nieuws

Employee-riskmanagement: direct profijt voor werknemers

Archief

In een special over employee-benefits mag een artikel over de beheersing en financiering van risico’s rondom de factor arbeid – employee-riskmanagement- niet ontbreken. In dit artikel wordt betoogd dat organisaties die employee-riskmanagement prominent in het ondernemingsbeleid opnemen, financiële ruimte krijgen om een riant pakket aan employee-benefits voor hun werknemers beschikbaar te stellen.

Employee-riskmanagement: direct profijt voor werknemers
door Ronald Swensson
Employee-riskmanagement is een systematisch proces van risicobeheersing en risicofinanciering op het gebied van de arbeidsproductiviteit en de arbeidskosten. In het algemeen kun je stellen dat employee-riskmanagement vier, niet van elkaar los te denken processen omvat:

 • systematisch onderzoek naar de risico-factoren (met name organisatorische, werkplekgebonden en persoonlijke factoren); 
 • beoordeling van de aard, frequentie, omvang en het mogelijke gevolg van het risico voor de onderneming; 
 • planning en organisatie van een pakket maatregelen en financieringstechnieken om de effecten van de risico’s voor de onderneming te minimaliseren; 
 • implementatie van het pakket maatregelen en financieringstechnieken. onderzoek implementatie beoordeling planning 

Voorbeelden van maatregelen kunnen zijn: invoeren van werkoverleg, verbeteren van de interne communicatie, het aanpassen van machines, een tiltraining, coaching van leidinggevenden, verbeteren van de ventilatie, ‘Ratelband-sessies’, en invoering van een sanctiebeleid.
Employee-riskmanagement is een kringloop, een ‘eeuwigdurende’ proces (zie schema) van onderzoek, beoordeling, planning, implementatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat verzekeraars pas in de fase van implementatie in beeld komen. Verzekeraars moeten er daarbij voor waken dat zij uit service-oogpunt allerlei hulpmiddelen aan organisaties gaan verstrekken, zonder dat er zicht op is of en zo ja hoe, de vorige fases van het proces zijn doorlopen.
Noodverbanden
Waarom is employee-riskmanagement zo belangrijk? De breedte en omvang van financiële risico’s, ondermeer door privatisering van het sociale verzekeringsstelsel en de groeiende werkgeversaansprakelijkheid, zijn tegenwoordig van dien aard dat het management dat geen kennis heeft van risicobeheersing en risicofinanciering, de algemene bedrijfsdoelen zoals optimalisatie van winst, bedrijfscontinuïteit en/of groei niet zal kunnen waarmaken. Op z’n best zal het management haastige noodverbanden leggen. Maar het is waarschijnlijker dat men dit pas doet als de winstgevendheid stagneert.
Psychische druk
De risicofactoren hebben belangrijke nadelige gevolgen voor werknemers, met name psychische aandoeningen en aandoening aan het bewegingsapparaat. Het onder psychische druk staan (hoog werktempo, monotoon werk, weinig sociale ondersteuning en weinig regelmogelijkheden), gaat overigens vaak gepaard met bijvoorbeeld nek- en rugklachten. Met name overbelasting zorgt ervoor dat er een te groot beroep wordt gedaan op de informatieverwerkende en emotionele capaciteiten van een werknemer. Er kan overigens ook sprake zijn van het tegenovergestelde, de zogenoemde onderbelasting.
Circa eenvijfde van het ziekteverzuim en eenderde van de WAO-toetredingen wordt veroorzaakt door ‘klachten van het bewegingsapparaat’. Een groot deel van deze klachten wordt veroorzaakt door een te hoge of verkeerde fysieke belasting tijdens het werk. Veel werknemers worden dagelijks eenzijdig belast. Van deze zogenoemde mechanische belasting is sprake wanneer er krachten worden uitgeoefend op bepaalde lichaamsdelen, bijvoorbeeld de nek, de lage rug, of de knieën. Mechanische belasting treedt bijvoorbeeld op bij het tillen van (zware) voorwerpen en het uitoefenen van krachten (duwen en trekken). Ook langdurig staan of zitten in dezelfde houding betekent dat spieren en gewrichten eenzijdig belast worden. Een belangrijke klacht bij computergebruikers is/wordt de zogenoemde Repetitive Strain Injury (RSI). Wat zijn de gevolgen van veronachtzaming van de risico-factoren?:

 • – een hoog verzuim en een geringe betrokkenheid bij het werk; 
 • – verhoogde kans op bedrijfsongevallen; 
 • – management besteedt veel tijd aan onvoorziene gebeurtenissen; 
 • – afname van liquiditeit, groei en winstgevendheid ten gevolge van een verminderde arbeidsproductiviteit; 
 • – verslechtering van de naam van het bedrijf en verlies van klanten doordat er niet tegemoet gekomen wordt aan geldende (kwaliteits)normen; 
 • – aansprakelijkheidsrisico’s voor het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid; 
 • – problemen bij het werven van personeel; 
 • – boetes voor het niet naleven van arbeidsbeschermende wetgeving; 
 • – hoge verzekeringspremies. 

Het zal duidelijk zijn dat een weloverwogen employee-riskmanagement zich direct vertaalt in fysieke en mentale ‘benefits’ voor de medewerkers. Bovendien creëert het (extra) ruimte voor financiële benefits.
van risico-identificatie-instrumenten en zelfinstructiemateriaal op het gebied van arbeid en arbeidsomstandigheden.

Reageer op dit artikel