nieuws

Doorrijders

Archief

Het Waarborgfonds Motorverkeer wil een fundamentele discussie met onder meer verzekeraars en overheid over bijstelling van de grenzen waarbinnen schadevergoeding moet worden verleend

Het fonds claimt dat bij het uitblijven van maatregelen het vangnet onder de gestaag groeiende schadelast zal bezwijken. Met meer dan 50.000 schadegevallen en f 92 mln aan schadelast is vorig jaar een nieuw dieptepunt bereikt, zeker als men bedenkt dat meer dan 80% afkomstig is van ‘doorrijders’. Elke tien minuten wordt er in ons land een schade van f 1.300 veroorzaakt, waarna de bestuurder zich ijlings uit de voeten maakt. Kern van dit probleem is: de verslechterende (verkeers)mentaliteit. De hit-and-rungevallen zullen verder toenemen naarmate het belang voor verzekerden groter wordt door alsmaar stijgende wa- en cascopremies. Meer ‘blauw op straat’ zal daarin weinig verandering brengen; grotere sociale controle des te meer. Om miljoenen ogen te mobiliseren, is een bewustwording van de financiële gevolgen essentieel, moet men bij het Waarborgfonds hebben gedacht. Overigens niet voor het eerst. Ook in 1982 en 1983 wees het fonds erop dat de rek van het vangnet eruit zou zijn. Een van de mogelijkheden om de financiële weerbaarheid van het fonds te vergroten, is het uitsluiten van parkeerschades en/of schades aan wegmeubilair, vorig jaar samen goed voor f 52 mln (57%) aan uitkeringen. Conformering aan omringende Europese staten waar sowieso geen blikschade wordt vergoed, kan daarvoor een legitimatie zijn. Zo komen in Groot-Brittannië jaarlijks eenzelfde aantal schadeclaims binnen, terwijl er vier keer zo veel motorvoertuigen rondrijden. Een andere maatregel is de verhoging van het eigen risico, dat nu al sinds 1987 onveranderd f 300 bedraagt. In vergelijking met Zwitserland, waar een eigen risico van f 1.200 geldt, is in ons land wat dat betreft de rek er voorlopig nog niet uit. Toch moeten deze suggesties van de hand worden gewezen, niet in de laatste plaats vanwege het principe dat de automobilist als potentiële ‘vervuiler’ betaalt. Een evenwichtiger benadering is het verhogen van de jaarlijkse bijdrage aan het fonds. De laatste vier jaar is die bijdrage voor gekentekende voertuigen met slechts twee kwartjes gestegen en voor niet-gekentekende voertuigen zelfs gelijkgebleven. Daarbij kan niet worden voorbijgegaan aan het feit dat brom- en snorfietsen komend jaar als gekentekende voertuigen te boek staan. Het fors optrekken van de jaarlijkse bijdrage voor deze grote groep van notoire brokkenmakers is niet unfair en betekent voor het fonds in één klap een injectie van enkele miljoenen guldens. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel