nieuws

Divisiestructuur Univé basis voor verbetering marktbewerking

Archief

Divisiestructuur Univé basis voor verbetering marktbewerking

Meer efficiency, effectiviteit en kwaliteit. Met deze doelstellingen voor ogen heeft Univé gekozen voor een stroomlijning van haar organisatie in de vorm van een divisiestructuur. Deze concernvorming leidt tot verplaatsing van 250 functies en/of 150 medewerkers. De uitvoering is inmiddels begonnen.
Met de introductie van een divisiestructuur waarbij de activiteiten worden verdeeld over de vestigingen Zwolle (concern/divisie leven), Alkmaar (divisie zorg) en Assen (schade/brand) slaat Univé een nieuwe weg in. Door de herverkaveling wordt wel flink geschoven met functies en medewerkers, maar blijven gedwongen ontslagen in elk geval achterwege.
Het sociaal plan dat is ontwikkeld op basis van het uitgangspunt ‘mens volgt functie’, voorziet in kostenregelingen voor medewerkers die al dan niet gedwongen moeten verhuizen. “De arbeidsplaatsen van circa 100 medewerkers in Zwolle verdwijnen naar Assen en omgekeerd wordt geschoven met 90 arbeidsplaatsen. Voor de meeste medewerkers is de afstand gemakkelijk te overbruggen”, zei vice-voorzitter van de hoofddirectie drs T. Meinders.
Voor 50 medewerkers met zeer specialistische kennis wordt een uitzondering gemaakt: voor hen wordt in de eerste plaats gezocht naar een vervangende functie op hun huidige werkplek.
Beter samenspel
Nadrukkelijk wordt gewerkt aan de verbetering van de marktbewerking door de 85 aangesloten onderlingen (150 kantoren) en de werkmaatschappijen. Een beter samenspel tussen deze regionaal en lokaal werkende onderlingen en de centrale organisatie is nodig om de belangen van de aangesloten leden optimaal te kunnen behartigen, stelt Univé. “De functionele organisatie bleek in de praktijk niet altijd even goed aan deze eis te voldoen.”
In een toelichting zei voorzitter van de hoofddirectie drs R. van Klinkenberg dat er nu heldere afspraken zijn gemaakt met de aangesloten onderlingen over de werkverdeling. “Taken waarbij de adviesfunctie van de onderlingen niet vereist is, worden door de centrale organisatie uitgevoerd. De kosten van deze organisatie worden omgeslagen over de onderlingen die op hun beurt voor elke gesloten post de volledige provisie ontvangen. Die provisie ligt gemiddeld op tweederde van het marktniveau.”
De onderlingen fungeren voor brandverzekeringen als zelfstandig risicodrager (herverzekering bij divisie schade/brand) en als bemiddelaar in andere produkten. Van Klinkenberg vindt dat daarin verandering moet komen. “Onderlingen met een behoorlijk volume qua medewerkers en portefeuille zouden zich ook moeten ontwikkelen tot zelfstandig risicodrager, met name voor een branche als motorrijtuigen, en zich niet hoeven te beperken tot de rol van bemiddelaar.”
Premie boven f 2 mld
Het totale bruto premie-inkomen van Univé, inclusief dat uit de brandverzekeringen van alle aangesloten onderlingen, beliep vorig jaar ruim f 1,9 mld en zal dit jaar zeker de grens van f 2 mld overschrijden, aldus Univé. Voor dit jaar verwacht de verzekeraar een groei van het aantal polissen met maximaal 5%.
Het bruto resultaat verviervoudigde naar f 82 (22) mln.
Groei in omzet door toetreding van nieuwe onderlingen krijgt ook nieuwe aandacht, zei Van Klinkenberg. Hij schat dat maximaal 60% van de onderlingen in ons land is aangesloten bij Univé.
Schadebedrijf
Voor het eerst in 3 jaar heeft het schadebedrijf van Univé een positief resultaat behaald. De bruto winst beliep f 5 mln tegen een bruto verlies van f -24 mln in 1994. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de resultaten van de aangesloten onderlingen in de branche brand niet in deze cijfers zijn verwerkt. De motorrijtuigentekening heeft daardoor een relatief grote invloed op het resultaat van het schadebedrijf, aldus Univé. Het premievolume beliep f 507 (451) mln.
De 85 aangesloten lokale onderlingen boekten vorig jaar een bruto premie-inkomen van f 145 in de branche brand en een resultaat voor belastingen van f 36 (26) mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf van Univé is bescheiden van omvang, maar moet dit jaar volgens Van Klinkenberg verder worden opgetuigd. Onder meer worden nieuwe produkten geïntroduceerd, mede als gevolg van de privatisering van de sociale verzekeringen.
Het bruto premie-inkomen groeide naar f 48 (35) mln. Het bruto resultaat van Univé Leven verdubbelde tot f 4 mln, maar geeft een vertekend beeld, benadrukte Van Klinkenberg. “Het bedrag van f 4 mln is naar boven afgerond en dat van f 2 mln naar beneden, zodat het verschil marginaal is”.
Univé Zorg
Univé Zorg, ontstaan uit de interne fusie van de vestigingen in Alkmaar en Assen, is de grootste werkmaatschappij van de onderlinge.
Univé Zorg zegt 280.000 verzekerden in de boeken te hebben, excl. 50.000 actief dienende militairen voor wie de administratie van de ziektekostenverzekering wordt uitgevoerd in het kantoor te Kerkrade.
Deze (beheers)taak is vorig jaar overgenomen van het ministerie van defensie, en heeft mede geleid tot de overstap van 67 medewerkers naar Univé Zorg. Met de gezinsleden erbij telt het collectieve contract zo’n 120.000 verzekerden, aldus Univé Zorg.
Het bruto premie-inkomen van deze werkmaatschappij groeide in 1995 naar f 1.147 (1.075) mln, waarvan f 700 mln afkomstig van ziekenfondsverzekerden. Het bruto resultaat nam toe tot f 33 (15) mln, inclusief een bijzondere bate van f 7 mln.
Het sluiten van ziekteverzuim-verzekeringen heeft bij Univé geen prioriteit. “Het is een serviceprodukt voor ons. We adverteren er niet mee, en brengen het ook niet actief onder de aandacht van onze leden. Daarom staan er niet meer dan 1.300 offerte-aanvragen uit”, aldus Meinders.
De kosten voor het incasseren van de eigen bijdrage op fondsverzekerden bedragen volgens hoofddirectielid A. Vergeest bij Univé op f 10 per verzekerde. De totale incassokosten bedragen daardoor bijna f 4 mln.
Hoofddirectievoorzitter Van Klinkenberg…beter samenspel… KADERBERICHT
Nieuwbouw in Zwolle binnenkort van start
Over enkele maanden wordt de eerste paal geslagen voor een nieuw hoofdkantoor van Univé, vlakbij het station in Zwolle. Dit kantoorpand moet in november volgend jaar worden opgeleverd en plaats bieden aan 400 medewerkers van concernafdelingen (coördinatie, concernondersteuning, en commerciële zaken) en de divisie leven. Door uitbreiding zouden daarin nog eens 200 medewerkers extra kunnen worden gehuisvest. Univé Verzekeringen premie-inkomen 1.763 1.618 Univé Zorg 1.147 1.075 Univé Her (storm) 61 57 Univé Leven 48 35 Univé Schade 507 451 geboekte premie schade 531 475 w.v. auto 451 406 ongevallen/ziekte 34 30 aansprakelijkheid 23 19 brand 7 7 overige varia 15 13 bruto resultaat 56 3 Univé Zorg 33 15 Univé Her (storm) 14 10 Univé Leven 4 2 Univé Schade 5 -24 tech. result. schade 5 -37 w.v. auto -7 -47 aansprakelijkheid -2 -2 brand 1 1 overige varia 7 4 bedrijfskosten 146 124 medewerkers 1.081 990 (in f mln)

Reageer op dit artikel