nieuws

Einde dienstverband: wanneer is rechtsbijstandbehoefte ontstaan?

Archief

Een man vraagt zijn rechtsbijstandverzekeraar om advies over een voorstel van zijn werkgever om het dienstverband te beëindigen. Volgens de verzekeraar houdt dit voorstel verband met voorvallen die in de eerste drie maanden na het sluiten van de rechtsbijstandverzekering hebben plaatsgehad. Verzekeraar weigert dekking. Echter, volgens de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf ontstond de behoefte aan rechtsbijstand op een later tijdstip.

De man (=klager) is tegen het risico van rechtsbijstand verzekerd, nota bene op basis van een door zijn (inmiddels vroegere) werkgever collectief gesloten contract. Dit contract werd 4 oktober 1994 gesloten.
Een aantal weken daarvoor – op 15 september 1994 – werd de werknemers van het bedrijf meegedeeld, dat een Amerikaans bedrijf het ‘oude’ bedrijf had overgenomen. Die overname zou gepaard gaan met het ‘doorlichten’ van het bedrijf.
Op 14 november kreeg klager te horen dat de door hem (tien jaar lang) beklede functie zou komen te vervallen. Hij kreeg evenwel een nieuwe functie aangeboden. Klager accepteerde die functie, maar gaf op 24 februari 1995 te kennen zich hierin niet te kunnen vinden. De volgende dag werd hem weer een andere functie aangeboden, die hij ook heeft geaccepteerd.
Al snel bleek dat ook deze functie hem niet lag. Op 1 mei 1995 meldde hij zich arbeidsongeschikt. Na consultatie van het GAK en overleg met de werkgever is op 7 september 1995 een voorstel tot beëindiging van het arbeidscontract op de deurmat gevallen.
Klager heeft zich op 11 september tot verzekeraar gewend. Hij wilde advies over de voorwaarden waarop zijn werkgever het dienstverband wilde beëindigen.
Geen dekking
Voor de Raad van Toezicht licht de verzekeraar toe dat hij van mening is dat de behoefte aan rechtsbijstand bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs was te voorzien. Op 15 september 1994 is meegedeeld dat het bedrijf zou worden overgenomen en als gevolg daarvan zou worden doorgelicht. Volgens klagers eigen woorden veranderde op dat moment ook de hele bedrijfscultuur van een vriendelijk naar een hard (Amerikaans) klimaat.
Op 14 november werd duidelijk dat de functie van klager kwam te vervallen. Tussentijds (4 oktober) is de rechtsbijstandverzekering aangevraagd. Op dat moment viel de behoefte aan rechtsbijstand al te voorzien.
Bovendien is volgens verzekeraar sprake van een reeks met elkaar verband houdende voorvallen, waarvan de eerste is ontstaan op 15 september 1994 (mededeling van overname bedrijf) dan wel op 14 november 1994 (mededeling dat functie vervalt). Omdat het geschil voortvloeit uit voorvallen die zich hebben voorgedaan vóór het ingaan van de verzekering dan wel in de wachttijd van drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering – tussen 4 oktober 1994 en 4 januari 1995 – ontbreekt rechtsbijstanddekking.
Uitspraak
Na overleg met de Raad van Toezicht trekt verzekeraar het eerste argument – beroep op rechtsbijstand was bij het sluiten van de polis te voorzien – terug. Overeind blijft het argument dat het geschil voortvloeit uit een reeks van voorvallen ontstaan vóór het sluiten van of tijdens de wachttijd van de verzekering.
De Raad is echter een andere mening toegedaan. In de wachttijd was een beroep op rechtsbijstand niet te voorzien. Weliswaar kwam de functie van klager te vervallen, maar in goed overleg tussen werkgever en werknemer accepteerde klager een nieuwe baan.
Pas op het moment dat klager aangaf zich niet in die functie te kunnen vinden – februari 1995 – zou bij klager voor het eerst behoefte aan rechtsbijstand hebben kunnen doen ontstaan. Dit moment is gelegen na de wachttijd, dus moet verzekeraar dekking bieden.
Raad van Toezicht, uitspraak nr. VI-97/4

Reageer op dit artikel