nieuws

Duitsland wacht forse groei in e-business

Archief

Duitsland wacht forse groei in e-business

Momenteel wordt in Duitsland voor f 427 mln aan autoverzekeringen via e-business geregeld. Dat bedrag zal in 2004 volgens prognoses van Forit 2000,IBM zijn toegenomen met een factor 25 tot meer dan f 10,4 mld. Ook kapitaalverzekeringen, waarin nu via e-business voor f 293 mln aan omzet wordt geboekt, zal in 2004 via internet en aanverwante verkoopkanalen zijn doorgeschoten naar f 10,2 mld.
De ‘elektronische’ verkoop van inboedelverzekeringen komt nu op f 106 mln uit, in 2004 naar verwachting op f 2,7 mld. Het premie-inkomen via e-business uit particuliere zorgverzekeringen zal groeien van f 71 mln in 2000 naar f 1,8 mld in 2004, particuliere ongevallen gaat van f 46 mln naar f 1,7 mld, rechtshulp van f 41 mln naar f 11,2 mld, aansprakelijkheid van f 43 mln naar f 1,1 mld en tijdelijke overlijdensverzekering van f 30 mln naar f 968 mln. (Handelsblatt)
Franse bedrijven verzekeren zich vaker tegen risico’s e-commerce
In vergelijking met twee jaar geleden is het Franse bedrijfsleven zich meer bewust van de (nieuwe) risico’s die verbonden zijn aan e-commerce en informatica en de schade die deze voor de bedrijfsactiviteiten kunnen opleveren. In 1998 kwam het totaal aan premies niet uit boven f 35 mln. Momenteel kan men rustig rekenen met een vijfvoud van dit bedrag per jaar. Het risico valt onder de bedrijfsschadeverzekering. Er worden twee soorten schade gedekt. De eerste betreft de reconstructie van het systeem (directe schade of materiële schade), de tweede de indirecte verliezen. Deze zijn vaak hoger daar ze kosten bevatten als verlies van reputatie. (L’Argus)
Belgische fiscus scherp op schadereserveringen 1997
De reserveringen die Belgische maatschappijen voor de in 1997 aangemelde schadegevallen hebben gepleegd, zullen zorgvuldig door de belastingdienst worden onderzocht. Volgens de Controledienst voor de Verzekeringen zouden de reserveringen over dat jaar f 18,6 mld bedragen, ruim 150% van de premie-inkomsten. De stappen van de fiscus leidden onder een aantal schadeverzekeraars tot enige bezorgdheid, maar daar is volgens de belastingdienst geen reden toe, mits de maatschappijen te goeder trouw hebben gehandeld. Verzekeraars die elk jaar een andere berekeningsmethode hanteren om de winst zo laag mogelijk voor te stellen kunnen op een extra belastingaanslag rekenen. (De Verzekeringswereld)
‘Polis via interactieve tv 40% goedkoper’
De Italiaanse verzekeraar Lloyd 1885 zegt dat het tarief van zijn polissen zo’n 40% onder de doorsneepremies ligt, omdat de verzekeringen via interactieve tv worden aangeboden. Lloyd 1885 werkt bij deze distributievorm samen met mediabedrijf Freedomland, dat zijn klanten via hun tv-toestel de site van Lloyd 1885 aanbiedt.
Eerder maakten de Britse verzekeraars Cornhill en Eagle Star de stap naar interactieve tv. Daarbij krijgen Britten de mogelijkheid om persoonlijke financiële informatie op tv op te vragen. Dit zal gebeuren via het financiële net van de kabelexploitant NTL. NTL is daartoe in zee gegaan met eXchange. (De Verzekeringswereld)
Verlies Lloyd’s 1998 geschat op f 2,7 mld
De laatste schattingen over de resultaten van Lloyd’s gaan uit van een verlies van f 2,7 mld. Het verlies in 1999 is nu begroot op circa f 2,0 mld, maar de volledige gevolgen van de Europese decemberstormen zijn nog onduidelijk. Volgens marktanalist Chatset hoeft Lloyd’s voor 2000 en ook 2001 nog niet te rekenen op een positief resultaat. Pas in 2002 of 2003 zal Lloyd’s uit de min geraken. (Insurance Day)
Britten sluiten minder kredietverzekeringen
Het aantal Britse exporteurs dat kredietverzekeringen sluit is gedaald. In een mede door NCM ondersteund jaarlijks onderzoek, zei 38% van de ondervraagde exporteurs een kredietverzekering te hebben tegen 43% in 1999.
Van de huidige Britse ondernemingen die over een kredietpolis beschikken, zegt 48% de dekking direct bij de verzekeraar te hebben gesloten (51% in 1999), en 52% via een tussenpersoon (49% in 1999).
Van de exporteurs met een omzet van f 1 mln tot f 10 mln heeft 45% een kredietverzekering, bij exporteurs met een omzet van f 11 mln tot f 25 mln heeft slechts 25% het kredietrisico gedekt. (Insurance Day)
Duitse top-vijf levenbedrijven zien teruglopend marktaandeel
In tegenstelling tot de situatie in andere landen is het marktaandeel van de leidende Duitse leven- en pensioenverzekeraars afgenomen. De vijf grootste verzekeraars waren in 1998 gezamenlijk goed voor een marktaandeel van 32,2%, terwijl dat in 1992 nog 35,3% was. Kleinere buitenlandse levenmaatschappijen hebben in de tussenliggende periode een groter marktaandeel verworven, hoewel de Duitse verzekeringsmarkt vanouds door Duitse maatschappijen wordt gedomineerd.
Onderzoeksbureau Datamonitor schrijft de toenemende buitenlandse invloed toe aan het slim benutten van de gunstige regelgeving in het moederland, waardoor het ‘thuisvoordeel’ van de Duitse verzekeraars tegenwicht kan worden geboden. (Versicherungswirtschaft)
Oogstverzekering populair in Oostenrijk
Naast de klassieke hagelverzekering kan in Oostenrijk de oogstverzekering zich in een groeiende populariteit verheugen. Deze verzekering dekt onder meer risico’s als bevriezing, uitdroging, overstroming en slakkenoverlast. De afzet van de polis is sinds de invoering in 1995 verdrievoudigd tot een verzekerde oppervlakte van 160.000 hectaren. In 1999 werd overigens voor het eerst minder schade genoteerd dan in de voorgaande jaren.
(Versicherungswirtschaft)
Brits consortium bedreigt schade-experts
De reeds onder druk staande Britse schaderegelingsector krijgt nog meer concurrentie. Een nationaal ingenieursconsortium voor het onderzoek naar verzakkingsclaims, samengesteld uit tien ingenieursbedrijven, kan de klanten een one-stop-shop bieden.
Het consortium, Premier Resolve genaamd, heeft een landelijk callcenter in Manchester en op tal van locaties bevoorradingssystemen. In plaats van dat schade-experts ingenieurs inschakelen, biedt Premier Resolve verzekeraars een rechtstreeks contact met ingenieurs. Volgens het consortium kunnen schades gemiddeld binnen anderhalf jaar zijn geregeld, waar dat nu gemiddeld tussen de twee en drie jaar ligt. (Post Magazine)
Duitse intermediair tamelijk optimistisch
Twee op de drie Duitse tussenpersonen realiseerden in 1999 een hogere omzet, vooral dankzij de hausse in levensverzekeringen. De helft van het intermediair rekent het komende jaar op een stijgende omzet, slechts 9% verwacht dalende inkomsten. Voorts voorziet 42% een uitbreiding van het personeelsbestand.
Van de door het IVM (Institut der Versicherungsmakler) ondervraagde tussenpersonen denkt 25% een slechtere concurrentiepositie te verkrijgen als gevolg van direct-writers, en 30% vreest de concurrentiekracht van internetaanbieders. Deze laatste groep bedroeg in 1999 slechts 12%. (Versicherungsmagazin)

Reageer op dit artikel