nieuws

Euroconversie

Archief

Het eerste van drie onderzoeken door de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) naar de vorderingen van verzekeraars bij de euroconversie is op zijn minst opzienbarend

Vier van de vijf verzekeraars is lang niet klaar en wat alarmerender is: meer dan de helft van de maatschappijen heeft (nog) geen noodmaatregelen genomen als de aangepaste informatiesystemen straks niet foutloos mochten werken. Het getuigt van een groot vertrouwen in de capaciteiten van de eigen organisatie, óf van een grenzeloze naïviteit. Afgaand op de nulmeting vorig jaar waren deze resultaten voorspelbaar. De meeste verzekeraars konden toen al niet voldoen aan het dwingende advies van de PVK om per 1 januari 2001 zowel guldens als euro’s te vermelden op externe documenten, waaronder polissen, en gaven aan ten minste drie maanden langer nodig te hebben. Daarmee werd impliciet de boodschap afgegeven aan de PVK dat aanpassing van programmatuur en conversie van portefeuilles en historische gegevensbestanden meer tijd zouden gaan vergen. Wat dat betreft is 2001 niet uitsluitend een ‘testjaar’, in weerwil van het PVK-gebod. Als excuus zouden verzekeraars kunnen aanvoeren dat zij de laatste jaren nogal wat over zich heen hebben gekregen op het gebied van automatisering. Millenniumrisico, nieuwe belastingwetgeving, wijziging verslagrichtlijnen en euroconversie hebben geleid tot een opeenhoping van IT-aanpassingen. Toch zou zo’n excuus te goedkoop zijn. Het millenniumrisico bijvoorbeeld zat er al een eeuw lang aan te komen en ook de euroconversie komt niet uit de lucht vallen. Volgens een branche-onderzoek in 1997 maakten verzekeraars zich grote zorgen over het gebrek aan vakbekwaam personeel voor begeleiding van de euroconversie. In datzelfde jaar lieten de standsorganisaties NVA en NBVA weten dat het “hoog tijd” werd dat door verzekeraars en intermediair maatregelen werden genomen voor een soepele overgang van gulden naar euro. Of er nu sprake is van grove onderschatting of niet, de meeste verzekeraars hebben gekozen voor aanpassing van hun IT-systemen in dit jaar. Daarmee lopen zij een groot (afbreuk)risico. Naast mogelijke aansprakelijkheids-claims van intermediair en consument, betekent dit een nieuwe klap voor het toch al povere imago van de branche. Temeer als men bedenkt welke hoge verwachting toenmalig NVA-voorman Jan Weitenberg en NBVA-collega Alexander van Voorst Vader in 1997 koesterden: “Voor het imago van de bedrijfstak is het belangrijk dat op 1 januari 1999 verzekeraars en tussenpersonen klaar zijn, zodat wij ook op dit gebied onze relaties kunnen tonen dat wij een moderne bedrijfstak zijn”. Het is bijzonder wrang, dat noch verzekeraars, noch tussenpersonen aan die verwachting hebben kunnen voldoen. Wat rest, is de moraal van dit onderzoek dat de PVK nauwelijks serieus is genomen door verzekeraars. Ondanks dwingende adviezen, doen verzekeraars wat zij willen. Hoogste prioriteit dus voor een conversie van dit gedrag. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel