nieuws

Dit jaar amper groei in schadeverzekeringsbedrijf

Archief

Het commerciële schadeverzekeringsbedrijf zal dit jaar nauwelijks groei vertonen. Tegenover groeipercentages van ruim 3% of meer in de afgelopen vier jaar, zal de toeneming in 1997 beperkt blijven tot amper 0,5%. Dit is naar voren gekomen uit de traditionele eindejaarsenquête onder de schadeverzekeraars.

Volgens drs. Thijs Meinders, voorzitter van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, zijn er twee hoofdoorzaken voor de terugloop in de groei van de geboekte premie. Enerzijds is er nauwelijks stijging in het aantal te verzekeren objecten en anderzijds is sprake van verdere toeneming van de concurrentie.
Dat laatste hangt samen met de entree van nieuwe aanbieders op de schademarkt, zoals pensioenfondsen, bedrijfsverenigingen en ziekenfondsen alsmede interne verzekeraars zoals bij de NS. Daar komt bij dat de calculerende burger meer shopt dan in het verleden. Er is minder merkentrouw.
Resultaten
Na drie jaren van doorlopende stijging, van min 4% naar plus 5%, zal het resultaat van de schadeverzekeraars dit jaar naar verwachting dalen naar 3%. De teruggang doet zich voor in alle schadebranches. Bij ‘resultaat’ gaat het hier om technisch resultaat, uitgedrukt in een percentage van de bruto verdiende premie behaald in het binnenlandse bedrijf, na rente en na herverzekering, maar vóór afdracht van vennootschapsbelasting.
De teruglopende resultaten zijn met name het gevolg van de scherpe concurrentie op de schademarkt. Voorts zijn de kosten die samenhangen met de invoering van de euro en het millenniumprobleem van invloed op de resultaten, aldus het Verbond van Verzekeraars.
Motorrijtuigen
In de motorrijtuigenbranche daalt het resultaat naar verwachting van 4% in 1996 naar 2% over dit jaar. In 1996 waren de ‘benzineverzekeraars’ na een aantal verliesgevende jaren juist weer boven de nullijn gekomen, maar deze opleving lijkt van korte duur. In het licht van het positieve resultaat hebben ze, onder druk van de concurrentie, in 1997 afgezien van premieverhogingen. Het resultaat voor de WA- verzekering personenauto’s zal dit jaar naar verwachting in de rode cijfers terechtkomen. Bij de cascoverzekering personenauto’s stijgt het resultaat in 1997 naar verwachting licht. In 1996 is het aantal gestolen auto’s met 8,5 % gedaald. In de eerste helft van 1997 heeft deze daling zich in geringere mate voorgedaan. Vrijwel alle nieuwe auto’s zijn inmiddels voorzien van een startonderbreker. Het aantal diefstallen van nieuwe auto’s is daardoor afgenomen. De diefstal van oudere auto’s neemt echter toe. Zo’n 85 % van alle gestolen auto’s is drie jaar of ouder. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, waarin ook het Verbond van Verzekeraars is vertegenwoordigd, het initiatief heeft genomen tot een landelijke actie om het inbouwen van startonderbrekers in oudere auto’s te promoten.
Brand
Het resultaat van brandverzekeraars neemt af van 9% in 1996 naar 6% dit jaar. In het eerste halfjaar 1997 is in vergelijking met 1996 meer geclaimd voor vorst-, water- en stormschades. In deze markt is er sprake van een hevige concurrentie. Bij de bedrijven- verzekeringen is op de co-assurantiemarkt een ware prijzenslag gaande.
Transport
In de transportsector daalt het resultaat van +5% in 1996 tot iets boven de nullijn in 1997. Hier speelt eveneens een sterke concurrentie op de co-assurantiemarkt en vanuit het buitenland een belangrijke rol bij de afname van het resultaat.
Varia
In de branche Varia neemt het resultaat vooral onder invloed van de verslechterende resultaten in de aansprakelijkheidsbranche nog verder af van -1% naar -5% in 1997.
In deze branche zijn behalve de aansprakelijkheidsverzekeringen en de rechtsbijstandverzekeringen ook opgenomen de reis-, fraude-, en kredietverzekeringen.
Zowel de resultaten van de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (avp) als de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (avb) dalen. Zorgelijk zijn de ontwikkelingen op het terrein van de werkgeversaansprakelijkheid. In de rechtsbijstandbranche blijft het resultaat in 1997 stabiel ten opzichte van 1996. Totaalresultaat van schadeverzekeraars 1993 – 4 % 1994 – 1 % 1995 + 2 % 1996 + 5 % 1997 + 3 % Verwachte resultaten 1997 per schadebranche Branche 1997 1996 Motorrijtuigen + 2 % + 4 % Brand + 6 % + 9 % Transport + 0 % + 5 % Varia – 5 % – 1 %
In vroeger jaren werden de schaderesultaten uitsluitend aan de vakpers gepresenteerd, tegenwoordig wordt de persconferentie ook bijgewoond door een schare dagblad-, radio- en televisieverslaggevers. Achter de tafel v.l.n.r. mr. Carlo de Swart (voorzitter Sector Schade), prof.dr. Erik Fischer (algemeen directeur Verbond van Verzekeraars) en drs. Thijs Meinders (voorzitter Centrum van Verzekeringsstatistiek).

Reageer op dit artikel