nieuws

‘Een gewaarschuwde bank telt voor twee’

Archief

Banken met klanten die zowel rekeninghouder zijn als assurantie-relatie moeten er goed van doordrongen zijn dat een mededeling aan het ene loket ook het andere bindt. Dit kwam naar voren tijdens een door Vermande Studiedagen georganiseerde praktijkmiddag onder het motto ‘Actualiteiten Verzekeringsrecht’.

Mr. Gerard Kamphuisen (Houthoff Advocaten) ging onder meer in op een recente uitspraak van de Hoge Raad, waarin de Rabobank Gorredijk verantwoordelijk werd geacht voor het niet meer verzekerd zijn van een boerderij.
De bank kreeg op een gegeven ogenblik een telefoontje van een notaris. Deze meldde dat boer Van Dam is overleden. Hij vroeg de rekening te blokkeren. Enige maanden later brandde de leegstaande boerderij af. De verzekeraar (Interpolis) wees de schade af. Als argument werd daarvoor gebruikt dat de termijn waarbinnen bij overgang van het verzekerd belang ook een andere dan de verzekeringnemer is gedekt, was verlopen. Bovendien beriep Interpolis zich op de leegstand-clausule uit de polis.
Aansprakelijkheid
De erfgenamen spraken de Rabobank in de hoedanigheid van assurantietussenpersoon aan, met het argument dat de bank uit de mededeling van de notaris had moeten afleiden dat er maatregelen moesten worden genomen om de verzekering op het pand in stand te houden. Dat de bank dat niet had gedaan, zou aansprakelijkheid opleveren.
De Hoge Raad geeft de erven gelijk. “Een bank die naast haar gewone bankactiviteiten mede het assurantiebemiddelingsbedrijf uitoefent, kan zich niet aan haar verplichtingen als assurantietussenpersoon onttrekken met het betoog dat het overlijden van de verzekeringnemer als gevolg van de wijze waarop dat overlijden aan de bank is bericht, slechts aan haar met bancaire activiteiten belaste werknemers bekend is geworden en haar derhalve niet als assurantietussenpersoon bekend was”, aldus de Hoge Raad. Het behoort volgens dit hoogste rechtscollege tot de taak van de assurantietussenpersoon om de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam te maken op de ‘gevolgen die hem bekend geworden feiten voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben’.
Eenheid van bedrijf
Kamphuisen: “De Hoge Raad stond voor de keuze om – misschien wel op grond van overwegingen van privacy – te erkennen dat verschillende onderdelen van één bedrijf elkaar niet steeds op de hoogte kunnen houden van informatie die ook voor andere delen van het bedrijf van belang zijn bij de nakoming van hun verplichtingen jegens hun cliënten, ofwel de eenheid van het bedrijf te onderstrepen. Voor dat laatste werd gekozen.”
Kamphuisen merkt daarbij op, dat de Rabobank in Gorredijk het bank- en het bemiddelingsbedrijf in één rechtspersoon beoefent. “De vraag is dus of hetzelfde zou gelden, indien – zoals bij andere banken – het bemiddelingsbedrijf wordt uitgeoefend in een andere rechtspersoon.” Naar Kamphuisen vermoedt, zal de rechter in voorkomende gevallen eerder kijken naar de mate waarin die rechtspersonen zich als een commerciële eenheid presenteren, en minder naar de vraag of zich achter de voor de consument zichtbare werkelijkheid meerdere rechtspersonen verbergen. “Indien volstrekt duidelijk is (door afwijkend briefpapier, aparte vestigingsplaats, apart loket, of iets dergelijks) dat men met twee verschillende juridische eenheden te maken heeft, zal het aanzienlijk moeilijker worden om in voorkomende gevallen een uitkomst te verkrijgen die gelijk is aan die van dit arrest”, aldus de jurist.

Reageer op dit artikel