diensten verlenen, mét of zonder communicatiesystemen.” Westerhof is van oordeel dat automatisering de behandelingstijd verder helpt beperken. “Door verdere professionalisering van de branche hoeft het niet meer één, twee weken te duren voor de expert langskomt en zijn conclusies trekt. De persoonlijke aandacht schiet er soms wel bij in. De automatiseringssystemen werken deze tendens in de hand. De experts zullen wat dat betreft een keus moeten maken.”
Handhaving
Behalve door fusies en inkrimpingen hebben expertisebureaus meer mogelijkheden zich aan het verminderde aanbod van schades aan te passen. Expertisebureaus als Hettema & Disselkoen weten door scherpe prijsstelling het martktaandeel te behouden, tot verontrusting van andere bureaus, die bang zijn dat een dergelijke prijspolitiek invloed heeft op het prijsniveau maar ook op het kwaliteitsniveau van de hele markt.Prijsafspraken met verzekeraars werken verlaging van de expertisekosten verder in de hand.
Cunningham PolakSchoute heeft het takenpakket uitgebreid, waardoor het werkaanbod gehandhaafd blijft. “Ons bedrijf beweegt zich op diverse gebieden, waardoor het met ons goed gaat. We nemen niet meer uitsluitend de schade op, maar geven bijvoorbeeld aandacht aan preventiemaatregelen en begeleiden de reparatie. We zijn kortom meer manager van de schade geworden.”
Westerhof beaamt dat verschillende bureaus zich meer en meer opwerpen als begeleider van de kleinere schades. “Zo zal de hoogte van de verzekerde som in de toekomst meer en meer door expertisebureaus gecontroleerd worden.” Daarnaast ziet hij diverse bureaus specialisaties ontwikkelen. “Er is minder vraag naar huis-, tuin- en keukenspecialisme. Een aantal bureaus richt zich bijvoorbeeld op de behandeling van ingewikkelde milieuschades zoals asbest. Nadeel van een dergelijke specialisatie is dat er niet altijd voldoende werk voorhanden is. Overigens gaat het niet met alle onderdelen even slecht. De letselschadebranche heeft door onder andere de groei in whiplash-zaken aan werk niet te klagen.”
Een van de redenen waarom Westerhof actief betrokken was bij de oprichting van het Nivre, was het scheppen van duidelijkheid. “Met een inschrijving in het Register kan een expert zijn vakmanschap aantonen en zich onderscheiden van beunhazen.” De sinds 1991 bestaande stichting Nivre is toegankelijk voor natuurlijke personen die in het bezit zijn van een diploma voor register-expert en minimaal vijf jaar aantoonbaar werkzaam zijn als schade-expert. Westerhof vindt het geen ramp dat de expertisemarkt moet saneren. “Het maakt de markt weer gezond, de goede bureaus blijven over.”
Ad Westerhof, voorzitter van het Nivre.
Het aantal grote branden is de laatste jaren flink afgenomen.

Reageer op dit artikel