nieuws

Donner druk met sleutelen aan wetgeving pensioenfondsen

Archief

Minister Donner van Sociale Zaken heeft in enkele brieven aan de Tweede Kamer te kennen gegeven aanpassingen te gaan doen in de wetgeving over pensioenfondsen.

Kamerlid Omtzigt (CDA) had in oktober vragen gesteld over de verkoop van havenpensioenfonds Optas aan Aegon, waarbij de verkopende stichting _ 1,3 mld opstreek. Dat bedrag had volgens de deelnemers aan henzelf ten goede moeten komen.
Donner ziet echter geen reden om in te grijpen. “Ik heb geen bevoegdheden om in te grijpen. Het is alleen de rechter die mogelijkheden heeft om de uitkomst te beïnvloeden.” Desalniettemin vindt de minister, gezien de onduidelijkheden over de bestemming van bepaalde geldstromen, dat de regels voor het omzetten van een pensioenfonds naar een verzekeraar. “De pensioenwetgeving kan met het oog op mogelijke toekomstige omzettingen van pensioenfondsen nader worden toegespitst, mede tegen de achtergrond van de te verwachten toename van het aantal omzettingen door de introductie van de Algemene pensioeninstelling. In dat verband ben ik voornemens om wettelijk te verankeren dat een omzetting van een pensioenfonds naar een andere pensioenuitvoerder uitsluitend mogelijk is nadat DNB een verklaring van geen bezwaar heeft gegeven.” Daarnaast wil Donner dat de deelnemersraad advies moet kunnen uitbrengen over een voorgenomen omzetting.
Toezicht
Met toezichthouder DNB gaat Donner tevens na of het huidige toezicht op uitvoeringsorganisaties van pensioenfondsen effectief is. Hij antwoordt dat op Kamervragen naar aanleiding van de fusieplannen van ABP en Cordares. “In beginsel gaat de toezichthouder niet in overleg met de derde waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed. De vraag kan gesteld worden of het toezicht in deze situaties niet te omslachtig is. Dat is met name relevant gezien het ontstaan van steeds grotere uitvoeringsorganisaties.”
Donner werkt aan een wetsvoorstel dat eerlijke concurrentie tussen pensioenuitvoerders en verzekeraars moet waarborgen.
“Op grond van de wet mag de uitvoeringsorganisatie bijvoorbeeld alleen algemene informatie of informatie over de pensioenregelingen van het bedrijfstakpensioenfonds verstrekken aan de deelnemers, gewezen deelnemers en andere rechthebbenden op pensioen. Concreet betekent dit dat deze uitvoeringsorganisatie de gegevens uit het deelnemersbestand niet mag gebruiken voor het doen van aanbiedingen van andere producten. Zoals het kabinet eerder heeft aangegeven, zal worden bekeken of het – gegeven deze beperkingen – mogelijk is deelnemers beter te informeren over financiële producten die naadloos aansluiten op hun persoonlijke pensioensituatie.”

Reageer op dit artikel