nieuws

DNB kritisch over scherp aan de wind zeilen van zorgverzekeraars

Archief

De Nederlandsche Bank (DNB) geeft zorgverzekeraars in het kader van marktwerking alle ruimte om te ondernemen. De toezichthouder staat echter ook snel op de stoep van zorgverzekeraars als zich “zorgwekkende ontwikkelingen”voordoen. “Eerst voor een goed gesprek, maar als dat niet genoeg is, zal DNB niet aarzelen om in te grijpen.”

Deze waarschuwing gaf directeur Dirk Witteveen van DNB af in zijn lezing over de rol van de prudentieel toezichthouder met betrekking tot het nieuwe zorgstelsel op de Dag van de Zorgverzekeraars in Amsterdam.
Het zorgstelsel dat begin dit jaar van kracht is geworden, herbergt volgens Witteveen vier potentiële risico’s: de bureaucratie (“We moeten ervoor waken dat we niet méér reguleringsinstrumenten krijgen dan er op te lossen problemen zijn”), de kostenstijging, een kwaliteitsprobleem en een mismatch tussen kosten en premie.
Dit laatste risico krijgt grote aandacht van DNB in verband met de solvabiliteitsontwikkeling bij zorgverzekeraars. “Het toezicht is zich bewust van het belang van de continuïteit van het stelsel op langere termijn. De markt moet blijven functioneren. In een dynamische markt lossen spelers elkaar af. DNB is er niet op uit om koste wat kost een verzekeraar overeind te houden. Dat is immers de verantwoordelijkheid van de verzekeraar zelf. Maar juist vanwege de kwetsbaarheden bij verzekeraars – denk aan krappe kapitaalmarges en niet-kostendekkende premies – wil DNB deze risico’s beheersen.”
Ingrijpen
Volgens Witteveen is de taak van DNB te lezen in art. 1.58, lid 2 van de Wet Financieel Toezicht (WFT), die begin 2007 van kracht wordt. Daar staat dat de toezichthouder tijdig zal ingrijpen ‘indien hij tekenen ontwaart van een ontwikkeling die het eigen vermogen, de solvabiliteit of de liquiditeit van die financiële onderneming in gevaar kan brengen’. “Dit is het kader waar we, in de komende jaren, naartoe zullen werken.”
Witteveen benadrukte de relevantie van het toezicht op de winstgevendheid van zorgverzekeraars – en dus ook de mismatch tussen kosten en premie – nu de basispolis op of zelfs onder kostprijsniveau wordt aangeboden. “Dan is er zeker werk aan de winkel voor de toezichthouder. Van verlies kan de schoorsteen niet roken. Een verlieslatende business kan uiteindelijk niet overleven. Zonder structureel winstpotentieel kan een zorgverzekeringsmarkt niet in stand blijven. Overigens is de kostendekkende premie nog lastig te calculeren. Er is veel in beweging en veel onzekerheid over de schade, bedrijfskosten en te verwachten marktaandelen. Ook dat onderstreept dat er voor de prudentiële toezichthouder nog veel werk aan de winkel is.”
Geest
Volgens DNB is structureel verlieslatende productie op termijn onhoudbaar. “Maar ook wie te hoge prijzen berekent, zal de concurrentie niet het hoofd kunnen bieden. De Nederlandse consument heeft laten zien te willen en te kunnen kiezen; die geest gaat vast niet meer in de fles.”
Volgens Witteveen is het denkbaar dat een verzekeraar, om tot een scherpe prijs te komen, al een voorschot heeft genomen op mogelijke efficiencyvoordelen, maar moet de kostenreductie nog komen. “DNB zal ook de komende jaren nauwgezet monitoren of instellingen niet te scherp aan de wind zeilen en zal bedrijfsplannen kritisch bekijken. Structureel verliesgevende premies tasten de vrije reserves aan en zijn op termijn niet houdbaar. Wij zullen er dan ook attent op zijn dat de premies structureel voldoende kostendekkend zijn om bedrijfsplannen met zwarte cijfers te schrijven. Waar de premie tekortschiet, vragen wij verzekeraars een voorziening te vormen ter grootte van het verschil tussen het kostendekkende tarief en de verlieslatende, commerciële premie.”
Risicoprofiel
Om een actueel beeld van de financiële situatie bij zorgverzekeraars te hebben, vraagt DNB periodiek informatie op. “We proberen de administratieve lasten voor zorgverzekeraars te beperken.”
Verder kijkt de toezichthouder continu naar de ontwikkeling van het risicoprofiel van de onderneming, zowel wat betreft de basisverzekering als de aanvullende ziektekostenverzekering. Met een analysemodel (FIRM) worden de risico’s en de beheersing daarvan in kaart gebracht. “Op die manier krijgen we een beeld van het risicoprofiel en de ontwikkeling hiervan in de tijd. En kunnen we toezichtmiddelen gericht inzetten op die gebieden waar de risico’s het grootst zijn en de beheersing het minst aanwezig lijkt. Mochten we toch zorgwekkende tekenen ontwaren, dan kunnen we maatregelen treffen zoals een productiestop of het aanstellen van een stille curator”, aldus Witteveen.
Speciaal voor zorgverzekeraars beschikt DNB bovendien over een hulpmiddel om te beoordelen of de financiële positie van de verzekeraars in overeenstemming is met de risico’s die zij lopen: het Maatwerk Tool Zorgverzekering, kortweg MTZ. “Alle verzekeraars blijken deze MTZ-analyse te gebruiken; ik ben daar blij mee.”
Met betrekking tot het toezicht benadrukte Witteveen dat DNB blijft werken aan een structurele verlaging van de kosten daarvan.
“Ons toezicht kost lang geen twee eurokwartjes per verzekerde. En per polis nog minder, want op het merendeel van de polissen staan twee of meer verzekerden. Onze inzet is overigens die kosten nog een stukje naar beneden te brengen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.”
voldoende kostendekkend zijn om bedrijfsplannen met zwarte cijfers te schrijven.”

Reageer op dit artikel