nieuws

Employee-riskmanagement vergt totaalvisie van de ondernemer

Archief

Met veel belangstelling hebben wij in Assurantie Magazine van 10 januari jl. het artikel van de heer Swensson gelezen met betrekking tot employee-riskmanagement. Deze aanvulling daarop van onze kant is vooral ingegeven door het feit dat de heer Swensson de nadruk legt op het identificeren van risico’s en het belang hiervan voor verzekeraars en ook de werkgever.

door W.G. Kremer en I.J. Monhemius
Wij onderschrijven ten volle het belang van een kwalitatief goede inventarisatie en identificatie van werknemersgebonden risico’s als meetinstrument terzake van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Wij zijn echter van mening, dat er binnen het totale spectrum van verzuim en daarmee gepaard gaande kosten veel meer aspecten de aandacht verdienen dan uitsluitend de risico-identificatie; het is slechts een onderdeel van employee-riskmanagement.
Bovendien staat bij employee-riskmanagement (overigens een begrip dat door Aon Consulting is geïntroduceerd) niet de verzekeraar maar de werkgever en diens werknemers centraal.
Employee-riskmanagement is dan ook een door de werkgever beleidsmatig in gang gezet proces waarmee de risico’s en risicokosten voortvloeiend uit de gezondheidsrisico’s van de medewerkers creatief en met ondernemersvisie worden beheerst en zo mogelijk worden teruggedrongen. Waarom employee-riskmanagement plaatsen in het beleid van een onderneming? De arbeidswetgeving in ons land maakt een turbulente periode door en als gevolg hiervan krijgt de personeelszorg de volle aandacht. Belangrijke ontwikkelingen hierbij zoals * de privatisering van het sociale verzekeringsstelsel; * de aangescherpte Arbowet; * de werkgeversaansprakelijkheid (denk hierbij aan beroepsziekten en de grotere claimbewustheid van de werknemer) vergen de aandacht van de werkgever. Al deze ontwikkelingen raken direct of indirect het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van de werknemer op en rond de werkplek. Anders geformuleerd betekent dit, dat de individuele gezondheidsrisico’s van de werknemer voor de onderneming een structureel financieel risico is geworden dat het bedrijfsresultaat kan beïnvloeden. De ervaring leert dan ook, dat een onderneming hiermee structureel wenst om te gaan. Employee-riskmanagement – wat betekent dit eigenlijk? Employee-riskmanagement verschaft niet alleen inzicht in de risico’s van de werknemer maar vooral ook in de kosten verband houdende met de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid en biedt de onderneming bovenal grip op het totaal. Onder risicokosten kunnen onder meer worden verstaan: * de verzuimkosten als gevolg van de privatisering van de ziektewet; * de kosten van wettelijk opgelegde assistentie door een arbodienst; * de kosten van preventieve maatregelen; * de verzekeringspremies voor personeelsvoorzieningen in relatie tot ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het totaal van de risicokosten zal menig werkgever motiveren tot implementatie van een employee-riskmanagementtraject ter bescherming van het netto resultaat. De consequentie voor de omzet bijvoorbeeld bij een stijging van de risicokosten met circa / 50.000 voor een onderneming die uitgaat van een winstmarge van 10%, is verrassend te noemen. In het kader van dit artikel voert het te ver om uitgebreid stil te staan bij het traject van vormgeving en implementatie van employee-riskmanagement; er wordt derhalve volstaan met het noemen van enkele activiteiten: * het inventariseren van de fysieke risico’s; * het in kaart brengen van de risicokosten; * het onderzoeken van de organisatie, procedures en overlegstructuur rond het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid alsmede de efficiency hiervan; * het onderzoeken op welke wijze de activiteiten in de praktijk worden uitgevoerd; * het formuleren van kwantitatieve doelstellingen; * het zorgdragen voor een optimaal informatiesysteem en goede verzuimstatistieken alsmede periodieke rapportages; * het creëren van een draagvlak door communicatie. Het is aan de werkgever om na een grondige analyse van de risico’s en onderkenning van de kosten inherent aan het verzuim, op basis van een professioneel plan van aanpak het initiatief tot employee-riskmanagement te nemen. Het is van belang hierin zodanig te investeren, dat de maatregelen elkaar versterken, waarbij motivatie van de werknemers en de productiviteit eveneens beïnvloed kunnen worden. Alleen met het totaalbeeld van employee-riskmanagement voor ogen is de ondernemer in staat de risico’s alsmede de daaruit voortvloeiende kosten te beheersen respectievelijk terug te dringen.
employee-riskmanagement bij Aon Consulting Nederland.

Reageer op dit artikel