nieuws

Eerste Kamer gaat akkoord met Witteveen

Archief

De Eerste Kamer is, zonder stemming, akkoord gegaan met het wetsvoorstel ‘Fiscale behandeling van pensioenen’.

De diverse wetselementen zullen in de loop van dit jaar van kracht gaan worden. Kern van het plan is een jaarlijkse pensioenopbouw van 2%, met als pensioennorm 70% eindloon op 65 jaar. Uitloop tot 100% is mogelijk, evenals prepensionering vanaf zestig jaar.
Voorafgaand aan de senaatsbehandeling schreven de staatssecretarissen Willem Vermeend en Hans Hoogervorst nog een ‘extra memorie van antwoord’, naar aanleiding van Kamervragen over het wetsvoorstel. In die extra memorie stellen de bewindslieden dat het wetsvoorstel ‘Fiscale behandeling van pensioenen’ los moet worden gezien van het ‘Belastingplan 21e eeuw’.
Het wetsvoorstel handelt namelijk over arbeidsgerelateerde pensioenen, terwijl het belastingplan voor de nieuwe eeuw zich richt op de particuliere pijler. De budgetdoelstelling van het nieuwe belastingplan – f 1,5 mld bezuiniging – staat dan ook los van de budgettaire gevolgen van het pensioenvoorstel. Dat laatste plan moet ‘slechts’ een verdere stijging van de pensioenlasten voorkomen.
Overschrijding 100%-norm
De staatssecretarissen hebben verder toegezegd een nadere studie te verrichten naar het afkopen van te veel opgebouwd pensioen bij beschikbare-premieregelingen. Afkoop is nodig als het pensioen door gunstige beleggingsresultaten de norm van 100% van het laatst verdiende loon overschrijdt. Echter, de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) verbiedt afkoop.
De bewindslieden opperen in hun ‘extra memorie van antwoord’ overigens een nieuw idee. Het te veel (boven de 100%-norm) opgebouwde pensioen kan ook vrijvallen aan de werkgever. De werkgever kan namelijk, naast het toezeggen van premiebetalingen, tevens een pensioentoezegging formuleren die stelt dat het pensioen maximaal 100% van het eindloon mag bedragen. Een door beurswinsten ontstaan surplus wordt dan gezien als oververzekering en zou de werkgever (of de verzekeraar) ten goede kunnen komen. Het afkoopprobleem doet zich in een dergelijk scenario niet meer voor.

Reageer op dit artikel