nieuws

Duits onderzoeksbureau: tussenpersoon blijft nodig

Archief

Duits onderzoeksbureau: tussenpersoon blijft nodig

De prijsconcurrentie tussen verzekeraars zal steeds heviger worden, de levensloop van producten wordt korter, de drang tot kostenbesparing zal leiden tot (meer) fusies en verzekeraars zullen zich nog klantvriendelijker moeten opstellen. In die veranderende verzekeringswereld zal de behoefte aan een tussenpersoon blijven bestaan, aldus de toekomstverwachting van het Duitse genootschap voor het verzekeringsvak VDVF. Volgens deze vereniging kunnen ook gebonden tussenpersonen overleven, met name als zij specifieke producten aanbieden dan wel producten die uitleg behoeven. Voorwaarde is wel dat het intermediair zich nog meer als dienstverlener moet profileren en moet werken via internet. Verkoop van producten via internet zal de gewoonste zaak van de wereld worden. Nu al heeft één op de drie Duitsers een aansluiting op internet. Alle belangrijke verzekeraars zijn op internet te vinden, al beperkt het internetverkeer op verzekeringsgebied zich hoofdzakelijk tot het verstrekken van informatie. De virtuele verzekeraar zal een volgende stap zijn. [Versicherungsmagazin, augustus 2000]
Franse expertisebureaus minder afhankelijk van verzekeraars
De expertisebranche in Frankrijk verandert. Zo verschuift de aard van de expertisebureaus geleidelijk van kleine bedrijfjes naar volwaardige grotere bedrijven. Deze trend wordt onder meer toegeschreven aan de toenemende professionaliteit en minder afhankelijke opstelling ten aanzien van verzekeraars. Daarnaast vindt een verdergaande specialisatie plaats. De groeiende activiteiten van de expertisebranche hebben ook een keerzijde. In deze conjunctuur zijn de behoeften van de expertisebureaus aan nieuwe krachten groter dan ooit. Er is met name grote behoefte aan instroom van jonge medewerkers, gespecialiseerd in de nieuwe technologieën: van eenvoudige technici tot wetenschappers of financiële specialisten. Vanwege de moeilijkheden om vers bloed de sector in te trekken proberen bedrijven om de reeds in huis zijnde jongeren daar te houden door middel van hogere lonen en andere werknemersvoordelen. [L’Argus]
Direct-writer heeft het moeilijk in Duitsland
Terwijl Duitsers steeds meer verzekeringen sluiten bij banken en de online verkoop van beleggingsfondsen toeneemt, komen de direct-writers niet verder dan een jaaromzet van f 6,6 mld, wat neerkomt op een marktaandeel van 2,3% in 1999 (1996: 1,8%). Er is dus sprake van groei, maar bepaald niet zoveel dat de traditionele verzekeraars voor hun positie moeten vrezen. Bovendien is de stijging van het marktaandeel geflatteerd, omdat een deel van de omzet niet ‘direct’ wordt geboekt, maar via makelaars, agenten en bedrijfsinstellingen. Rond de 71% van de premieomzet van direct-writers komt uit het levenbedrijf. Opvallend, omdat autoverzekeringen een grotere attentiewaarde zouden hebben. De schadeproducten, waaronder auto-, ongeval- en zaakverzekeringen, komen tot 28%, terwijl zorgverzekeringen nauwelijks de 1% haalt. De meeste direct-writers hebben het financieel moeilijk. Winst wordt er in het algemeen niet gerealiseerd. Met financiële injecties van de moederbedrijven houden de starters het hoofd boven water. De moedermaatschappijen zien op hun beurt hun direct-writers als strategische laboratoria. Volgens een studie van Datamonitor zal de markt voor directe verzekeringen de komende vijf jaar onder weinig rooskleurige vooruitzichten zelfs gemiddeld 22% moeten toeleggen. Hoewel de successen in Duitsland voor de direct-writers langzamer en moeizamer tot stand komen dan verwacht, zijn ze niet zonder effect gebleven. Zo hebben de andere verzekeraars meer gedaan aan hun bereikbaarheid. Omgekeerd investeren direct-writers meer in de persoonlijke service. Het onderscheid tussen beide typen maatschappijen wordt daardoor kleiner en dat proces zal zich voortzetten. [Versicherungswissenschaft]
Belgische consumentenorganisatie wil wijziging ongevallenverzekering
Belgische gezins(ongevallen)verzekeringen bieden onvoldoende dekking en moeten worden herzien. Dat stelt de consumentenbond Test-Aankoop. Nu wordt bij een ongeval gekeken wie aansprakelijk is voor de schade en of die persoon verzekerd is. Blijkt dat het geval, dan ontvangt de verzekerde een uitkering. Test-Aankoop vindt dat de schuldvraag bij het uitkeren van de vergoeding niet ter zake doet en is van mening dat bij objectieve schade de verzekerde altijd een vergoeding zou moeten krijgen. De organisatie van verzekeraars BVVO is het echter oneens met die conclusie en maakt zich hard voor handhaving van de huidige opzet. Evenmin voelt de BVVO veel voor uitbreiding van de gezins(ongevallen)verzekering, omdat een onbeperkte dekking de polis te duur zou maken en daardoor onbetaalbaar voor een groot aantal verzekerden. En dat staat volgens de beroepsvereniging weer haaks op het sociale karakter van de gezinsverzekering. Bovendien acht zij een dekkingsuitbreiding niet nodig, omdat daarvoor reeds andere verzekeringen in de markt zijn. [De Financiee-Economische Tijd]
Beleggingsbeleidverzekeraars laat vaak te wensen over
Verzekeraars stemmen hun beleggingen onvoldoende af op hun verplichtingen en kunnen daardoor in financiële problemen komen, concludeert Swiss Re na onderzoek. Het Japanse Nissan Mutual ging bijvoorbeeld in 1997 failliet, omdat de ruim 1,2 miljoen polishouders een gegarandeerd rendement van 5% werd beloofd, terwijl de beleggingsinkomsten onvoldoende waren om aan die belofte te kunnen voldoen. Bij een beter beheer van de balansverhoudingen, het zogeheten Asset Liability Management (ALM), kunnen zulke problemen worden voorkomen. In ons land bedienen alleen de grote pensioenfondsen zich van ALM; in België zijn dat alleen de grote verzekeraars. [De Financieel-Economische Tijd]
Duitse wanbetalers doen vaker beroep op polis
Personen die hun rekeningen laat betalen zijn vaker betrokken bij een auto-ongeval en het slachtoffer van autodiefstal dan stipte betalers. Dit blijkt uit een studie van de Duitse verzekeraar Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt naar de mogelijke relatie tussen betaalgewoonten en hun schadepatroon. Duitse autoverzekeraars zijn door de hoge verliezen van de afgelopen jaren op zoek naar nieuwe criteria om hun klanten te selecteren. Vorig jaar bedroeg het verlies in de branche motorrijtuigverzekeringen maar liefst 4,5 mld, bijna een verdubbeling ten opzichte van het verlies in 1998: 2,6 mld. [Insurance Day]
Belgisch intermediair levert provisie in voor Ford-polis
Belgische tussenpersonen kunnen eigenaren van een Ford dezelfde tarieven voor een autoverzekering berekenen als Ford-dealers. Zij moeten daarvoor wel provisie inleveren. De Federatie van Verzekeringsmakelaars had opheldering over de grote premieverschillen gevraagd bij Generali, de risicodrager van Ford-verzekeringen. Een Ford-verzekerde met dealerpolis is verplicht zijn auto ter reparatie bij een Ford-dealer te brengen en is bij een total loss-schade – op straffe van een geldboete – verplicht daar een nieuwe Ford aan te schaffen. Als de automobilist dezelfde polis via zijn makelaar sluit, mag hij bij schade een herstelbedrijf naar keuze inschakelen. Voorts geldt voor de Ford-dealer een acceptatiebeperking voor onder meer jonge bestuurders. De makelaarsorganisatie zegt nu ook in gesprek gaan met andere risicodragers van merkgebonden polissen, die soortgelijke premieverschillen hanteren. [De Verzekeringswereld]
Kwart Amerikanen wil polis via internet
Een kwart van de Amerikaanse gezinnen is bereid een verzekering via internet te sluiten. Gezinnen die ook andere producten via het internet aanschaffen, zijn eerder geneigd om ook hun verzekeringen via dit medium te kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van QuickenInsurance en de Electronic Financial Services Council. Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat ongeveer de helft van alle Amerikaanse gezinnen wel eens iets gekocht op internet; 10% heeft ooit daadwerkelijk een verzekering via internet gesloten. Mannen zijn daartoe eerder bereid dan vrouwen. Ook mensen van 18 tot 34 jaar (36%) zijn transactiegerichter dan ouderen (15%). [Insurance Research Letter]
Internetsupermarkt belangrijkste verkoopkanaal in Groot-Brittannië
In Groot-Brittannië wordt veel verwacht van online verzekeringssupermarkten. Het nieuwe verkoopkanaal kan in de toekomst uitgroeien tot de belangrijkste van distributievorm voor verzekeringen, voorspelt onderzoeksbureau Forrester Research. Als een van de redenen noemt het dat klanten voor het sluiten van een verzekering niet langer bereid zijn om ellenlange vragenlijsten in te vullen. Het onderzoeksbureau verwacht voorts dat 20% van alle eenvoudige basisverzekeringen in 2005 via internet zullen worden aangeschaft. Polissen die jaarlijks moeten worden vernieuwd, zoals autoverzekeringen, zullen het meest online worden verkocht. De verkoop van levenpolissen via internet zal minder snel toenemen. Het wordt opmerkelijk genoemd, dat assurantiemakelaars de opzet van zulke internetsupermarkten voor verzekeringen ondersteunen. Temeer, omdat deze internetwinkels naar verwachting zullen knagen aan het marktaandeel van het traditionele intermediair. [Insurance Direct & Interactive]
Europese verzekeraars zien internet als ondersteuning
Europese verzekeraars zien internet meer als ondersteuning van hun verkoopstrategie en hun distributiekanalen dan als een nieuw verkoopkanaal op zich. Die conclusie trekt managementconsultant Tillinghast-Towers Perrin uit een onderzoek onder 113 verzekeraars. Ruim 80% van de maatschappijen biedt de klanten productinformatie. Vooral Nederlandse en Spaanse verzekeraars proberen internet in hun dienstverlening te integreren. Motorvoertuigen-, reis- en brandverzekeringen worden het meest via internet verkocht. Hoewel verzekeraars en klanten nog niet geneigd zijn al hun verzekeringstransacties via internet te laten lopen, is dit volgens de onderzoeker slechts een korte-termijnvisie. [Insurance Direct & Interactive]

Reageer op dit artikel