nieuws

Een boek over mensen

Archief

Een boek over mensen

Dit jaar viert Delta Lloyd haar 25-jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan heeft oud-voorzitter van de raad van bestuur, later commissaris, mr P. Adriaanse een lijvig jubileumboek samengesteld getiteld: Op weg naar Delta Lloyd.
Het is geen typisch jubileumboek in de zin van een uitgebreide economisch-historische studie. De bedoeling was het verhaal te vertellen hoe mensen in de verzekeringsbedrijfstak in het verleden te werk gingen bij hun pogingen tot uitbreiding, tot schaalvergroting. Het menselijke aspect heeft hierbij een grote rol gespeeld en Adriaanse is er zeer wel in geslaagd dit deel van het verzekeringsvak te belichten. De ondertitel ‘Een boek over mensen’, is dan ook op zijn plaats.
Een opmerkelijke bron die Adriaanse naast de vele notulen, jaarverslagen en dossiers heeft gebruikt, zijn de dagboeken van de directie van de Hollandsche Societeit, een van de fusiepartners waar in 1969 Delta Lloyd uit is ontstaan. De handgeschreven dagboeken lopen van 1927 tot 1969 en vormden volgens Adriaanse een historische goudmijn.
De geschiedenis van het bedrijf vanaf 1969 tot heden is (nog) niet in de uitgave betrokken. Het recente karakter van deze periode en het feit dat bij veel van de gebeurtenissen nog levende personen zijn betrokken, maken dat minder gewenst, schrijft Adriaanse in zijn Ten geleide. Voor de uitgave van een ‘gecensureerde’ editie voelde de raad van bestuur nog Adriaanse iets, zodat een eventuele publikatie naar de toekomst is verschoven.
Op weg naar Delta Lloyd, Een boek over mensen. P. Adriaanse. Delta Lloyd Verzekeringsgroep n.v., Amsterdam 1994.
Sociale zekerheid geprivatiseerd?
De tendens tot privatisering van bepaalde onderdelen van de sociale zekerheid wordt steeds duidelijker zichtbaar. In navolging van onder andere de Parlementaire Enquêtecommissie-Buurmeijer wordt nu ook in het paarse regeerakkoord de richting aangegeven naar privatisering van de Ziektewet en introductie van marktwerking bij de uitvoering van de WAO.
De vraag of privatisering de oplossing is voor alle onvolkomenheden van het huidige sociale zekerheidsstelsel wordt in de politiek, bij verzekeraars, op universiteiten maar ook door de burger gesteld.
Met de bundel Sociale zekerheid: privaat of publiek? beoogt de uitgever een bijdrage te leveren aan deze discussie. Het boek bevat de inleidingen en het verslag van de forumdiscussie van het gelijknamige congres gehouden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het thema van het congres betrof de grenzen die de economie, het nationale en het internationale recht aan privatisering stellen. Gerenommeerde sprekers uit vooral de universitaire wereld gaan in op de politieke, economische en juridische grenzen van privatisering.
Het is jammer dat de uitgave geen bijdrage bevat vanuit de hoek van verzekeraars. Hiermee zou de praktische kant van de problematiek – waar je uiteindelijk niet omheen kunt – misschien aan bod zijn gekomen. Een wat hoog studeerkamergehalte dus, voor de liefhebber.
Sociale zekerheid: privaat of publiek? Prof. mr W.J.P.M. Fase, prof. mr P.F. van der Heijden, prof. mr C.A. de Kam, prof. mr F.M. Noordam, prof. mr M. Scheltema. Uitgeverij Kluwer, Deventer, 1994, ISBN 90 312 1165 6, f 37,50.
Pensioen in ontwikkeling
De pensioenmaterie is volop in beweging. Een recent voorbeeld is de Neath-uitspraak van het EG-Hof van Justitie. In de tweede druk van het boek Pensioenverzekering worden de burgerrechtelijke aspecten van de pensioenverzekering behandeld. De nadruk wordt gelegd op pensioenen, waarop de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing is.
Sinds de verschijning van de eerste druk in 1984 heeft zich, mede door een gewijzigde visie op maatschappelijke verhoudingen, een aantal ingrijpende veranderingen in de pensioenregelgeving voorgedaan. Ook de invloed van het EG-recht is duidelijk kenbaar geworden. In dit verband kan worden gewezen op de betekenis van art. 119 EG-Verdrag voor de discussie over gelijke behandeling van vrouw en man op het terrein van het pensioenrecht, maar ook dient vermeld te worden de vrijheid van het dienstenverkeer, die in het verzekeringsbedrijf gestalte heeft gekregen, met de daarmee gepaard gaande internationalisering.
Deze ontwikkelingen maakten een grondige revisie van het boek noodzakelijk. De opzet van het boek – behandeling van de burgerrechtelijke aspecten van de pensioenverzekering – is hetzelfde gebleven, met dien verstande dat de fiscaliteit meer dan in de eerste druk aandacht heeft gekregen om ook de niet-fiscalist inzicht te verschaffen in de voor de pensioenvoorzieningen geldende fiscale randvoorwaarden.
Pensioenverzekering, Serie Verzekeringsrecht, Prof. mr Ph. H.J.G. van Huizen, Mr P.M.C. de Lange. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Tweede druk, 1994. ISBN 90 271 36203, f 49,50.
Aansprakelijkheid en verzekering
De band tussen verzekering en aansprakelijkheid mag zich in ons land in een toenemende belangstelling verheugen, vooral de laatste jaren. De behandeling van het onderwerp in de literatuur is volgens Tjittes en Hartlief tot dusver echter nogal fragmentarisch en willekeurig geweest. De auteurs van het boek Verzekering en aansprakelijkheid hebben daarom geprobeerd een kort en bondig overzicht te geven van die gebieden van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht waar verzekering een bijzondere invloed uitoefent.
Onderwerpen als de betekenis van verzekering voor de causaliteit, de eigen schuld en de draagplicht; de redelijk moderne technieken van matiging en limitering; de regresproblematiek en de verkeersaansprakelijkheid komen in een zevental onderwerpen aan de orde. In het kader van de verkeersaansprakelijkheid wordt een bijzondere plaats ingeruimd voor de bespreking van de rechtspraak met betrekking tot art. 31 WVW. Verder wordt op diverse plaatsen ingegaan op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. De na 1 juni verschenen literatuur en rechtspraak is niet in de uitgave verwerkt.
Een lijst van verkort aangehaalde literatuur, een overzicht van de gebruikte afkortingen, een zaakregister en een register met rechtspraak van de Hoge Raad zorgen voor een prettige toegankelijkheid van het boek.
Verzekering en aansprakelijkheid, T. Hartlief, R.P.J.L. Tjittes. Serie recht en praktijk. Uitgeverij Kluwer bv. Deventer, 1994. ISBN 90 268 2612 5, f 49,50.
92 vragen Brede Herwaardering I
Over de toepassing van de Brede Herwaardering I in de praktijk zijn sinds 1992 bij financiën een aantal vragen gedeponeerd. Financiën heeft de vragen beantwoord in een speciale editie in juni jl. van het maandblad Infobulletin van de Belastingdienst (zie AM 13, pag. 29).
Uitgeverij Kluwer heeft in haar serie ‘Fiscaal Actueel’ nu uitgebracht de uitgave ’92 vragen en officiële antwoorden over Brede Herwaardering I’, met kritisch commentaar van deskundigen uit de praktijk. Deze deskundigen zijn mr. P. Akkermans, mr G. Dietvorst (Interpolis), prof. dr R. Niessen, mr. E. Schrauwers (NN) en mr. P. Zijdenbos (NN).
Bedacht dient te worden dat het altijd de rechter is, die het laatste woord heeft bij de interpretatie van fiscale regelgeving, staat in het voorwoord.
Toegevoegd zijn alle relevante wetteksten en resoluties over het onderwerp. De uitgave is gericht op de adviespraktijk en op het levensverzekeringsbedrijf.
Voor nadere informatie: Uitgeverij Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel. 05700-47333.

Reageer op dit artikel