nieuws

DNB waarschuwt geldgevers voor te harde hypotheekstrijd

Archief

DNB waarschuwt geldgevers voor te harde hypotheekstrijd

Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is de naderende invoering van de solvabiliteitsrichtlijn Bazel II voor banken één van de redenen om flink te stunten met hypotheken. De richtlijn kan echter minder positief uitpakken dan banken denken, waarschuwt DNB.
Het Bazel II-akkoord, dat per 1 januari van kracht wordt, bepaalt onder meer dat de solvabiliteit van een bank direct moet samenhangen met het feitelijke risico. DNB denkt dat de aanstaande invoering van Bazel II een belangrijke motor is achter de prijzenslag op de hypotheekmarkt en de sterke toename van het uitstaande hypotheekvolume. “De solvabiliteitseisen voor hypotheken zouden lager kunnen uitkomen”, zegt DNB. Voorlopige ramingen tonen aan dat banken in ons land circa 20% minder kapitaal hoeven aan te houden onder de nieuwe eisen. “Dat komt vooral voor rekening van hypotheekportefeuilles.”
Toch waarschuwt DNB voor een te optimistische inschatting van de gevolgen van Bazel II: “De voorlopige uitkomsten houden nog geen rekening met mogelijke kapitaaleisverhogende effecten die voortvloeien uit door banken aan te brengen verbeteringen in de risico-inschattingen die zij hanteren.” Daarnaast wijst DNB op aanvullende eisen met betrekking tot het renterisico. “Juist hypotheken kennen een aanzienlijk renterisico.”
Een onvermijdelijk effect van de groeiende hypotheekmarkt is de groeiende schuldpositie van gezinnen. Zo is de gemiddelde verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning toegenomen van 55% in 2000 tot 75% in het tweede kwartaal van 2006. Bij starters is die verhouding (de loan-to-value-ratio) toegenomen tot 115%.
Gedragscode
Om de hypotheekklant beter te beschermen, waren het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) al sinds het voorjaar bezig met het aanpassen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.
De minimale toetsrente voor het bepalen van de leencapaciteit wordt per 1 januari gelijk aan de rente voor staatsleningen met een looptijd van tien jaar, vermeerderd met een opslag van – in eerste instantie – 1%. Tot nu toe was de minimale toetsrente vastgesteld op het tarief voor een vijf jaar rentevaste hypotheek.
Postcodegebied
Ter voorkoming van discriminatie mag het postcodegebied waarin een woning is gelegen voortaan geen reden zijn om een aanvraag af te wijzen. Om de informatie aan de geldnemer te verbeteren, wordt een jaarlijks overzicht van de waardeontwikkeling van beleggingen verplicht gesteld. Daarin moet ook worden aangegeven in hoeverre de waardeontwikkeling afwijkt van de prognose aan het begin van de looptijd.
[KADER]
Independer: steeds meer risico
Al nemen geldverstrekkers risicobeperkende maatregelen, de klant zoekt – al dan niet noodgedwongen – steeds meer risico op. Independer signaleert op zijn vergelijkingssite een groeiend aantal aanvragen voor aflossingsvrije hypotheken. Het percentage is in vier jaar met de helft gegroeid: van 40% naar 60% van het totaal aantal hypotheekaanvragen.

Reageer op dit artikel