nieuws

Dramatische schadeontwikkeling drijft Movir in armen van ING

Archief

Dramatische schadeontwikkeling drijft Movir in armen van ING

Een dramatische schadeontwikkeling drijft Movir in de armen van ING. Dit concern wil ‘loopbaanbegeleider’ zijn voor (para)medici en in dit kader is de komst van Movir, marktleider in de aov-markt voor medici, een geschenk uit de hemel.
De academisch gevormde ‘vrije beroepers’ zoals (para)medici, advocaten, notarissen, en accountants, behoorden altijd tot de beste risico’s in de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar is volgens Movir vrij plots verandering in gekomen. “In de tweede helft van 1997 zette een explosie van de schadelast in”, zegt topman jhr.mr. Maurits de Brauw. “In de loop van vorig jaar werd duidelijk dat het niet om een kortstondige schadeverhoging ging. Er zijn niet alleen méér arbeidsongeschiktheidsmeldingen, ook duurt de arbeidsongeschiktheid langer. Het ziet er inmiddels niet naar uit, dat het tij snel zal keren. De slechte revalidering wordt namelijk vooral veroorzaakt, doordat de beroepsgroepen in toenemende mate onder druk werken. Artsen hebben het steeds moeilijker. Apothekers voelen zich financieel vogelvrij verklaard. Ik kan nu al voorspellen dat over een paar jaar de arbeidsongeschiktheid onder notarissen fiks zal stijgen. Want de vaste standplaatsen zijn losgelaten en ze moeten met hun tarieven gaan concurreren.”
Lage premies
De resultaten van Movir kunnen niet worden vergeleken met die van andere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Movir is – met uitzondering van de veel kleinere ING-dochter AO Artsen-Verzekeringen – de enige aov-verzekeraar die is gespecialiseerd in (para)medici. Andere verzekeraars hebben nauwelijks (para)medici in de boeken. Ook in het witte-boordensegment waarmee Movir zo’n jaar of tien geleden de doelgroep uitbreidde, is Movir marktleider. Tegen de tarieven van Movir viel namelijk niet te concurreren.
Amersfoortse-topman Jacques van Ek: “Movir is de enige arbeidsongeschiktheidsverzekeraar die niet volgens de gebruikelijke, door het Verbond geadviseerde, premie- en reserveringsgrondslagen werkt (red: in de wandelgang de ‘kazo-grondslagen’). Movir zat bijvoorbeeld vijftig tot zestig procent onder de gebruikelijke premie voor klasse één individueel.”
Van Ek is niet rouwig om de huidige ontwikkeling. “Als Movir in handen is van ING, gaan de premies omhoog. Dat biedt De Amersfoortse kansen om te concurreren. Niet in het artsensegment, dat lukt nauwelijks, want Movir heeft van oudsher banden met de organisaties van de betreffende beroepsgroepen, maar wel in de groep ‘super white collars’.”
Bijstelling
Begin dit jaar heeft Movir de premies met gemiddeld 25% verhoogd. Dat was niet voldoende. De cijfers over 1998 laten zien dat Movir geen jaar meer overeind kon blijven. In 1997 maakte Movir nog f 10 miljoen winst, vorig jaar was er een verlies van f 120 miljoen. Het eigen vermogen daalde hierdoor van f 128 miljoen (wettelijk vereist: f 37 miljoen) in 1997 naar f 9 miljoen (wettelijk vereist: f 55 miljoen) in 1998.
De vooruitzichten op toekomstige langdurige schades maakten een gigantisch grotere schadevoorziening noodzakelijk. Een langlopende arbeidsongeschiktheid kost immers al snel een miljoen gulden. In 1997 bedroeg de schadevoorziening f 66 miljoen, in 1998 was dit f 218 miljoen.
“Die schadevoorziening was absoluut nodig”, zegt De Brauw. En desgevraagd: “Nee, er is geen boekhoudkundige truc toegepast”.
In een toelichting van de raad van commissarissen in het Movir-jaarverslag, staat dat de schadeverwachting zó verslechterde, dat de aanvankelijke voorziening van f 132 miljoen moest worden opgetrokken tot f 218 miljoen. “In eerste instantie werd het verlies vastgesteld op f 38,8 miljoen na belasting. “Op 5 mei 1999 rapporteerde de actuaris dat, gezien de ontwikkeling van de schadelast in 1998 en in de eerste maanden van 1999, een toename te verwachten zou zijn in de voorziening schaden per ultimo 1999. Op basis daarvan is besloten de cijfers over 1998 alsnog te wijzigen en de technische voorziening schaden met 10% te verhogen, zijnde f 86,4 miljoen. Het thans genoteerde verlies benadrukt eens te meer de noodzaak van het reeds ingezette traject tot versterking van het eigen vermogen van buitenaf.”
Bergafwaarts
De toelichting van de commissarissen geeft aan, dat het met Movir snel bergafwaarts is gegaan. Van de f 9 miljoen eigen vermogen die de verzekeraar eind vorig jaar had, zal inmiddels niets meer over zijn. “Movir was altijd een gezond bedrijf”, zegt De Brauw. “Over de periode 1992-1996 is nog ruim honderd miljoen gulden aan premies gerestitueerd. En in 1997 werd, ondanks de schadestijging, nog tien miljoen winst gemaakt.” Ook volgens Jan Nijssen, lid executive committee ING Nederland, had Movir de huidige positie niet kunnen verhinderen. “Als Movir de ‘kazo-grondslagen’ had gehanteerd, was het ook in een moeilijke positie terechtgekomen. Deze schadestijging doet zich namelijk vooral voor in deze doelgroepen, terwijl de ‘kazo-grondslagen’ zijn gebaseerd op het gehele arbeidsongeschiktheidssegment. Het heeft dus niet te maken met eigen beleid.” De Brauw merkt hierbij op, dat het eenzijdige productaanbod Movir ook parten heeft gespeeld. Nijssen zegt “dat strategische verbreding van het productenpakket sowieso onontkoombaar is”.
Voor De Brauw, die vorig jaar april de directie overnam van de 61-jarige Bram Hauer, moet de plotsklapse omslag een teleurstelling zijn. Hij benadert het positief: “Ik ben blij dat ik tegelijk met de slechte boodschap ook met de oplossing van het probleem kan komen. Het is bovendien een prachtige oplossing. Het kon niet mooier.” En desgevraagd: “Nee wij zijn niet gestuurd door de Verzekeringskamer. We zijn zelf in actie gekomen.”
Stemming
In een intentieverklaring is vastgelegd, dat de bedrijfsactiviteiten van de onderlinge Movir worden overgedragen aan een NV. De onderlinge wordt dan bij gebrek aan verzekeringsactiviteiten, een gewone vereniging. De vereniging behoudt 30% van de aandelen van het bedrijf en verkoopt 70% aan ING. “Nee de verzekerde leden krijgen dus niet net als bij de overname van AO Artsen-Verzekeringen geld”, zegt De Brauw. “Er is immers geen sprake van liquidatie.” De vereniging Movir zal, volgens De Brauw, het geld van de aandelenverkoop gebruiken om als mede-aandeelhouder de dienstverlening rondom de verzekeringen te waarborgen. “De revenuen zijn bedoeld om in samenwerking met de beroepsverenigingen extra dingen te doen voor de verzekerden.” De Brauw is zeer gelukkig dat de vereniging Movir 30% van de aandelen in handen krijgt. “Zo houden de beroepsgroepen grip op het beleid.”
“Het is dus een constructie waar iedereen beter van wordt”, zegt De Brauw. In de algemene ledenvergadering van 14 juli heeft hij de constructie gepresenteerd. Het plan is bij de leden – Movir heeft geen ledenraad – goed gevallen. “In september komt er een bijzondere ledenvergadering, daar wordt het voorstel voor de oplossing gepresenteerd. Voor die tijd krijgt ieder lid een toelichting.” De aanwezige leden zullen dan een stem uitbrengen. “Gelet op de reacties tot nu toe”, is de Brauw, “positief gestemd over het oordeel van de leden.”
Markt in handen
Voor ING is de slechte schade-ontwikkeling bij Movir een geschenk uit de hemel. Het concern is druk doende ‘loopbaanbegeleider’ te worden voor de medische beroepsgroepen en andere vrije beroepers. en een rol te gaan spelen bij medische instellingen. Nijssen: “Wij willen meer zijn dan de verzekeraar of de bankier. We zullen partnership-achtige constructies aangaan en de medici een dienstenpakket aanbieden dat in wisselende samenstelling aansluit bij de loopbaanfase van dat moment. In chronologische volgorde gaat het dan onder meer om praktijkfinanciering, aov, pensioenvoorzieningen, private banking en vermogensbeheer.”
Met het oog op de labeloverschrijdende activiteiten heeft ING in het begin van dit jaar Medinet opgericht, een kennis- en produktontwikkelingscentrum. De afgelopen paar jaar heeft ING de positie in de medische sector versterkt door de overname van Apollonia, pensioen- en levensverzekeraar voor medici en andere vrije beroepers, en van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar AO Artsen-Verzekeringen.
Met Movir en AO Artsen-Verzekeringen heeft ING vrijwel de gehele aov-markt voor (para)medici in handen. Artsenverzekeraar Olma (PGGM) voert aov’s waarvoor Movir het risico draagt. De VVAA droeg twee jaar geleden de aov-portefeuille (exclusief de polissen met lopende schade) over aan Movir. Sindsdien zijn Movir en AO Artsen-Verzekeringen de enige niche-players in dit segment. Movir heeft 36.000 verzekerden (premie-inkomen f 200 mln) en AO Artsen-Verzekeringen heeft er 12.000 (premie-inkomen f 70 mln). Een klein aantal verzekerden staat bij beide verzekeraars in de boeken. Boven een verzekerd daggeld van f 600 wordt namelijk het risico gespreid over beide verzekeraars. ING schat de totale markt van academisch gevormde vrije beroepers op 120.000.
Concurrentie
Nijssen van ING verwacht dat AO Artsen-Verzekeringen en Movir hun krachten zullen bundelen. Hoe dat te rijmen is met de voorgestelde constructie kan hij nog niet uit de doeken doen. “Ik verwacht, dat op 1 oktober de overdracht van Movir zijn beslag krijgt en dat op dat moment de directies van Movir en AO Artsen-Verzekeringen met elkaar aan de tafel zitten. Nee, ik verwacht niet dat het label Movir verdwijnt. Ook met AO zijn destijds afspraken gemaakt over behoud van het label. Er kunnen heel goed meerdere labels binnen één bedrijf zijn.”
De premies van Movir zullen uiteraard omhoog gaan. “Ondanks maatregelen op het gebied van preventie en reïntegratie, kan dat bij zo’n schade/ontwikkeling haast niet anders”, zegt Nijssen. “Maar de verhoging zal niet met een paar grote stappen gaan. Want we willen geconcentreerd blijven in deze doelgroepen.”
Geleuter van Reuter
In dagbladen heeft C. Reuter, voorzitter van Gaos, de stichting Gedupeerde Arbeids Ongeschiktheids Slachtoffers, beweerd dat het niet waar is dat de arbeidsongeschiktheid bij Movir toeneemt. Reuter, zelf ooit een ‘gedupeerde’ bemiddelt via Gaos – op basis van no-cure-no-pay – voor verzekerden wier arbeidsongeschiktheidsclaim niet heeft opgeleverd wat zij ervan verwachten. Volgens Reuter zijn de slechte resultaten van Movir te wijten aan een eenmalige betaling aan Gaos-klanten van / 30 miljoen. Dat het om een eenmalig bedrag zou gaan, doet op zich al twijfelen aan de juistheid van de mededeling. “Het is absolute onzin”, zegt Movir-topman jhr. mr Maurits de Brauw. Movir 1998 1997 brutopremies 207,6 186,4 uitgaande herverzekeringspremies -0,7 -3,1 wijziging technische voorziening 2,0 3,7 totale premiebaten 208,8 187,0 opbrengst beleggingen 62,9 68,5 totale baten 271,7 255,5 brutoschade 146,0 131,2 aandeel herverzekeraars -0,8 -0,5 vermeerdering voorziening schaden: bruto 131,7 66,1 aanvullend 86,4 – aandeel herverzekeraars 0,9 -3,8 bedrijfskosten 53,6 46,6 totale kosten 417,8 239,7 resultaat technische rekening -146,1 15,8 resultaat na belastingen -119,7 10,1 eigen vermogen 9,1 127,8 vereist eigen vermogen 54,9 37,4 aantal verzekerden 36.205 33.031 aantal werknemers (fulltime-basis) 64 60 (in f mln)
Maurits de Brauw: “Wij zijn niet gestuurd door de Verzekeringskamer; we zijn zélf in actie gekomen”.

Reageer op dit artikel